Bugna 17:1-18

17  Kag ang isa sa pito ka anghel nga may pito ka yahong nag-abot kag nagpakighambal sa akon, nga nagasiling: “Kari ka, ipakita ko sa imo ang paghukom sa dakung makihilawason nga babayi* nga nagalingkod sa ibabaw sang madamo nga tubig,  nga sa iya nagapakighilawas ang mga hari sang duta, samtang ang mga nagapuyo sa duta ginhubog sang alak sang iya pagpakighilawas.”  Kag paagi sa gahom sang espiritu gindala niya ako sa kahanayakan. Kag nakita ko ang isa ka babayi nga nagasakay sa duag-eskarlata nga mabangis nga sapat nga puno sang mapasipalahon nga mga ngalan kag may pito ka ulo kag napulo ka sungay.  Kag ang babayi napanaptan sing purpura kag eskarlata, kag napunihan sing bulawan kag malahalon nga bato kag mga perlas kag sa iya kamot may kopa nga bulawan nga puno sang makangilil-ad nga mga butang kag sang di-matinlo nga mga butang sang iya pagpakighilawas.  Kag sa iya agtang nasulat ang isa ka ngalan, isa ka misteryo: “Babilonia nga Daku, ang iloy sang makihilawason nga mga babayi kag sang makangilil-ad nga mga butang sang duta.”  Kag nakita ko nga ang babayi nahubog sa dugo sang mga balaan kag sa dugo sang mga saksi ni Jesus. Kag sang nakita ko sia natingala gid ako sing daku.  Gani ang anghel nagsiling sa akon: “Ngaa natingala ka? Isugid ko sa imo ang misteryo sang babayi kag sang mabangis nga sapat nga ginasakyan niya nga may pito ka ulo kag napulo ka sungay:  Ang nakita mo nga mabangis nga sapat amo anay, apang indi na karon, kag buot na magtakas gikan sa kadadalman, kag magapadulong ini sa kalaglagan. Kag kon makita nila kon paano ang mabangis nga sapat amo anay, apang indi na karon, kag magaabot pa, ang mga nagapuyo sa duta matingala nga may pagdayaw, apang ang ila ngalan wala masulat sa linukot sang kabuhi kutob sa pagtukod sa kalibutan.  “Diri sini ginakinahanglan ang pagkaintelihente nga may kaalam: Ang pito ka ulo nagakahulugan sang pito ka bukid, diin nagalingkod ang babayi sa ibabaw sini. 10  Kag may pito ka hari: ang lima napukan na, ang isa amo karon, kag ang isa wala pa mag-abot, apang kon mag-abot sia magapabilin sia sa sulod sang malip-ot nga tion. 11  Kag ang mabangis nga sapat nga amo anay apang indi na karon, ini mismo amo man ang ikawalo nga hari, apang naggikan ini sa pito, kag nagapadulong ini sa kalaglagan. 12  “Kag ang napulo ka sungay nga nakita mo nagakahulugan sang napulo ka hari, nga wala pa makabaton sang ginharian, apang magabaton sila sang awtoridad subong mga hari sa sulod sang isa ka oras upod sa mabangis nga sapat. 13  May isa sila ka hunahuna, gani ginahatag nila ang ila gahom kag awtoridad sa mabangis nga sapat. 14  Magapakig-away sila batok sa Kordero, apang bangod sia ang Ginuo sang mga ginuo kag Hari sang mga hari, ang Kordero magadaug sa ila. Subong man, ang mga gintawag kag pinili kag matutom nga kaupod niya magadaug man.” 15  Kag nagasiling sia sa akon: “Ang mga tubig nga nakita mo, diin nagalingkod ang makihilawason nga babayi, nagakahulugan sang mga katawhan kag mga kadam-an kag mga pungsod kag mga hambal. 16  Kag ang napulo ka sungay nga nakita mo, kag ang mabangis nga sapat, ini magadumot sa makihilawason nga babayi kag magahapay kag magapahubo sa iya, kag magakaon sang iya unod kag magasunog sa iya sing bug-os sa kalayo. 17  Kay ginbutang sang Dios sa ila tagipusuon ang paghimo sang iya hunahuna, nga amo ang paghimo sang ila isa ka hunahuna paagi sa paghatag sang ila ginharian sa mabangis nga sapat, tubtob matuman ang mga pulong sang Dios. 18  Kag ang babayi nga nakita mo nagakahulugan sang daku nga siudad nga may ginharian sa mga hari sang duta.”

Footnote

Bug 17:1 * Ang makihilawason nga babayi nagapatuhoy sa isa nga nagahimo sang imoral nga pagpakigsekso, ilabi na tungod sa kuarta.