Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Nvèè bá ea di nè gbò Nvín Ãa

Nyimá bé e Kpá Káí é láá nvèè bá nè gbò nvín ãa kọ bàá láá bé elbá gbò ànà-ànà e bà ólò bọọgè kpeesĩ́ ló naa.

Sà Togó Bel

Mòn gbò ãa vídiò, sọ́l, kpá, nè kpẹ̀a e bà ã́àa tẹlẹ boo.

Ẹ̀b Nu Ea Dú Ãa

Dò Ge Zọ̀i Noá Kpá Káí

Zọ̀ enè nen ea ólò noòmà Kpá Káí noá Kpá Káí sĩ́ nè sĩ́.

Bĩiná Kọ Nen Á Kãanìè Ni

Ló sọ́l boo bíb e Kpá Káí áálá, àbèè ò nó gã́bug nú ea kil ló Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà.

Sí Enè Kà Nònù

Nó nú ea kil ló bẹẹ gbò nònù. Gbĩ́ kiẽ́e e bà ólò sẹlẹ nònù ea dì ní kuló.

Gbò Nenditõ̀ò Jìhóvà​—Beeleè Bà Mée É?

È aa mm̀ gbò kele-kele gã nè dẽ́mbel, sõò nu ea gbái dú tẽ̀ènè íb gbò nu e ẹbmàdẽésí. Èlmà tõo, è gbíì ge nvèè ká ló Jìhóvà, Bàrì ea íe Kpá Káí nè Nen ea beè Dẽm dénè nu. È ólò pììgà bé bẹẹ kpóó sim tùlà naa ge nó Jíìzọ̀s Kráìst vá è ẽ́ègã boo kọ bà kólíi Gbò Nyòòne Nvéè Kráìst. Buu-buù bẹ̀ì ólò tú gã́bug tṍó siimá tóm mm̀ ge nvèèbá nè gbò nen kọ bàá nó nu ea kil ló Kpá Káí nè Bon méné Bàrì. Boo béè kọ è élà nen di tõ̀ò,àbèè ge ló bel kilma ló Jìhóvà Bàrì nè a Bon méné, bà nyímái ló naamá Gbò nen ditõ̀ò Jìhóvà.

Gbí kiẽ́e bẹẹ bel silá tẹlẹ bàlàkẽ. Kpáá nó gbele tõ̀ò nu ea kil ló beéle nè gbò nu e beéle zigaló. Learn more about us and our beliefs.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.