Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2016

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

É Kọ Òó Láá Dò Gè Naa Níí Mm̀ Enè Gbáá?

É Kọ Òó Láá Dò Gè Naa Níí Mm̀ Enè Gbáá?

Ge dò éé? Gyàdeè sĩ́tóm kọ̀ kpẹ̀a! Ẹ̀b íb tã́áná dee bá eo íé à!—Pr 10:22.

BE Ò SÍ TÓM GYÀDEÈ Sĩ́TÓM KỌ̀ KPẸ̀A, ÒÓ LÁÁ . . .

  • ié kalì belí neǹ kọ̀ kpẹ̀a vá ò kpáá palàge dé kpéè ló o sìtóm

  • siè kpóó ló o gbaa ló eo íè kilma ló Jìhóvà. Bé eo gé kọ́ nu ea kilíé ló nè dõona gbò naa, níà bé e gbò a lélé kpãa gé ólòó kẽ̀èà ní nyíé naa ẽ́

  • ié dĩ̀ìnè ló ea aa ló gè tú Boǹ Méné Bàrì gyààma sĩ́ ńlóò lee ló nè zààvà ea ólò sìlà aa mm̀ ge tú o lóó siimá tóm nè dõona gbò.—Máát 6:33; Tóm 20:35

  • sí kè bila ló bel e gyóòlo ea gé kãa sẹ́kiùt ólò zọ̀ gbò gyàdeè sĩ́tóm ié á, kele íb bila ló ea ólò sẹ̀ẹ̀à nyòòmà tṍó bõ̀ònaló sẹ́kiùt, nè Tọọ̀ Kpá Ea Di Nè Gbò Gyàdeè Sĩ́tóm Kọ̀ Kpẹ̀a

  • ié gã́bug nèà deè ge dààmà togó sẹlẹ gi nò Kpá Káí

  • tú gã́bug tṍó dììma ló gbò eo gé gbái kọi kpẹ̀a, váá dé kpéè ló sìà kpóó ló ea aa bá ene.—Róm̀ 1:11, 12