Bugna 13:1-18

13  Kag nagtindog ini sa balas sang dagat. Kag nakita ko ang mabangis nga sapat nga nagatakas gikan sa dagat, nga may napulo ka sungay kag pito ka ulo, kag sa mga sungay sini may napulo ka diadema, apang sa mga ulo sini may mapasipalahon nga mga ngalan.  Ang mabangis nga sapat nga akon nakita kaangay sang leopardo, apang ang mga tiil sini subong sang mga tiil sang oso, kag ang baba sini subong sang baba sang leon. Kag ang dragon naghatag sa sapat sang gahom sini kag sang trono sini kag sang daku nga awtoridad.  Kag nakita ko ang isa sa mga ulo sini nga daw napilasan nga ikamatay, apang ang pilas sini nga ikamatay nag-ayo, kag ang bug-os nga duta nagsunod sa mabangis nga sapat nga may pagdayaw.  Kag ginsimba nila ang dragon bangod naghatag ini sang awtoridad sa mabangis nga sapat, kag ginsimba nila ang mabangis nga sapat nga nagasiling: “Sin-o ang kaangay sa mabangis nga sapat, kag sin-o ang makapakig-away sa sini?”  Kag ginhatagan ini sing isa ka baba nga nagahambal sang matinaastaason nga mga butang kag mga pasipala, kag ginhatagan ini sing awtoridad sa pagpanghikot sa sulod sang kap-atan kag duha ka bulan.  Kag gintikab sini ang iya baba sa pagpasipala sa Dios, nga nagapasipala sa iya ngalan kag sa iya puluy-an, ang mga nagapuyo sa langit.  Kag gintugutan ini sa pagpakig-away sa mga balaan kag sa pagdaug sa ila, kag ginhatagan ini sing awtoridad sa tagsa ka tribo kag katawhan kag hambal kag pungsod.  Kag ang tanan nga nagapuyo sa duta magasimba sa sini; wala sing isa sa ila ngalan ang nasulat sa linukot sang kabuhi nga iya sang Kordero nga ginpatay, kutob sa pagtukod sa kalibutan.  Kon ang bisan sin-o may dulunggan, magpamati sia. 10  Kon ang bisan sin-o para sa pagkabihag, mabihag sia. Kon ang bisan sin-o magpatay paagi sa espada, dapat sia patyon paagi sa espada. Diri sini ginakinahanglan ang pagbatas kag pagtuo sang mga balaan. 11  Kag nakita ko ang isa pa ka mabangis nga sapat nga nagagua sa duta, kag may duha ini ka sungay kaangay sa kordero, apang naghambal ini subong sang dragon. 12  Kag ginagamit sini ang bug-os nga awtoridad sang nahauna nga mabangis nga sapat sa itululok sini. Kag ginapasimba sini ang duta kag ang mga nagapuyo sa sini sa nahauna nga mabangis nga sapat, nga ang pilas nga ikamatay nag-ayo. 13  Kag nagahimo ini sang dalagku nga mga tanda, amo nga nagpapanaug pa gani ini sang kalayo sa duta gikan sa langit sa itululok sang mga tawo. 14  Kag ginapatalang sini ang mga nagapuyo sa duta, bangod gintugutan ini nga himuon ang mga tanda sa itululok sang mabangis nga sapat, samtang ginasilingan sini ang mga nagapuyo sa duta nga maghimo sang larawan sang mabangis nga sapat nga napilasan sang espada apang nabuhi pa. 15  Kag gintugutan ini sa paghatag sing ginhawa sa larawan sang mabangis nga sapat, agod ang larawan sang mabangis nga sapat makahambal kag makapatay sa tanan nga indi magsimba sa bisan ano nga paagi sa larawan sang mabangis nga sapat. 16  Kag ginapilit sini ang tanan nga tawo, ang mga kubos kag ang mga kadalagkuan, kag ang mga manggaranon kag ang mga imol, kag ang mga hilway kag ang mga ulipon, agod mamarkahan sila sa ila tuo nga kamot ukon sa ila agtang, 17  kag agod wala sing makabakal ukon makabaligya luwas lamang sa tawo nga may marka, ang ngalan sang mabangis nga sapat ukon ang numero sang ngalan sini. 18  Diri sini ginakinahanglan ang kaalam: Ang isa nga intelihente mag-isip sang numero sang mabangis nga sapat, kay numero ini sang tawo; kag ang numero sini anom ka gatos kan-uman kag anom.

Footnote