Hebreo 8:1-13

8  Karon tuhoy sa mga butang nga ginahambalan, amo ini ang panguna nga punto: May yara kita subong sini nga mataas nga saserdote, kag naglingkod sia sa tuo sang trono sang Halangdon sa langit,  isa ka alagad para sa publiko sa balaan nga duog kag sa matuod nga tolda, nga ginpatindog ni Jehova, kag indi sang tawo.  Kay ang tagsa ka mataas nga saserdote ginatangdo agod maghalad sang mga dulot kag mga halad; gani kinahanglan nga may ihalad man ining isa.  Karon, kon yari sia sa duta, indi sia mangin saserdote, kay may mga tawo nga nagahalad sang mga dulot suno sa Kasuguan,  apang ini nga mga tawo nagahimo sang sagrado nga pag-alagad nga isa ka simbuliko nga larawan kag landong sang langitnon nga mga butang; subong nga si Moises, sang buot na niya himuon ang bug-os nga tolda, ginhatagan sing sugo sang Dios: Kay sia nagsiling: “Pat-ura nga himuon mo ang tanan nga butang suno sa sulundan sini nga ginpakita sa imo sa bukid.”  Apang karon naagom ni Jesus ang mas maayo gid nga pagpangalagad sa publiko, amo nga sia man ang manugpatunga sang katumbas nga mas maayo nga katipan, nga ginpasad sing legal sa mas maayo nga mga saad.  Kay kon ang nahauna nga katipan wala sing sayop, indi na kuntani kinahanglan ang ikaduha;  kay nakakita sia sang sayop sa katawhan sang nagsiling sia: “‘Yari karon! Ang mga adlaw magaabot,’ siling ni Jehova, ‘kag magahimo ako sang isa ka bag-o nga katipan sa panimalay sang Israel kag sa panimalay sang Juda;  indi suno sa katipan nga ginhimo ko sa ila mga katigulangan sang adlaw nga gin-uyatan ko ang ila kamot sa pagpagua sa ila sa duta sang Egipto, bangod wala sila magpadayon sa akon katipan, amo nga nag-untat ako sa pag-ulikid sa ila,’ siling ni Jehova.” 10  “‘Kay amo ini ang katipan nga ipakigkatipan ko sa panimalay sang Israel pagkatapos sadto nga mga adlaw,’ siling ni Jehova. ‘Ibutang ko ang akon mga kasuguan sa ila hunahuna, kag isulat ko ini sa ila tagipusuon. Kag ako mangin ila Dios, kag sila mismo mangin akon katawhan. 11  “‘Kag ang tagsa sa ila indi na gid magtudlo sa iya kasimanwa kag sa iya utod, nga nagasiling: “Kilalaha si Jehova!” Kay sila tanan magakilala sa akon, halin sa labing kubos tubtob sa labing daku sa ila. 12  Kay mangin maluluy-on ako sa ila di-matarong nga mga buhat, kag indi ko na gid pagdumdumon pa ang ila mga sala.’” 13  Sa pagsiling niya nga “isa ka bag-o nga katipan” ginhimo niya nga kinaraan ang isa nga nauna. Karon ang ginhimo nga kinaraan na kag nagadaan malapit na madula.

Footnote