Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

THE WATCHTOWER

Bíb: É kọ olo nóo zigà kọọ̀ beè Kpá Káí aà gé bá Bàrì mè àé láá fùl zelí bá kọ̀láá kà pììgà ea aa bá gbò nen gè kyọ̀gàlàẹ sĩ́?

Dọ̀ Kpá Káí: Àìz 40:8

Bá gè nèèmà: Na gbò togó bel ea di mm̀ kpáí fáálá kà lélé nòòtẽ́ ea kil ló bée Kpá Káí ni láá fùl zelí bá gã́bug íb béa naa.

THE WATCHTOWER (kpò nvée)

Bíb: Àẹ́ léémá m gè dã́ o bùlà ea kil ló nakà bíbví. [Bugi túá kà bíb ea di boo 16 náásĩ́.] Sìgà gbò zigà kọ gbò nen ní ea beè nvèè bõ̀ònaló fã̀ ẽ. Dõona gbò à bugi togó kọọ̀ Bàrì ólò tú bõ̀ònaló fã̀ dùùmà gbò nen nvea lóó e. Olo bugì togó naa vàẹ?

Dọ̀ Kpá Káí: Jém̀z 1: 27, kék.

Bá gè nèèmà: Nakà kpáí kpáá palàge baatẽ́ nú e Kpá Káí kọ́ kilma ló togó belí. Nyíém é ẹ́ẹ gè kpáá òòa kẽ dù gé zọ̀ ni loá sọ́l boo nakà togó bel ea di mm̀ kpáí.

LÉ KPẸA EA AA BÁ BÀRÌ!

Bíb: À tõó ló gbele tõ̀ò nen belí kọọ̀ ge bugi kọ́ọ̀ bùlà Bàrì ea di mm̀ Kpá Káí bélí gè bugi níúz pẹpà. Mókà gbò dìtõ̀ò ea beè dú ge gbẹẹ́ sĩ́ kọ́ nú ea kuu ní eo ni mon àbèè ge dã̀ ẽ?

Dọ̀ Kpá Káí: 2 Té 3: 1-5

Bá gè nèèmà: Nakà bróshọ̀í baatẽ́ nú ea náa váà na gbò dìtõ̀òí à aa deè dú kpẹ̀a nèà gbò e bà vulè Bàrì. [Kọ́ kà ea di mm̀ 1 nu gè nò, 2 bíb.]

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.