Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALMS 79-86

Mée Ní Ea Bọọ́ ní Ló Lọ̀l Váà Lee Mm̀ O Dùme?

Mée Ní Ea Bọọ́ ní Ló Lọ̀l Váà Lee Mm̀ O Dùme?

Beà sẹlẹ nen ea beè emí Psalm 83 beè aa gãà Asaph ea dú lívaì, ea beè di mm̀ deè Méné Déviìd. Nakà kpá psalm mí beè ẽá tṍó e gbò dó e bà dú gbò ọ́bví géè biigè ló pá gbò níí Jìhóvà.

83:1-5, 16

  • Mm̀ a tã̀àgã ló, neǹ ọlí sọ́lí beè ká nyíe gbẹẹ́ boo béè Jìhóvà nè a bọ́ọ́-bọọ èlmà ge kpènà a bá

  • Deè nieí, gbò gyóòlo Bàrì dì e bà gé aa bá nakà bíígá ló dọ bá ńdõona kà. À nveè ka ló Jìhóvà tṍó e ĩimà dọ ke kùbmà

83:18

  • Jìhóvà gbĩ́ kọ é nyimàè ló a bée

  • Èé íè ge zogè kọ Jìhóvà ní ea bọọ lọ̀l váà lee mm̀ bẹẹ dùme tení dú ló bẹẹ láb