Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kui bakterid ei kahjusta enam kedagi

Kui bakterid ei kahjusta enam kedagi

 Kui bakterid ei kahjusta enam kedagi

BAKTERID on elutegevuseks hädavajalikud mikroorganismid. Neid leidub pinnases ja meie organismis märkimisväärsel hulgal. Nagu leheküljel 7 toodud kastis „Mikroobide liigid” märgitakse, on meie organismis miljardeid baktereid. Suurem osa neist on tervisele kasulikud, lausa elutähtsad, ning haigusetekitajaid on nende seas võrdlemisi vähe. Kuid me võime olla kindlad, et tuleb aeg, mil bakterid ei tee enam kellelegi kahju.

Enne, kui käsitleme seda, kuidas bakterite kahjulik mõju lõplikult kõrvaldatakse, vaadelgem, mida tõvestavate bakteritega võideldes praegu ära tehakse. Lisaks juuresolevale kastile „Mida on võimalik ette võtta” pööra tähelepanu ka sellele, mil moel on meedikud püüdnud resistentsete bakterite vastu võidelda.

Globaalstrateegiad

Endine Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (MTO) peadirektor dr Gro Harlem Brundtland on tutvustanud tehtavaid jõupingutusi. Ülevaates „Report on Infectious Diseases 2000” rõhutab ta vajadust töötada välja bakterite „resistentsuse ohjeldamise globaalstrateegia”. Ka kõneles ta „kõiki meedikuid hõlmava ühisrinde” loomisest ning rõhutas: „Me võime alustada nakkushaiguste vastu massirünnakut.”

Aastal 2001 tutvustas MTO mikroobide resistentsuse vastu võitlemise globaalstrateegiat käsitlevat dokumenti. Selles meedikutele ja üldsusele suunatud dokumendis tuuakse ära plaan „mida teha ja kuidas teha”. Strateegia käsitleb inimeste harimist, et haigusi vältida, samuti juhendite andmist antibiootikumide ja teiste antimikroobsete ainete tarvitamise kohta infektsiooni puhul.

Lisaks ergutatakse meditsiinialal töötajaid – arste ja õdesid, samuti kõiki teisi, kes töötavad haiglates ja hooldekodudes – rakendama nakkuste leviku piiramiseks tõhusamaid meetmeid. Kahjuks on uuringutest selgunud, et paljud meedikud suhtuvad ikkagi hooletult kätepesemisse või kinnaste vahetamisse ühe patsiendi juurest teise juurde siirdumise korral.

Ka osutavad uuringud sellele, et arstid kirjutavad antibiootikume välja ilma tegeliku vajaduseta. Üks põhjus on see, et inimesed nõuavad arstilt antibiootikumi kui kiiret ravivahendit. Arstid nõustuvadki seda andma, et vaid patsientidele meele järgi olla. Tihtilugu ei võta arstid piisavalt aega, et oma patsiente harida, samuti pole neil vahendeid pisiku kindlaksmääramiseks. Lisaks võivad nad kirjutada välja uuema, kuid kallima, laia ravispektriga antibiootikumi, mis omakorda ravimiresistentsuse probleemi süvendab.

MTO globaalstrateegia puudutab ka haiglaid, riiklikke ravisüsteeme, toiduainete tootjaid, farmaatsiaettevõtteid ja juriste. Raportis kutsutakse kõiki neid üles koostööle võitluses ravimiresistentsete bakterite nuhtlusega. Ent kas sellisest programmist on abi?

Takistused edasimineku ees

MTO globaalstrateegias vihjatakse ühele terviseprobleemide lahendamise peamisele takistusele – rahale. Piibel ütleb, et rahaahnus on „kõigi kurjade asjade juur” (1. Timoteosele 6:9, 10). MTO kutsub üles: „Silmas tuleb pidada ka koostööd farmaatsiatööstusega, sealhulgas  piisavat kontrolli müügiesindajate töö üle meditsiinipersonaliga ning järelevalvet farmaatsiatööstuse sponsoreeritavate, meedikutele mõeldud koolitusprogrammide üle.”

Ravimitootjad on arstidele agressiivselt oma tooteid pakkunud. Nüüd teevad nad sedasama telereklaami vahendusel rahvale. Ilmselt on sellelgi oma osa ravimite liigtarvitamisel, mis ongi peamisi tegureid ravimiresistentsete bakterite vohamises.

MTO globaalstrateegia peatükis, mis käsitleb mikroobivastaste ainete tarvitamist toiduks kasutatavate loomade puhul, öeldakse: „Mõningate maade veterinaarid saavad 40 protsenti või enam oma sissetulekust ravimite müügist, seega puudub neil mikroobivastaste ainete kasutamise piiramiseks stiimul.” See, et resistentsete bakterite esiletulekus ja jõudsas lisandumises on süüdi antibiootikumide ülemäärane tarvitamine, on põhjalikult dokumenteeritud.

Tegelikult on antibiootikumitoodang rabavalt suur. Ainuüksi Ameerika Ühendriikides toodetakse aastas 20 miljonit kilogrammi antibiootikume! Maailma kogutoodangust kasutavad inimesed ära vaid poole, ülejäänu kas piserdatakse põlluviljadele või söödetakse loomadele. Tavaliselt segatakse antibiootikume toiduks tarvitatavate loomade sööda sisse, et kiirendada nende kasvu.

 Valitsuste osa

On tähelepanuväärne, et MTO globaalstrateegia kokkuvõtvas osas märgitakse: „Põhiline vastutus seda strateegiat rakendada lasub riikidel endil. Valitsustel on selles oluline roll.”

Peab ütlema, et terve rida valitsusi on töötanud välja antimikroobse resistentsuse kontrolli programme rõhuasetusega koostööle omas riigis ja teiste riikidega. Need programmid näevad ette paremat järelevalvet mikroobivastaste ainete kasutamise ning resistentsete mikroobide üle, nakkuste kontrolli parandamist, mikroobivastaste ainete asjakohast tarvitamist meditsiinis ja põllumajanduses, resistentsuse teaduslikke uuringuid ning uute ravimite väljatöötamist. MTO infektsioonhaiguste raport 2000 polnud sugugi optimistlik. Miks?

Raportis mainiti „poliitilise tahte puudumist valitsuste seas, kes ei pea rahva tervist prioriteediks”. Selles öeldi veel: „Haigused – ja seetõttu ka resistentsus – levivad jõudsalt seal, kus on rahvarahutusi, vaesust, massilist migratsiooni ja keskkonnaseisundi halvenemist,  millest tingituna võivad nakkushaigused tabada suuri inimhulki.” Kahjuks on siin loetletud probleemid sellised, mida inimvalitsused pole iial olnud võimelised lahendama.

Kuid Piibel räägib ühest valitsusest, kes peale selle, et see lahendab need haigusi põhjustavad probleemid, kõrvaldab üleüldse haigused. Võiks ju mõelda, et mõningad bakterid võivad ikka kahju teha, kuid on põhjust arvata, et tulevik on selles osas kaugelt lootusrikkam.

Kui bakterid enam kedagi ei kahjusta

Piibli prohvet Jesaja mainis juba ammu üht üleinimlikku valitsust ning näitas ka, kes on selles valitseja. Pangem tähele Piibli prohvetikuulutust: „Meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst!” (Jesaja 9:5, meie kursiiv).

Kes on see laps, see prints, kes saab valitsusõiguse? Pangem tähele, kuidas temale osutati juba enne ta sündi. Ingel Gabriel ütles neitsi Maarjale: „Vaata, sa saad käima peale ning tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. Tema saab suur olema ... ning tema kuningriigil ei ole otsa!” (Luuka 1:31–33, meie kursiiv).

Kui Jeesus saavutas füüsilise küpsuse, tõendas ta, et ta on tõepoolest see Jumala Kuningriigi valitsuse tõotatud Valitseja. Lisaks sellele, et Jeesus käis maa läbi, kuulutades „Jumala riigi evangeeliumi”, demonstreeris ta ka oma väge kõrvaldada kõik haigused. Piibel teatab, et „tema juurde tuli palju rahvast, tuues enesega ühes jalutuid, vigaseid, pimedaid, keeletuid ja palju teisi; ja nad heitsid need tema jalge ette. Ja ta tegi nad terveks, nii et rahvas pani imeks, nähes keeletuid rääkivat, vigaseid olevat terved, jalutuid käivat ja pimedaid nägevat” (Matteuse 9:35; 15:30, 31, meie kursiiv).

Jah, ükskõik mis tõbi või viga inimesel oli, Jeesus suutis ta tervendada. Ta äratas isegi mitu surnut ellu! (Luuka 7:11–17; 8:49–56; Johannese 11:38–44.) Tõsi küll, nii need, kes said terveks, kui ka need, kes üles äratati, surid lõpuks. Kuid Jeesuse imeteod osutasid sellele, mida ta teeb tulevikus nende heaks, kes maa peal Kuningriigi valitsuse all elavad. Piibel tõotab, et sel ajal „ükski elanik ei ütle: „Ma olen nõder!” ” (Jesaja 33:24; Ilmutuse 21:3, 4).

Nagu me seda vägagi hästi teame, tabavad tänapäeval igaüht haigused ja surm. Mikroobid teevad kahju – tihti toovad ka surma – miljonitele inimestele. Ometi on inimese organism loodud sedavõrd suurepärasena, et võidakse koguni imestada, miks üleüldse haigeks jäädakse. Arst Lewis Thomas kirjutas bakterite elutähtsast rollist ja täheldas, et haigus tuleb „nagu õnnetusjuhtum”. Ta mainis: „Haigestunud patsientide kaitsemehhanismid on mingil kombel rikki läinud.”

Tõepoolest, need, kelle immuunsüsteem on tugev, kannatavad harva, kui üldse, bakteriaalse nakkuse all. Sellele vaatamata jäävad inimesed vanaks ja surevad. Piibel ütleb, et see haigusi ja surma põhjustav viga on algselt täiuslikuna loodud esimeselt inimeselt Aadamalt päritud patt. „Otsekui ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu läbi surm, nõnda on ka surm tunginud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud,” selgitab Piibel (Roomlastele 5:12).

Kuid Jumal läkitas oma Poja maa peale, et ta annaks oma täiusliku elu lunaks, mis vabastaks inimesed patu mõju alt (Matteuse 20:28). Piibel selgitab: „Patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!” (Roomlastele 6:23; 1. Johannese 5:11). Jumala Kuningriigi valitsuse all hakkab ilmnema Kristuse lunastusohvri tervistav mõju. Siis ei tee enam kellelegi kahju mitte mingid, isegi mitte praegused tõvestavad bakterid.

Kas poleks mõttekas tutvuda selle Piiblis tõotatud Kuningriigi valitsusega, kes lahendab kõik inimkonna probleemid? Jehoova tunnistajad on heal meelel valmis aitama sul seda teha.

[Kast lk 9]

Mida on võimalik ette võtta

Mida resistentsete bakterite ohu vähendamiseks ette võtta? Maailma Tervishoiuorganisatsioon annab mõningaid juhendeid. Kõigepealt loetletakse meetmeid, mida me saaksime haiguste ja nakkuste leviku vähendamiseks rakendada, seejärel selgitatakse, kuidas mikroobivastaseid aineid otstarbekamalt tarvitada.

Loogiliselt võttes saab haigusi ja nende levimist kõige paremini piirata, kui teha kõike, mis vajalik, et püsida tervena. Mida teha, et mitte haigeks jääda?

Meetmed haiguste vältimiseks

1. Järgi võimaluste piires kolme põhimõtet: õige toitumine, piisav kehaline liikumine ja küllaldane puhkus.

2. Pea kinni isiklikust hügieenist. Spetsialistid rõhutavad, et kätepesemine on erakordselt tõhus haigestumise ja teiste inimeste nakatamise vältimise abinõu.

3. Hoolitse enda ja oma perekonna toidu ohutuse eest. Erilist tähelepanu pööra sellele, et nii sinu käed kui ka toiduvalmistamise paik oleksid puhtad. Samuti pea silmas seda, et käte ja toiduainete pesemiseks tarvitatav vesi oleks puhas. Kuna bakterid võivad toidus kergesti paljuneda, küpseta liha korralikult läbi. Hoolitse korralike toidu säilitamise ja jahutamise tingimuste eest.

4. Maades, kus lendavad putukad kannavad edasi tõsiseid haigusi, püüa öösel ja varahommikul, mil sellised putukad on kõige aktiivsemad, viibida võimalikult vähe väljas. Kasuta pidevalt kaitsevõrku.

5. Vaktsiinid võivad aidata su organismi immuunsüsteemil võidelda sinu elupiirkonnas laialdaselt levinud bakteritega.

Mikroobivastaste ainete tarvitamine

1. Enne antibiootikumi või mikroobivastase aine tarvitamist konsulteeri meedikuga. Soodne otseturustus on enamasti kasulik pigem müüjale kui ostjale.

2. Ära nõua arstilt antibiootikumi väljakirjutamist. Kui sa seda teed, võib ta antibiootikumi välja kirjutada vaid põhjusel, et ta kardab sind kui patsienti kaotada. Näiteks külmetushaigusi põhjustavad viirused, ja neid antibiootikumid ei ravi. Tarvitades viiruse korral antibiootikumi, võid pärssida kasulike bakterite tegevust ning võib-olla soodustada resistentsete bakterite vohamist.

3. Ära nõua kõige uuemat ravimit – see ei pruugi sulle parim olla ning võib minna sulle maksma kaugelt rohkem, kui oleks vaja.

4. Kasuta iga ravimiga tutvumiseks usaldusväärset allikat. Milleks see ravim on mõeldud? Millised võivad olla kõrvalmõjud? Kuidas see mõjub koos teiste ravimitega tarvitatuna ning milliseid teisi ohtlikke tegureid seondub selle kasutamisega?

5. Kui antibiootikumiravi on tõepoolest vajalik, on üldjuhul soovitatav teha läbi kogu ettenähtud ravikuur, ehkki sa võid tunda end juba enne selle lõppemist paremini. Ravikuuri lõpuni läbitegemine aitab infektsioonist lõplikult jagu saada.

[Pilt lk 10]

Jumala õiglase valitsuse all saavad inimesed elada, ilma et mingid bakterid neile kahju teeks