Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Our Kingdom Ministry

Our Kingdom Ministry fáála gi bel ea kil ló na gbò nònù Gbò Nenditõ̀ò Jìhóvà í: Nò Kpá Káí Bõònatõ̀ò, Tọọ̀ Kpá Ea Di Kè Bá Bẹ̀l Jìhõvà, nè Bõònaló Sìtóm.

Nvèè Kpĩ́í ló: Sìgà nu ea di mm̀ ńní e bà émí mm̀ dóí gé láá dú kele ló ńní ea di boo íntanet.

 

Gbẹẹvó, íb na ke tõ̀ò ea di boo íntanet í á gé mm̀ nakà dém bel lí

Togó bel tola kẽ mm̀ nakà dém bel lí boo gbò ki ea nyoonẽ í