Bugna 21:1-27

21  Kag nakita ko ang isa ka bag-o nga langit kag isa ka bag-o nga duta; kay ang nahauna nga langit kag ang nahauna nga duta nagtaliwan na, kag ang dagat wala na.  Nakita ko man ang balaan nga siudad, ang Bag-o nga Jerusalem, nga nagapanaug halin sa langit gikan sa Dios kag nahanda subong isa ka nobya nga napunihan para sa iya bana.  Nian nabatian ko ang mabaskog nga tingog gikan sa trono nga nagasiling: “Yari karon! Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, kag magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya mga katawhan. Kag ang Dios mismo mangin kaupod nila.  Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”  Kag ang Isa nga nagalingkod sa trono nagsiling: “Yari karon! Ginahimo ko nga bag-o ang tanan nga butang.” Nagsiling man sia: “Isulat mo, bangod ini nga mga pulong masaligan kag matuod.”  Kag nagsiling sia sa akon: “Natabo na ini! Ako ang Alpha kag ang Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan. Ang bisan sin-o nga ginauhaw hatagan ko nga wala sing bayad gikan sa tuburan sang tubig sang kabuhi.  Ang bisan sin-o nga nagadaug magapanubli sini nga mga butang, kag ako mangin iya Dios kag sia mangin akon anak.  Apang tuhoy sa mga matalaw kag sa mga wala sing pagtuo kag sa mga makangilil-ad tungod sa ila kahigkuan kag sa mga manugpatay kag sa mga makihilawason kag sa mga nagahimo sang espiritismo kag sa mga nagasimba sa mga idolo kag sa tanan nga butigon, ang ila bahin mangin sa linaw nga kalayo nga nagadabdab sa asupre. Ini nagakahulugan sang ikaduha nga kamatayon.”  Kag nag-abot ang isa sa pito ka anghel nga may pito ka yahong nga puno sang pito ka katapusan nga kalalat-an, kag nagpakighambal sia sa akon kag nagsiling: “Kari ka, ipakita ko sa imo ang nobya, ang asawa sang Kordero.” 10  Gani paagi sa gahom sang espiritu gindala niya ako sa isa ka daku kag mataas nga bukid, kag ginpakita niya sa akon ang balaan nga siudad sang Jerusalem nga nagapanaug halin sa langit gikan sa Dios 11  kag may himaya sang Dios. Ang badlak sini kaangay sa malahalon gid nga bato, subong sang nagainggat nga bato nga jaspe nga masinaw kaangay sang kristal. 12  Ini may daku kag mataas nga pader kag may napulog-duha ka gawang, kag sa mga gawang may napulog-duha ka anghel, kag nasulat ang mga ngalan sang napulog-duha ka tribo sang mga anak ni Israel. 13  Sa sidlangan may tatlo ka gawang, kag sa aminhan tatlo ka gawang, kag sa bagatnan tatlo ka gawang, kag sa katundan tatlo ka gawang. 14  Ang pader sang siudad may napulog-duha man ka sadsaran nga bato, kag yara sa sini ang napulog-duha ka ngalan sang napulog-duha ka apostoles sang Kordero. 15  Karon ang isa nga nagapakighambal sa akon nagauyat sang inugtakus nga tabun-ak nga bulawan, agod matakus niya ang siudad kag ang mga gawang sini kag ang pader sini. 16  Kag ang siudad kuadrado, kag ang kalabaon sini pareho sa kasangkaron sini. Kag gintakus niya sang tabun-ak ang siudad, napulog-duha ka libo ka estadio;* pareho ang kalabaon kag kasangkaron kag kataason sini. 17  Gintakus man niya ang pader sini, isa ka gatos kap-atan kag apat ka maniko,* suno sa takus sang tawo, nga takus man sang anghel. 18  Ang pader sini jaspe, kag ang siudad puro nga bulawan kaangay sa masinaw nga salaming. 19  Ang mga sadsaran sang pader sang siudad napunihan sang tanan nga sahi sang malahalon nga bato: ang nahauna nga sadsaran jaspe, ang ikaduha sapiro, ang ikatlo kalsedonia, ang ikap-at esmeralda, 20  ang ikalima sardonika, ang ikan-om kornalina, ang ikapito krisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiam topasio, ang ikanapulo krisopraso, ang ikanapulog-isa hasinto, ang ikanapulog-duha amatista. 21  Subong man, ang napulog-duha ka gawang sini napulog-duha ka perlas; ang kada isa sa mga gawang human sa isa ka perlas. Kag ang malapad nga dalan sang siudad puro nga bulawan, subong sang masinaw nga salaming. 22  Kag wala ako sing nakita nga templo sa sini, kay si Jehova nga Dios nga Labing Gamhanan amo ang templo sini, subong man ang Kordero. 23  Kag ang siudad wala nagakinahanglan sang adlaw ukon sang bulan nga magsilak sa sini, kay ang himaya sang Dios amo ang nagapasanag sini, kag ang suga sini amo ang Kordero. 24  Kag ang mga pungsod magalakat paagi sa kasanag sini, kag ang mga hari sang duta magadala sang ila himaya sa sulod sini. 25  Kag ang mga gawang sini indi gid pag-isira sa adlaw, kay wala na sing gab-i didto. 26  Kag dalhon nila ang himaya kag ang dungog sang mga pungsod sa sulod sini. 27  Apang ang bisan ano nga indi sagrado kag ang bisan sin-o nga nagahimo sang makangilil-ad nga butang kag nagabinutig indi gid makasulod sa sini; ang mga nasulat lamang sa linukot sang kabuhi nga iya sang Kordero.

Footnote

Bug 21:16 * Mga 2,200 ka kilometro. Tan-awa ang nota sa 14:20.
Bug 21:17 * Mga 64 ka metro.