Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌSTS

Ge Tõó Dùm Ea Válí Bá Ólò Nvèè Bà Nèi Kọ É Naa Nú Ea Léémá Bàrì

Ge Tõó Dùm Ea Válí Bá Ólò Nvèè Bà Nèi Kọ É Naa Nú Ea Léémá Bàrì

Deè nieí, à válí gè tú bẹẹ lóó nvee mm̀ gbò nú ea é tãagẽ bẹẹ didùm. À bĩ́íná tṍó nè kói kọbé ò láá zálíe nu, kpẽ́ kpègè ló, tú siimá tóm, kùbmà, nè ge kpoogè deé ló gbò o ìè nù. Jíízọ̀s beè tõó dùm ea válí bá naa níe gbò gyọ́ bàlà boo náa gé máánáe lọl boo a sìtóm kọ̀ kpẹ̀a.—Máát 8: 20.

Mósĩ́ deè ní eo é láá tõó dùm ea válí bá kọbé ò láá bọ̀ọ̀vẹ̀ gbàà o sìtóm kọ̀ kpẹ̀a ẹ́? Be ò ái bá ló sìgà nu, é kọọ̀ enè nen ea di bọọ tọ gé láá bã boo víl sìtóm gyàdeè sĩ́tóm kọ̀ kpẹ̀a? Kalìbèè à gá náa ò dìé boo víl kọ̀ kpẹ̀a dénè tṍó, é kọọ̀ ò sọọ̀tọ́ deè kọọ̀ ge gbò gyọ́ á tãagẽ o dùm? Ge tõó dùm ea válí bá mm̀ ge sí tóm nè Jìhóvà ólò domà ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe nè dĩ̀ìnè ló.—1 Té 6: 7-9.

Gbò sdeè e ḿ láá toma mm̀ dùm ea válí bá.