Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALMS 69-73

Pá Gbó Níí Jìhóvà Íe Bẹ̀à Sã́ Bùlà Nyòòmà Kà Kà Fã̀

Pá Gbó Níí Jìhóvà Íe Bẹ̀à Sã́ Bùlà Nyòòmà Kà Kà Fã̀

Bẹẹ bẹ̀à sã́ bùlà nyòòmà kà kà fã̀ á palàge dọa bàlà kẽ

69:9

  • Déviìd beè ié bẹ̀à sã́ bùlà nyòòmà ge fã̀ Jìhóvà mm̀ zivèkà a tõ̀ò dùm

  • Déviìd náa beè zìgà kọọ̀ tọ́ọ̀ nen á ànà àbèè ge tú gbẹ́a tẹlẹ boo béè Jìhóvà

Gbò e bà ni dú kànen gé láá nvèè bá nè gbò nvín ãa kọ bàá ié bẹ̀à sã́ bùlà

71:17, 18

  • Beà sẹlẹ Déviìd ea beè emí kpá psalm mí, beè zogè tàn ge siè kpóó ló kúúlí ea gé dú sĩ́

  • Gbò tẹ̀ nè kà nè gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst e togó va ni tulà nu gé láá bumá gbò nvín ãa

Bẹẹ bẹ̀à sã́ bùlà ólò tãái bá kọ é kọ́ nè dõona gbò nú e Boǹ Ménéá é náa nè gbò nen

72:3, 12, 14, 16-19

  • 3 gã́bel—Kọ̀láá nen é dí mm̀ fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló

  • 12 gã́bel—Àé duulà gbò tãa

  • 14 gã́bel—Zààlì kẽ náa gé di nà

  • 16 gã́bel—Gyã́á ea é gbõomá ló dénè nen é di