Bugna 7:1-17

7  Sa tapos sini nakita ko ang apat ka anghel nga nagatindog sa apat ka pamusod sang duta, nga nagapugong sa apat ka hangin sang duta, agod wala sing hangin nga maghuyop sa duta ukon sa dagat ukon sa bisan ano nga kahoy.  Kag nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagakayab gikan sa ginabutlakan sang adlaw, nga nagadala sang pat-in sang buhi nga Dios; kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog sa apat ka anghel nga gintugutan sa paghalit sa duta kag sa dagat,  nga nagasiling: “Indi ninyo paghaliti ang duta ukon ang dagat ukon ang mga kahoy, tubtob mapat-inan na namon sa ila agtang ang mga ulipon sang aton Dios.”  Kag nabatian ko ang kadamuon sang mga ginpat-inan, isa ka gatos kap-atan kag apat ka libo, nga ginpat-inan gikan sa tagsa ka tribo sang mga anak ni Israel:  Gikan sa tribo ni Juda napulog-duha ka libo ang ginpat-inan; gikan sa tribo ni Ruben napulog-duha ka libo; gikan sa tribo ni Gad napulog-duha ka libo;  gikan sa tribo ni Aser napulog-duha ka libo; gikan sa tribo ni Neptali napulog-duha ka libo; gikan sa tribo ni Manases napulog-duha ka libo;  gikan sa tribo ni Simeon napulog-duha ka libo; gikan sa tribo ni Levi napulog-duha ka libo; gikan sa tribo ni Isacar napulog-duha ka libo;  gikan sa tribo ni Zebulon napulog-duha ka libo; gikan sa tribo ni Jose napulog-duha ka libo; gikan sa tribo ni Benjamin napulog-duha ka libo ang ginpat-inan.  Sa tapos sini nagtulok ako, kag, yari karon! isa ka dakung kadam-an, nga wala sing tawo nga makaisip, gikan sa tanan nga pungsod kag tribo kag katawhan kag hambal, nga nagatindog sa atubangan sang trono kag sa atubangan sang Kordero, nga nagasuksok sang puti nga malaba nga panapton; kag may mga paklang sang palma sa ila mga kamot. 10  Kag padayon sila nga nagasinggit sa mabaskog nga tingog, nga nagasiling: “Ang kaluwasan utang namon sa amon Dios, nga nagalingkod sa trono, kag sa Kordero.” 11  Kag ang tanan nga anghel nagatindog sa palibot sang trono kag sang mga gulang kag sang apat ka buhi nga tinuga, kag naghapa sila sa atubangan sang trono kag nagsimba sa Dios, 12  nga nagasiling: “Kabay pa!* Ang kadayawan kag himaya kag kaalam kag pagpasalamat kag dungog kag gahom kag kusog mangin sa aton Dios tubtob sa wala katubtuban. Kabay pa.” 13  Kag bilang sabat ang isa sa mga gulang nagsiling sa akon: “Ang mga nagasuksok sang puti nga malaba nga panapton, sin-o sila kag diin sila naghalin?” 14  Gani sa gilayon nagsiling ako sa iya: “Ginuo ko, ikaw ang nakahibalo.” Kag sia nagsiling sa akon: “Sila amo ang naggua gikan sa dakung kapipit-an, kag ginlabhan nila ang ila malaba nga mga panapton kag ginpaputi ini sa dugo sang Kordero. 15  Amo kon ngaa yara sila sa atubangan sang trono sang Dios; kag nagahimo sila sang sagrado nga pag-alagad sa iya sa adlaw kag gab-i sa iya templo; kag ang Isa nga nagalingkod sa trono magahumlad sang iya tolda sa ibabaw nila. 16  Indi na sila paggutumon ukon uhawon pa, kag ang adlaw indi na magsilak sing masingkal sa ila ukon ang bisan ano pa nga makapalaso nga init, 17  bangod ang Kordero, nga yara sa tunga malapit sa trono, magabantay sa ila, kag magatuytoy sa ila sa mga tuburan sang tubig sang kabuhi. Kag pahiran sang Dios ang tagsa ka luha sa ila mga mata.”

Footnote

Bug 7:12 * Ukon, “Amen.”