Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALMS 74-78

Kẽ̀èa boo Gbò Tóm Jìhóvà

Kẽ̀èa boo Gbò Tóm Jìhóvà

À dú bíi gè olòó bugi togó boo gbò lélé nu e Jìhóvà ni náa

74:16; 77:6, 11, 12

  • Ge bugi togó ólò naa kọ é dã́tẽ́ ló nú e bugì lọl mm̀ Kpá Káí nè ge aa deè zààva ló búma ea aa bá Bàrì

  • Ge palàge bugi togó kilma ló Jìhóvà é nveè bá nèi kọ é kẽ̀èã boo gbò a tóm dũ̀ùnè nè ból dẽé sĩ́ ea sẹlẹ́í sĩ́

Gbò tóm Jìhóvà bãa mm̀:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

  • Ge dèm nù

  • Bé e kilsĩ́ gè nó nu ea kil ló dèm nù naa, níà bé eé kpáá palàge nè fã̀ Jìhóvà naa ẽ́

  • Ge íbá ló gbò gbálà mm̀ bõ̀ònatõ̀ò

  • Èé gban tṍ ló gbò e Jìhóvà íbá ló kọ bàá tulèi

  • Ge dùùlà gbò nen

  • Ge olòó kẽ̀èã boo bé e Jìhóvà beè dùùlà gbò nen naa, síè kpóó ló bẹẹ zìgà mm̀ a tàn nè kói e ẹlẹ íé, ge ẹ̀b nú ea kuu pá a gbò gyóòlo