Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2016

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Nòònù ea dì nè Gbò Gyàdeè Sĩ́tóm Kọ̀ Kpẹ̀a

Nòònù ea dì nè Gbò Gyàdeè Sĩ́tóm Kọ̀ Kpẹ̀a

Ge láá di boo víl gyàdeè sĩ́tóm bĩ́íná kà lé nòònù. Be ò láá ié 18 ávà buù sè, òó láá dú neǹ gyàdeè sĩ́tóm—vá ò íe nagé tṍó bòséi! Íb nakà nòònùi gé náa kọ ó sìm tùlà kalì bèè à íé nu ea lọẹ́ ni sìgà dee, àẹ́ láá dú zọ̀ló àbèè kọọ̀ sĩ́dee náa dú lé. Nakà gbò ńkpó e bà tã́ kè kẽí ne gà gì lọ̀ọ̀gà bug ea é láá dọ̀ bélè nè gbò kọ̀ kpẹ̀a e bà gé sí tóm báà sĩ́ tṍó àbèè níí dénè tṍó àbèè nen e kpálóe ólò bọ̀gẹ̀ zọ̀ nè gbò e bà náa íe gbele tõ̀ò kói. Be bà á bá ló sìgà nu, beà sẹlẹ enè nen ea di bọọ tọ é láá bã boo víl ló September. Éé kọ́ ó gá loi sọ́l boo níí mm̀ dõona kà bọọ fã̀ pá tọ eo é kpáá ie é?

M̀ ÓLÒ SÍ TÓM BÁÀ Sĩ́ TṌÓ

Monday

TÓM

Tuesday

TÓM

Wednesday

TÓM

Thursday

6 ávà

Friday

6 ávà

Saturday

4 ávà

Sunday

2 ávà

M̀ ÓLÒ SÍ TÓM DÉNÈ TṌÓ

Monday

2 ávà

Tuesday

2 ávà

Wednesday

NÒNÙ ÈÈLÈ NYÍÈ ZẸ̀Ẹ̀ SÈ

Thursday

2 ávà

Friday

2 ávà

Saturday

6 ávà

Sunday

4 ávà

NÍM ÍÈ KÀ LÉ VÁLÁ LÓ

Monday

BÕ̀SÉI

Tuesday

3 ávà

Wednesday

3 ávà

Thursday

3 ávà

Friday

3 ávà

Saturday

3 ávà

Sunday

3 ávà