È aa mm̀ gbò kele-kele gã nè dẽ́mbel, sõò nu ea gbái dú tẽ̀ènè íb gbò nu e ẹbmàdẽésí. Èlmà tõo, è gbíì ge nvèè ká ló Jìhóvà, Bàrì ea íe Kpá Káí nè Nen ea beè Dẽm dénè nu. È ólò pììgà bé bẹẹ kpóó sim tùlà naa ge nó Jíìzọ̀s Kráìst vá è ẽ́ègã boo kọ bà kólíi Gbò Nyòòne Nvéè Kráìst. Buu-buù bẹ̀ì ólò tú gã́bug tṍó siimá tóm mm̀ ge nvèèbá nè gbò nen kọ bàá nó nu ea kil ló Kpá Káí nè Bon méné Bàrì. Boo béè kọ è élà nen di tõ̀ò,àbèè ge ló bel kilma ló Jìhóvà Bàrì nè a Bon méné, bà nyímái ló naamá Gbò nen ditõ̀ò Jìhóvà.

Gbí kiẽ́e bẹẹ bel silá tẹlẹ bàlàkẽ. Kpáá nó gbele tõ̀ò nu ea kil ló beéle nè gbò nu e beéle zigaló.