Hebreo 5:1-14

5  Kay ang tagsa ka mataas nga saserdote nga ginakuha gikan sa mga tawo ginatangdo tungod sa mga tawo sa mga butang may kaangtanan sa Dios, agod maghalad sia sang mga dulot kag mga halad tungod sa mga sala.  Makapakig-angot sia sing malulo sa mga wala sing nahibaluan kag nakasayop bangod ginalikupan man sia sang iya kaluyahon,  kag bangod sini kinahanglan maghalad sia tungod sa mga sala para sa iya kaugalingon kag para man sa katawhan.  Subong man, ang isa ka tawo nagabaton sini nga kadungganan, indi suno sa iya luyag, kundi kon tawgon lamang sia sang Dios, subong anay kay Aaron.  Sa amo man, wala ginhimaya ni Cristo ang iya kaugalingon sa paagi nga sia mangin mataas nga saserdote, kundi ginhimaya sia sang isa nga nagsiling tuhoy sa iya: “Ikaw ang akon anak; ako, karon nga adlaw, ako nangin imo amay.”  Subong sang ginsiling man niya sa isa pa ka bahin: “Ikaw isa ka saserdote sing dayon sa paagi nga kaangay kay Melquisedec.”  Sang mga adlaw nga si Cristo unod, nag-ampo sia kag nagpangabay man sa Isa nga makaluwas sa iya sa kamatayon, nga may mabaskog nga paghibi kag mga luha, kag ginpamatian sia nga may kahamuot tungod sa iya diosnon nga kahadlok.  Bisan pa sia Anak, nakatuon sia sang pagkamatinumanon gikan sa mga butang nga iya gin-antos;  kag sang nahimpit na sia nangin kabangdanan sia sang wala katapusan nga kaluwasan sang tanan nga nagatuman sa iya, 10  bangod gintangdo sia sang Dios nga mataas nga saserdote sa paagi nga kaangay kay Melquisedec. 11  Nahanungod sa iya madamo kami sing masiling kag mabudlay nga ipaathag, bangod nangin mahinay kamo sa inyo pagpamati. 12  Kay sa pagkamatuod, bisan pa dapat nga mangin mga manunudlo na kamo kuntani bangod sang tion, nagakinahanglan kamo liwat sang isa nga magtudlo sa inyo sugod sa pamuno sang nahauna nga mga butang sang sagrado nga mga kapahayagan sang Dios; kag nangin subong kamo sa nagakinahanglan sang gatas, indi sang matig-a nga kalan-on. 13  Kay ang tagsatagsa nga nagainom sang gatas wala makahibalo sa pulong sang pagkamatarong, kay lapsag sia. 14  Apang ang matig-a nga kalan-on para sa hamtong nga mga tawo, nga paagi sa paggamit sang ila mga ikasarang sa paghantop nahanas ini nga makilala ang maayo kag malain.

Footnote