Bugna 9:1-21

9  Kag ginpatunog sang ikalima nga anghel ang iya trumpeta. Kag nakita ko ang isa ka bituon gikan sa langit nga nahulog sa duta, kag ginhatag sa iya ang yabi sang buho sang kadadalman.  Kag ginbuksan niya ang buho sang kadadalman, kag nagtub-ok ang aso gikan sa buho subong sang aso sang daku nga hurno, kag ang adlaw nagdulom, subong man ang kahanginan, tungod sa aso sang buho.  Kag gikan sa aso naggua ang mga apan sa ibabaw sang duta; kag ginhatagan sila sing awtoridad subong sang awtoridad sang mga iwiiwi sang duta.  Kag ginsilingan sila nga indi paghalitan ang mga tanom sang duta ukon bisan anong berde nga hilamon ukon bisan ano nga kahoy, kundi ang mga tawo lamang nga wala sing pat-in sang Dios sa ila agtang.  Kag gintugutan ang mga apan indi sa pagpatay sa ila kundi sa pagpaantos sa ila sa sulod sang lima ka bulan, kag ang pagpaantos sa ila subong sang pagpaantos sang iwiiwi kon magkutot ini sa tawo.  Kag sa amo nga mga adlaw pangitaon sang mga tawo ang kamatayon apang indi gid nila makita ini, kag magahandum sila nga mapatay apang ang kamatayon padayon nga nagapalagyo sa ila.  Kag ang dagway sang mga apan kaangay sang mga kabayo nga nahanda sa inaway; kag sa ila ulo may mga korona nga kaangay sang bulawan, kag ang ila nawong subong sang mga nawong sang mga tawo,  apang ang ila buhok subong sang buhok sang mga babayi. Kag ang ila mga ngipon subong sang mga ngipon sang mga leon;  kag may mga panaming sila sa dughan kaangay sang mga panaming nga salsalon. Kag ang tunog sang ila mga pakpak subong sang gahod sang mga kangga sang madamo nga kabayo nga nagadalagan sa pagpakig-away. 10  Subong man, may mga ikog sila kag mga sudlot kaangay sang mga iwiiwi; kag sa ila mga ikog yara ang ila awtoridad sa paghalit sa mga tawo sa sulod sang lima ka bulan. 11  May hari sila, ang anghel sang kadadalman. Sa Hebreo ang iya ngalan Abaddon, apang sa Griego may ngalan sia nga Apollyon. 12  Natapos na ang isa ka kailo. Yari karon! Duha pa ka kailo ang magaabot pagkatapos sini. 13  Kag ginpatunog sang ikan-om nga anghel ang iya trumpeta. Kag nabatian ko ang isa ka tingog gikan sa mga sungay sang bulawan nga halaran nga yara sa atubangan sang Dios 14  nga nagasiling sa ikan-om nga anghel, nga may trumpeta: “Hubari ang apat ka anghel nga nagapos sa daku nga suba sang Eufrates.” 15  Kag ginhubaran ang apat ka anghel, nga ginhanda para sa oras kag adlaw kag bulan kag tuig, agod patyon ang ikatlo nga bahin sang mga tawo. 16  Kag ang kadamuon sang mga mangangabayo nga kasuldadusan duha ka linaksa ka linaksa:* nabatian ko ang kadamuon nila. 17  Kag subong sini ang nakita ko nga mga kabayo sa palanan-awon, kag ang mga nagasakay sa ila: may mga panaming sila sa dughan nga ang duag pula kaangay sang kalayo kag asul kaangay sang hasinto kag dalag kaangay sang asupre; kag ang ulo sang mga kabayo subong sang ulo sang mga leon, kag sa ila baba nagagua ang kalayo kag aso kag asupre. 18  Paagi sa sining tatlo ka kalalat-an napatay ang ikatlo nga bahin sang mga tawo, bangod sa kalayo kag aso kag asupre nga nagagua sa ila baba. 19  Kay ang awtoridad sang mga kabayo yara sa ila baba kag sa ila ikog; kay ang ila ikog kaangay sang mga man-ug kag may mga ulo, kag paagi sini nagapanghalit sila. 20  Apang ang iban nga mga tawo nga wala mapatay sa sini nga mga kalalat-an wala maghinulsol sa mga buhat sang ila mga kamot, agod indi sila magsimba sa mga demonyo kag sa mga idolo nga bulawan kag pilak kag saway kag bato kag kahoy, nga indi makakita ukon makabati ukon makalakat; 21  kag wala sila maghinulsol sa ila pagpamatay ukon sa ila espiritistiko nga mga buhat ukon sa ila pagpakighilawas ukon sa ila pagpangawat.

Footnote

Bug 9:16 * Ukon, “duha ka pulo ka libo ka pulo ka libo,” ukon 200,000,000.