Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

'Bà é vee lé kpẹa e a kil ló Bon méné Bàrìi nvee dénè ke tõ̀ò e a di bàlà booí.'—Máátìù 24:14.

Gbò Nenditõ̀ò Jìhóvà​—Beeleè Bà Mée É?

È aa mm̀ gbò kele-kele gã nè dẽ́mbel, sõò nu ea gbái dú tẽ̀ènè íb gbò nu e ẹbmàdẽésí. Èlmà tõo, è gbíì ge nvèè ká ló Jìhóvà, Bàrì ea íe Kpá Káí nè Nen ea beè Dẽm dénè nu. È ólò pììgà bé bẹẹ kpóó sim tùlà naa ge nó Jíìzọ̀s Kráìst vá è ẽ́ègã boo kọ bà kólíi Gbò Nyòòne Nvéè Kráìst. Buu-buù bẹ̀ì ólò tú gã́bug tṍó siimá tóm mm̀ ge nvèèbá nè gbò nen kọ bàá nó nu ea kil ló Kpá Káí nè Bon méné Bàrì. Boo béè kọ è élà nen di tõ̀ò,àbèè ge ló bel kilma ló Jìhóvà Bàrì nè a Bon méné, bà nyímái ló naamá Gbò nen ditõ̀ò Jìhóvà.

Gbí kiẽ́e bẹẹ bel silá tẹlẹ bàlàkẽ. Kpáá nó gbele tõ̀ò nu ea kil ló beéle nè gbò nu e beéle zigaló.

 

Biiná nò Kpá Káí

Ié gbò nu ge nó lọl mm̀ Kpá Káí pọ́ì boo tṍó nè ki eae lée ní ló.

Vídiò Gbò Nen Ditõ̀ò Jìhóvà

Vídiò ea di boo íntanet eae agẹlẹló bẹẹ zìgà mm̀ Bàrì.

Nònù Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà

Gbĩ́ kiẽ́e e ólò tõo bõoná nè sĩ́deè e ólò nèèmà fã̀.

Gbò Nu E Bà Zógè

Ẹ̀b gbò ãa ãa nu e bà ãaà nvee boo eae lééma ni.

Èb vídiò Dém bel Gbò Bólágã́

Nó Kpá Káí tení dúló gbò video dém bel gbò bólá gã́