Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

À gé kọ́ kpẹ̀a nè nen ea gé kãanà nu e bà ólò naamá tea gbẹá Cameroon

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A July 2016

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Lọ̀ọ̀gà bùlà ge nèèmà The Watchtower Lé Kpẹa Ea Aa Bá Bàrì! Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí nóómá bée olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Lèèlà Jìhóvà, ea Ólò Dã́ Tã̀àgã Ló

Éé ní ea náa à bọ́ló kọ ó tú gbò nú eo beè zìgà nè Bàrì nvee mm̀ tã̀àgã lóé? Mó sĩ́deè ní eo é láá zogè kọọ̀ ò dẹlẹ̀ẹ̀ nyíé boo Jìhóvà mm̀ gbò o tã̀àgã ló é? (Psalm 61-65)

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Tõó Dùm Ea Válí Bá Ólò Nvèè Bà Nèi Kọ É Naa Nú Ea Léémá Bàrì

Éé ní e gè tõó dùm ea válí é láá nvèè bá nè ni kọ ó naa ẽ́? Mó sĩ́deè ní eo é láá nó bé e Jíízọ̀s beè tõó dùm naa ẽ́?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Pá Gbó Níí Jìhóvà Íe Bẹ̀à Sã́ Bùlà Nyòòmà Kà Kà Fã̀

Éé ní e bẹ̀à sã́ bùlà e Déviìd beè ié kilma kiẽ́e Bàrì dì é láá noòmài ẽ́? Éé ní e bẹẹ bẹ̀à sã́ bùlà náa kọ é naa ẽ́? (Psalm 69-72)

GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

É Kọ Òó Láá Dò Gè Naa Níí Mm̀ Enè Gbáá?

Kà lé dĩ̀ìnè ló dùm nè tã́áná dee bá élá bànà gbò e bà íé tàn ge naa níí.

GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Nòònù ea dì nè Gbò Gyàdeè Sĩ́tóm Kọ̀ Kpẹ̀a

Àé láá bọọ ní ló ge mòn kọọ̀ gbò gyàdeè sĩ́tóm kọ̀ kpẹ̀a ólò egè ba tṍó, kọ̀bèè bà náa íe gbele tõ̀ò tṍó nè kói.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Kẽ̀èa boo Gbò Tóm Jìhóvà

Éé ní e gbò tóm Jìhóvà bãàa m-mé? Mó sĩ́deè níe gè olòó bugi togó boo dọ bélè nèi ẽ́? (Psalm 74-78)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Mée Ní Ea Bọọ́ ní Ló Lọ̀l Váà Lee Mm̀ O Dùme?

Nen ea beè emí Psalm 83 zógè kọọ̀ Jìhóvà Bàrì ní ea bọọ lọ̀l váà lee mm̀ ńlẹ́ẹ̀ dùme. Mó sĩ́deè ní e beele é láá zogè kọ à dú nágé kà kà naa vó mm̀ beélè dùme?