Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbò Nu Ge Ẹ̀b Ea Dẹẹ Boo Kpà Káí

Naa dã̀nlóòd gbò nu gè nó lọl mm̀ nu gè ẹ̀b eo dã́ áá mon ea dẹẹa boo Kpá Káí nè ge nó nu ea kuu gbò nu nè gbò nen ea palàge dì bíi mm̀ Kpá Káí.

 

Gbẹẹvó, íb na ke tõ̀ò ea di boo íntanet í á gé mm̀ nakà dém bel lí

Togó bel tola kẽ mm̀ nakà dém bel lí boo gbò ki ea nyoonẽ í