Bugna 10:1-11

10  Kag nakita ko ang isa pa ka makusog nga anghel nga nagapanaug halin sa langit, nga napanaptan sing panganod, kag may balangaw sa iya ulo, kag ang iya nawong subong sang adlaw, kag ang iya mga tiil subong sang mga haligi nga kalayo,  kag yara sa iya kamot ang isa ka nabukad nga gamay nga linukot. Kag gintapak niya ang iya tuo nga tiil sa dagat, apang ang iya wala sa duta,  kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog subong sang pagngurob sang leon. Kag sang magsinggit sia, ang pito ka daguob nagbungat sang ila tingog.  Kag sang naghambal ang pito ka daguob, buot na ako kuntani magsulat; apang nabatian ko ang isa ka tingog gikan sa langit nga nagasiling: “Pat-ini ang ginhambal sang pito ka daguob, kag indi ini pag-isulat.”  Kag ang anghel nga nakita ko nga nagatindog sa dagat kag sa duta nagbayaw sang iya tuo nga kamot sa langit,  kag sa Isa nga nagakabuhi tubtob sa wala katubtuban, nga nagtuga sang langit kag sang mga butang sa sini kag sang duta kag sang mga butang sa sini kag sang dagat kag sang mga butang sa sini, nanumpa sia: “Wala na sing pagpalantang pa;  kundi sa mga adlaw sang pagpatunog sang ikapito nga anghel, kon buot na sia magpatunog sang iya trumpeta, ang sagrado nga likom sang Dios suno sa maayong balita nga iya ginpahayag sa iya mga ulipon nga mga manalagna matapos na gid.”  Kag ang tingog nga nabatian ko gikan sa langit nagpakighambal liwat sa akon kag nagsiling: “Lakat ka, kuhaa ang nabukad nga linukot nga yara sa kamot sang anghel nga nagatindog sa dagat kag sa duta.”  Kag nagkadto ako sa anghel kag nagsiling sa iya nga ihatag sa akon ang gamay nga linukot. Kag nagsiling sia sa akon: “Kuhaa ini kag kauna, kag magapapait ini sang imo tiyan, apang sa imo baba mangin matam-is ini subong sang dugos.” 10  Kag ginkuha ko ang gamay nga linukot sa kamot sang anghel kag ginkaon ini, kag matam-is ini sa akon baba subong sang dugos; apang sang nakaon ko na ini, nagpait ang akon tiyan. 11  Kag nagsiling sila sa akon: “Dapat ka magpanagna liwat nahanungod sa mga katawhan kag mga pungsod kag mga hambal kag madamo nga hari.”

Footnote