Bugna 2:1-29

2  “Sa anghel sang kongregasyon sa Efeso isulat mo: Amo ini ang mga butang nga ginasiling niya nga nagauyat sang pito ka bituon sa iya tuo nga kamot, sia nga nagalakat sa tunga sang pito ka kandelero nga bulawan,  ‘Nahibaluan ko ang imo mga buhat, kag ang imo pagpangabudlay kag pagbatas, nga indi ka makaagwanta sa malain nga mga tawo, nga ginatilawan mo ang nagasiling nga mga apostoles sila, apang indi gali, kag nasapwan mo nga butigon sila.  Nagapakita man ikaw sang pagbatas, kag nag-agwanta ka tungod sa akon ngalan kag wala ginlapyo.  Apang, amo ini ang naindi-an ko sa imo, nga ginbayaan mo ang imo una nga gugma.  “‘Busa dumduma kon gikan sa ano ka nahulog, kag maghinulsol ka kag himua ang mga buluhaton sang una. Kon indi ka, makadto ako sa imo, kag kuhaon ko ang imo kandelero sa nahamtangan sini, luwas lamang kon maghinulsol ka.  Apang, may maayo kamo nga ginahimo, nga ginadumtan mo ang mga buhat sang sekta ni Nicolas, nga ginadumtan ko man.  Ang isa nga may dulunggan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon: Sia nga nagadaug tugutan ko nga magkaon gikan sa kahoy sang kabuhi, nga yara sa paraiso sang Dios.’  “Kag sa anghel sang kongregasyon sa Smirna isulat mo: Amo ini ang mga butang nga ginasiling niya, ‘ang Nahauna kag ang Katapusan,’ nga napatay kag nabuhi liwat,  ‘Nahibaluan ko ang imo kapipit-an kag kaimulon—apang manggaranon ikaw—kag ang pagpasipala sang nagasiling nga mga Judiyo sila, apang indi gali kundi sinagoga sila ni Satanas. 10  Indi ka magkahadlok sa mga butang nga buot mo na antuson. Yari karon! Ang Yawa padayon nga magasulod sang iban sa inyo sa bilangguan agod tilawan kamo sing bug-os, kag agod may kapipit-an kamo sa sulod sang napulo ka adlaw. Pamatud-i nga matutom ka bisan tubtob sa kamatayon, kag ihatag ko sa imo ang korona sang kabuhi. 11  Ang isa nga may dulunggan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon: Sia nga nagadaug indi gid mahalitan sang ikaduha nga kamatayon.’ 12  “Kag sa anghel sang kongregasyon sa Pergamo isulat mo: Amo ini ang mga butang nga ginasiling niya nga may matalom kag malaba nga espada nga duha sing sulab, 13  ‘Nahibaluan ko kon diin ka nagapuyo, nga amo, kon diin yara ang trono ni Satanas; apang padayon ka nga nagaunong sa akon ngalan, kag wala mo ginpanghiwala ang imo pagtuo sa akon bisan sa mga adlaw ni Antipas, nga akon saksi, ang isa nga matutom, nga ginpatay sa tupad ninyo, diin nagapuyo si Satanas. 14  “‘Apang, may pila ka butang nga naindi-an ko sa imo, nga may yara dira sa imo nga mga nagasunod gid sa panudlo ni Balaam, nga nagtudlo kay Balak nga magbutang sang kasandaran sa atubangan sang mga anak sang Israel, nga amo ang pagkaon sing mga butang nga ginhalad sa mga idolo kag ang pagpakighilawas. 15  Sing kaanggid, may yara man sa imo nga mga nagasunod gid sa panudlo sang sekta ni Nicolas. 16  Busa maghinulsol ka. Kon indi ka, magaabot ako sing madali sa imo, kag makig-away ako sa ila paagi sa malaba nga espada sang akon baba. 17  “‘Ang isa nga may dulunggan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon: Sia nga nagadaug hatagan ko sing natago nga manna, kag hatagan ko sia sing puti nga bato, kag nasulat sa bato ang bag-o nga ngalan nga wala sing nakahibalo kundi ang nagabaton sini.’ 18  “Kag sa anghel sang kongregasyon sa Tiatira isulat mo: Amo ini ang mga butang nga ginasiling sang Anak sang Dios, sia nga ang iya mga mata kaangay sang nagadabdab nga kalayo, kag ang iya mga tiil kaangay sang puro nga saway, 19  ‘Nahibaluan ko ang imo mga buhat, kag ang imo gugma kag pagtuo kag ministeryo kag pagbatas, kag ang imo mga buhat sining ulihi labaw pa sa mga nauna. 20  “‘Apang, amo ini ang naindi-an ko sa imo, nga ginakunsinti mo ang babayi nga si Jezebel, nga nagatawag sa iya kaugalingon nga manalagna, kag nagatudlo sia kag nagapatalang sa akon mga ulipon nga magpakighilawas kag magkaon sang mga butang nga ginhalad sa mga idolo. 21  Kag ginhatagan ko sia sing tion sa paghinulsol, apang indi niya luyag maghinulsol sa iya pagpakighilawas. 22  Yari karon! Pamasakiton ko sia sing malubha, kag ang mga nagapakighilahi upod sa iya paantuson ko sing dakung kapipit-an, luwas lamang kon maghinulsol sila sa mga buhat nga kaangay sang ginhimo niya. 23  Kag patyon ko ang iya mga anak paagi sa makamamatay nga salot, agod mahibaluan sang tanan nga kongregasyon nga ako amo ang nagausisa sa mga batobato kag mga tagipusuon, kag ihatag ko sa tagsatagsa sa inyo ang suno sa inyo mga buhat. 24  “‘Apang, ginasiling ko sa iban pa sa inyo nga yara sa Tiatira, sa tanan nga wala sini nga panudlo, sa ila nga wala makahibalo sang “madalom nga mga butang ni Satanas,” subong sang ila ginasiling: Indi ako magbutang sa inyo sang iban pa nga lulan. 25  Apang, hupti ninyo sing malig-on ang yara sa inyo tubtob nga mag-abot ako. 26  Sia nga nagadaug kag nagasunod sang akon mga buhat tubtob sa katapusan hatagan ko sing awtoridad sa mga pungsod, 27  kag bantayan niya ang katawhan paagi sa bilugon nga salsalon agod madugmok sila kaangay sa mga suludlan nga daga, subong sang nabaton ko gikan sa akon Amay, 28  kag ihatag ko sa iya ang bituon sa kaagahon. 29  Ang isa nga may dulunggan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon.’

Footnote