Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Watchtower Awake! Màgàzin

Bẹẹ gbò màgàzin ea dẹẹa boo Kpá Káí a íná mm̀ 150 dẽm bel gè naa dã̀nlóòd. Watchtower zógèi gbò nue gbò nu ea gé náa bàlà booí doa bà nyoomà gbò nu e kọọ bulà Bàrì Kpá Kái kọ̀. À nvẽẽ nyíe gbàà nen tẽní dúló ẹẹ lé kpeá ea kil ló Bon Méné Bàrì a váá naa kọ nen a ié zìgà mm̀ Jíìzọ̀s Kráìst. Awake! Zógè bée láá tõo bá tã̀ãgà deè nieí váá dẹlẹ nyíe boo zìgà nu bẹẹ nen dẽm nu ea kuu ãa bàlà boo e fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló nè kpẽnà gé di m naa.

 

Gbẹẹvó, íb na ke tõ̀ò ea di boo íntanet í á gé mm̀ nakà dém bel lí

Togó bel tola kẽ mm̀ nakà dém bel lí boo gbò ki ea nyoonẽ í