Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbò Nu Ge Ẹ̀b Ea Dẹẹ Boo Kpà Káí

Naa dã̀nlóòd gbò nu gè nó lọl mm̀ nu gè ẹ̀b eo dã́ áá mon ea dẹẹa boo Kpá Káí nè ge nó nu ea kuu gbò nu nè gbò nen ea palàge dì bíi mm̀ Kpá Káí.

 

ÈB
Noo mm̀ kpò kpò
Noone kilma kẽ