Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALMS 60-68

Lèèlà Jìhóvà, ea Ólò Dã́ Tã̀àgã Ló

Lèèlà Jìhóvà, ea Ólò Dã́ Tã̀àgã Ló

Kọ́ gbò o zìgà nu nè Jìhóvà mm̀ tã̀àgã ló

61:1, 8

  • Ge olòó tã̀àgã ló Bàrì nyòòmà gbò nú e beè zìgà gé síè kpóó ló bẹẹ béèlàfùl kọ é láá mm-mè

  • Bẹẹ gè kìn lóó nè Bàrì ní ea dú kà pọ̀b kà nu eé láá zìgà nè Bàrì vá à lee é

Hánà

Dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà tení dú ló gè kọ́ kọ̀láá kà nú ea dì ní bùlà nèe mm̀ tã̀àgã ló

62:8

  • Bẹẹ tã̀àgã ló Bàrì tú kàà gbò nú ea palàge tọáí ló tẹlẹ bàlà kẽ

  • Tṍó e íì bá boo enè íb nu mm̀ bẹẹ tã̀àgã ló Bàrì, è ólò gbóó palàge mònmà dẽè ààla ea aa bá Jìhóvà

Jíízọ̀s

Jìhóvà ólò dã́ tã̀àgã ló kọ̀láá nen ea tõo lèlà

65:1, 2

  • Jìhóvà ólò pãane tṍ ló “kọ̀láá íb nen” ea aa deè gbĩ́ gè nyimá ló ẹlẹ nè ge naa a bùlà

  • Èé láá tã̀àgã ló Bàrì kọ̀láá tṍó

Kọ̀níliọ̀s

Gbò nu em gbĩ́ì ge nvee mm̀ nà gbò tã̀àgã ló.