Hebreo 4:1-16

4  Busa, sanglit nagapabilin pa ang saad sa pagsulod sa iya kapahuwayan, magkahadlok kita nga sa bisan ano nga tion may isa sa inyo nga basi indi makalab-ot sa sini.  Kay ang maayong balita ginpahayag man sa aton, subong man sa ila; apang wala sila makabenepisyo sa pulong nga ila nabatian, bangod ang ila pagtuo indi kaangay sa pagtuo sang mga nagpamati.  Kay kita nga nagtuo nagasulod sa kapahuwayan, subong sang iya ginsiling: “Gani sa akon kaakig nagpanumpa ako, ‘Indi sila makasulod sa akon kapahuwayan,’” bisan pa natapos na ang iya mga binuhatan kutob sa pagtukod sa kalibutan.  Kay sa isa ka bahin nagsiling sia tuhoy sa ikapito nga adlaw sing subong sini: “Kag ang Dios nagpahuway sa ikapito nga adlaw gikan sa tanan niya nga binuhatan,”  kag sa liwat sa sini nga bahin: “Indi sila makasulod sa akon kapahuwayan.”  Busa, sanglit ang iban magasulod pa sa sini, kag ang mga una nga ginpahayagan sing maayong balita wala makasulod bangod sang pagkadimatinumanon,  nagtalana sia liwat sang isa ka adlaw paagi sa pagsiling pagligad sang malawig nga tion sa salmo ni David “Karon nga adlaw”; subong sang nasiling na: “Karon nga adlaw kon mabatian ninyo ang iya tingog, indi ninyo pagpatig-aha ang inyo tagipusuon.”  Kay kon gintuytuyan sila ni Josue pasulod sa isa ka duog sang kapahuwayan, wala na kuntani maghambal sang ulihi ang Dios tuhoy sa iban pa nga adlaw.  Gani may nabilin pa nga kapahuwayan subong sa adlaw nga inugpahuway para sa katawhan sang Dios. 10  Kay ang tawo nga nakasulod sa kapahuwayan sang Dios nakapahuway man gikan sa iya kaugalingon nga mga buhat, subong nga ang Dios nagpahuway man gikan sa iya mga buhat. 11  Busa himuon naton ang aton bug-os nga masarangan sa pagsulod sa sina nga kapahuwayan, kay basi may isa nga mapukan sa amo man nga sahi sang pagkadimatinumanon. 12  Kay ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan kag matalom pa sa bisan ano nga espada nga duha sing sulab kag nagadulot tubtob sa paghamulag sang kalag kag espiritu, kag sang mga lutalutahan kag utok sa tul-an sini, kag sarang makahantop sang mga panghunahuna kag mga tinutuyo sang tagipusuon. 13  Kag wala sing tinuga nga indi dayag sa iya itululok, kundi ang tanan nga butang hublas kag dayag gid sa iya mga mata kag manabat kita sa iya. 14  Gani, sanglit kita may daku kag mataas nga saserdote nga nagkadto sa langit, si Jesus nga Anak sang Dios, huptan naton ang aton pagpahayag sing pagtuo sa iya. 15  Kay kita may mataas nga saserdote, indi ang isa nga indi mahanuklog sa aton mga kaluyahon, kundi ang isa nga natilawan sa tanan nga butang kaangay naton, apang wala sing sala. 16  Gani, magpalapit kita sa trono sang wala tupong nga kaayo nga may kahilwayan sa paghambal, agod matigayon naton ang kaluoy kag ang wala tupong nga kaayo sa tion nga nagakinahanglan kita sang bulig.

Footnote