Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Beélè Sọ́l Gè Nèèmà Fã̀

Naa dã̀nlóòd gbò lélé mon sọ́l gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà e baẹ naa rẹkọd ge lèèmà nè ge nèèmà fã̀ Jìhóvà Bàrì. Sọ́l e bà ọmà gã́, niẽ bà ọmà gbõ̀o meẽ nuu ọmà sọ́l, nè niẽ bà ọmà áá gòmà a tọla kẽ.

 

“Sing Out Joyfully” to Jehovah

Sing to Jehovah

Sing to Jehovah—New Songs

Other Collections

Songs from "Sing Out Joyfully" performed by a children’s chorus