Bugna 15:1-8

15  Kag nakita ko sa langit ang isa pa ka tanda, nga daku kag makatilingala, pito ka anghel nga may pito ka kalalat-an. Sila amo ang katapusan, bangod paagi sa ila matapos na ang kaakig sang Dios.  Kag nakita ko ang daw salaming nga dagat nga nasimbugan sing kalayo, kag ang mga nagadaug sa mabangis nga sapat kag sa larawan sini kag sa numero sang ngalan sini nga nagatindog sa tupad sang salaming nga dagat, nga may mga arpa sang Dios.  Kag nagaamba sila sang ambahanon ni Moises nga ulipon sang Dios kag sang ambahanon sang Kordero, nga nagasiling: “Daku kag makatilingala ang imo mga binuhatan, Jehova nga Dios, ang Labing Gamhanan. Matarong kag matuod ang imo mga dalanon, Hari nga dayon.  Sin-o gid ang indi magkahadlok sa imo, Jehova, kag indi maghimaya sa imo ngalan, bangod ikaw lamang ang mainunungon? Kay ang tanan nga pungsod magakadto kag magasimba sa imo atubangan, bangod napadayag ang imo matarong nga mga kasuguan.”  Kag sa tapos sini nagtulok ako, kag ang santuaryo sang tolda sang pamatuod nabuksan sa langit,  kag naggua sa santuaryo ang pito ka anghel nga may pito ka kalalat-an, nga napanaptan sing matinlo kag masilaw nga lino kag ang ila dughan nawagkusan sing wagkus nga bulawan.  Kag ang isa sa apat ka buhi nga tinuga naghatag sa pito ka anghel sang pito ka yahong nga bulawan nga puno sang kaakig sang Dios, nga nagakabuhi tubtob sa wala katubtuban.  Kag ang santuaryo napuno sing aso bangod sa himaya sang Dios kag bangod sang iya gahom, kag wala sing makasulod sa santuaryo tubtob matapos ang pito ka kalalat-an sang pito ka anghel.

Footnote