Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

“Catejë . . . Nge Kucajë”

“Catejë . . . Nge Kucajë”

“Catejë, . . . nge kucajë ; the qou kö, nge the hmengöhmengöne kö, ke tro Iehova Akötesie . . . a ce me eö.”—1 AQANE LAPA ITE JOXU 28:20.

NYIMA: 60, 29

1, 2. (a) Nemene la hnëqa hna kapa hnei Solomona? (b) Pine nemene matre tru la hnei Davita hna meku Solomona?

HETRE hnëqa ka tru hnei Solomona hna kapa. Hnei Iehova hna ië angeic troa cilën la huliwa ne xupe la ēnē, kola qaja la uma ne hmi e Ierusalema. Nge pëkö uma ka tun hna kuca! Tro ej a “sisitia cat, me hlemu me lolo ngöne la nöjei nöj.” Nge ame la ka nyipiewekë catr, tre, “[uma] i Iehova Akötesie” hi lai.—1 Aqane lapa ite Joxu 22:1, 5, 9-11.

2 Tha luelue kö Davita Joxu laka, tro Iehova a xatua Solomona. Ngo, “nekönate ka pujepuje Solomona,” nge ka thatrein. Hapeu, hetrenyi kö thei angeic la catr matre troa kapa la hnëqa cili? Maine tro pena angeic a thipën, ke thöthi angeic nge ka thatrein. Eje hi laka, e aja i angeic troa eatrëne lai, nyipiewekë tro angeic a catr me kuca la huliwa.

3. Nemene la hna atre hnei Solomona göne la catre i Davita, keme i angeic?

3 Atre hë Solomona la itre hna melën hnei Davita lo kola thöth, matre mama hnyawa koi angeic la catr ka ej thene la keme i angeic. Ame lo Davita a thöth, hnei angeic hna isi memine la itre  öni ka ses, ke itre ej a thele troa humuth la itre mamoe i angeic. (1 Samuela 17:34, 35) Ketre, hnei angeic hna amamane la catre i angeic lo kola lepi Goliatha, atre isi ka catr nge hna xouen nge ka tru matran. Hnei angeic hna hun jëne la ixatua i Akötresie, hnene hi la wen etë ka jijia.—1 Samuela 17:45, 49, 50.

4. Pine nemene matre loi e tro Solomona a catr?

4 Trotrohnine hnyawa hi së la kepine matre Davita hi la atr ka ijij troa xatua Solomona troa catr, me xupe la uma ne hmi. (E jë la 1 Aqane lapa ite Joxu 28:20.) Maine patre ju thei Solomona la catr, tro hë la xou a sewe angeic troa kuca la huliwa, nge ngazo catre hë lai.

Nyipiewekë la ixatua i Iehova matre tro sa catr eatrëne la huliwa hnei Nyidrëti hna ahnith koi së

5. Pine nemene matre loi e tro sa catr?

5 Tui Solomona, easa ajan la ixatua qaathei Iehova matre hetre catre së troa eatrëne la huliwa hnei Nyidrëti hna ahnith koi së. Tro sa ce wange la itre atr ka amamane la catre i angatr ekö. Thupene lai, tro sa wang la aqane tro sa amamane la catre së matre troa eatrëne la huliwa së.

ITRE TULU NE CATR

6. Nemene la ka ketri epun ngöne la aqane catre i Iosefa?

6 Hnei Iosefa hna amamane la catre i angeic lo kola iaö angeic hnene la föi Potifara troa ce meköl me eahlo. Atre hnyawa hi angeic laka, e tha hmala kö angeic, troa humuthi angeic. Ngo, tha hnei angeice kö hna kei kowe la aja i eahlo. Hnei angeice pe hna amamane la catre i angeic, me canga ujëtriji eahlo.—Genese 39:10, 12.

7. Nemene la aqane amamane Rahaba la catre i angeic? (Wange ju la pane iatr.)

7 Rahaba la ketre tulu ne catr. Hnene la lue atre Isaraela hna tro juetrë a tro Ieriko. Traqa ju hi nyidro kowe la hnalapa i Rahaba. Maine ju, tro angeic a xou, me xele ma xatua nyidro. Ngo, hnene la catr, me mejiune i angeice koi Iehova, ame hnei angeic hna juetrë nyidro, me nyijëne kötre i nyidro. (Iosua 2:4, 5, 9, 12-16) Ka xecie hnyawa koi Rahaba laka, Iehova hi la Akötresie, nge tro Nyidrëti a hamëne la nöje kowe la angetre Isaraela. Tha hnei angeice kö hna nue la xoue atr troa sewe angeic troa xatuane la nöje i Iehova. Tha hnei angeice kö hna xouene la joxu ne Ieriko me itre atre i nyidrë. Hnei angeice pe hna catr, me ketre sipu amele angeice kö me hnepe lapa i angeic.—Iosua 6:22, 23.

8. Nemene la thangane la catre i Iesu kowe la ange aposetolo?

8 Hnene fe la itre aposetolo hna amamane la catre i angatr. Hnei angatr hna öhne hnyawa la catr ka ej thei Iesu. Celë hi ka upi angatr troa nyitipu nyidrë. (Mataio 8:28-32; Ioane 2:13-17; 18:3-5) Ame la kola thel hnene la angetre Sadukaio troa sewe angatr troa qeje Iesu, tha hnei angatre kö hna dreng.—Ite Huliwa 5:17, 18, 27-29.

9. Ka xulu qa kaa la catre së?

9 Ka ej e kuhu hni Iosefa, me Rahaba, me Iesu, me ange aposetolo troa kuca la meköt. Tha hnei angatre kö hna mejiune kowe la sipu trengecatre i angatr. Ngo hnei angatr hna mejiune koi Iehova, ame hnei angatr hna  catr. E traqa ju la itre ijin easa ajan troa catr, tha tro kö sa mejiune kowe la sipu trengecatre së, ngo tro pe sa mejiune koi Iehova. (E jë la 2 Timoteo 1:7, MN.) * (Wange ju la ithuemacany.) Tro sa ce wange la lue götrane la mele së laka, nyipiewekë tro sa catr: ngöne la hnepe lapa, me ngöne la ekalesia.

ITRE IJINE TROA AMAMANE LA CATR

10. Pine nemene matre tro la itre thöth ka nyihlue i Iehova a catr?

10 Nyimu ijine troa catr hnene la itre thöth matre troa nyihlue i Iehova. Loi e tro nyudreni a xomi ini qa ngöne la tulu i Solomona. Hnei angeic hna amamane la catre i angeic ngöne la aqane axecië mekune i angeic göi troa xupe la uma ne hmi. Maine nyipici laka, hna musinëne la itre thöth hnene la keme me thin, ngo ame pe, hetre itre mekun ka tru nyine tro nyudreni a ketre sipu axeciën. (Ite Edomë 27:11) Nyipiewekë tro nyudreni a catr matre troa axecië mekune hnyawa göi itre sinee, me itre nyine iamadrinë, me aqane ujë, me göi xomi bapataiso. Nge, tro nyudreni lai a catr ke, tha nyudreni kö a kei thenge la aja i Satana, atre thaipië Akötresie.

11, 12. (a) Nemene la aqane amamane Mose la catre i angeic? (b) Tro la thöth a nyitipu Mose tune kaa?

11 Ame la ewekë ka tru nyine tro la thöth a axeciën tre, ene la itre mekun nyine tro angeic a eatrën. Ame ngöne la itre xa nöj, hna ukune la thöth troa kuca la itre ini ka tru matre troa hetre huliwa hna nyithupene hnyawa. Nge ame pena itre xa nöj, jole pi hë la mel göi mani, matre kola isine hnene la thöth troa huliwa thatraqane la hnepe lapa i angeic. Maine epuni a melëne lai, pane mekune ju la tulu i Mose. Hna hia angeic hnene la neköi Farao jajiny, matre tha jole kö koi angeic troa trenamo elany, maine hlemu pena. Ketre, hna uku angeic troa traqa kowe lai hnene la hnepe lapa i angeic, me itretre hamë ini, me itre atresi. Ngo, hna catr hnei Mose, hnei angeic hna axeciëne troa ce xöl memine la nöje i Iehova. Thupene hë la hna trotriji Aigupito me itre mo ne ej, hnei angeic hna lapa qale koi Iehova. (Heberu 11:24-26) Ame la thangane lai, hnei Iehova hna amanathithi angeic, nge tru catre hmaca kö la hna troa amanathithi angeic elany.

12 E tro la thöth a hnëkën amë la itre mekun nyine tro angeic a eatrën ngöne la huliwa i Iehova, me amë panëne la Baselaia ngöne la mele i angeic, tro hë Iehova lai a amanathithi angeic. Tro Nyidrëti a hamën la ka ijij koi angeic me kowe fe la hnepe lapa i angeic. Ame ngöne lo ijine itre pane keresiano, hnei Timoteo, ketre thöth hna catr kuca la huliwa i Akötresie ngöne la mele i angeic, nge ijiji epuni fe hi troa ujë tun. * (Wange ju la ithuemacany.)—E jë la Filipi 2:19-22.

Eje kö thei eö la catr ngöne la nöjei götrane la mele i eö? (Wange ju la paragarafe 13-17)

13. Nemene la aqane catr hnene la ketre thöth?

13 Hnene laka, hna catr hnene la ketre trejin jajinyi ne Alabama (Etazini), ame hna eatrëne la itre aja i angeic ngöne la huliwa i Akötresie. Öni angeic: “Ka lapa thaup eni ekö, qaane lo eni a co. Matre, eni a cile hnö troa ithanata kowe la itre atr ngöne la Uma Ne Baselaia, nge the qaja pala ha e troa fenafena la itre qëhnelö ne la itre trenyiwa.” Ngo, hnene la ixatua ne la keme me thine i angeic, me itre xa trejin ne la ekalesia, ame hnei  angeic hna eatrëne la aja i angeic troa pionie lapa. Öni angeic: “Fene i Satana a ukune la itre atr troa eatrëne la itre aja celë, ene la itre ini ka tru, me troa hlemu, me troa hetre mani, me troa hetre mo.” Nge, angeic a öhne laka, tha ie kö la itre aja i angatr, nge tru pe hi la itre jol ka traqa, me hleuhleu. Öni angeic hmaca jë: “Ngo, atraqatre kö la madrin e troa nyihlue i Iehova, nge hetre aliene la mele së.”

14. Eu la ijine tro la keme me thin ka nyihlue i Iehova a catr?

14 Loi e tro fe la keme me thin ka nyihlue i Iehova a catr. Maine jë, tro la maseta a sipo epun troa huliwa koi itre xa hawa hmaca kö, nge kolo itre ijine hnei epuni hna amë thatraqane la hmi hnepe lapa, me cainöje trootro, me icasikeu. Loi e troa ej thei epuni la catr troa thipëne la sipo i maseta, me hamë tulu ka loi kowe la itre nekö i epun. Maine pena, itre xa keme me thin ne la ekalesia a nue la itre nekö i angatr troa kuca la itre xa ewekë, nge epuni pe kö a wathebone kowe la itre nekö i epun. E hnyingë epuni jë la kepin hnene la itre keme me thin, hapeu, tro kö epuni a catr matre troa qejepengöne lai cememine la hni ka menyik?

15. Nemene la aqane tro Salamo 37:25 me Heberu 13:5 a xatuane la keme me thin?

15 Nyipiewekë troa catr ngöne la kola xatuane la itre nekö së troa hnëkën amë, me eatrën la itre aja i nyudren ngöne la huliwa i Akötresie. Ame itre xa keme me thin, angatr a xou troa thuecatrene la itre nekönatr troa pionie ngöne la mele i nyudren. Kola qaja la troa cainöj ngöne la ketre götrane gaa aja ixatua, maine troa huliwa ngöne la Bethela, maine  ngöne la hna Xupi Uma Ne Baselaia maine uma ne asabele. Maine jë, angatr a xou wanga pë ju hnei nyudreni hna hetrenyi elanyi e qatre hë nyudren. Ngo, ame la keme me thin ka inamacan tre, nyidroti a amamane la catre i nyidro, me lapaune i nyidro laka, tro kö Iehova a eatrëne la itre hnei Nyidrëti hna sisiny. (E jë la Salamo 37:25; Heberu 13:5.) Nge, aqane tro hi nyidroti lai a xatuane la itre nekönatr troa ujë tune lai.—1 Samuela 1:27, 28; 2 Timoteo 3:14, 15.

16. Nemene la hna kuca hnene la itre xa keme me thin matre tro la itre kuku a eatrëne la aja i nyudren ngöne la huliwa i Akötresie, nge nemene la thangane lai kowe la itre nekönatr?

16 Hnene la lue trefën ne Etazini hna xatuane la itre nekö i nyidro troa huliwa i Iehova ngöne la mele i nyudren. Öni trahmany: “Qëmekene tro la itre nekönatr a atreine tro me ithanata, hnei nyio hna majemine qaja la itre madrin qa ngöne la huliwa ne pionie, me huliwa me la ekalesia. Ame hë enehila, celë hi hnei angatr hna ajan troa kuca.” Öni nyidrëti fe, pine laka hnene la itre nekönatr hna hnëkën amë, me eatrën la itre aja i nyudren ngöne la huliwa i Akötresie, haawe, celë hi ka xatua nyudren troa cile catr ngöne la itre itupath ne la fene i Satana, me huliwa catr koi Iehova. Hnene la kem trene lue kuku hna qaja ka hape: “Nyimu keme me thin ka nue la trengecatr, me mo i angatr troa xatuane la itre kuku troa eatrën la itre aja i nyudren ngöne la kuci elo, me itre nyine iamadrinë, me itre ini ka tru. Ngo, nyipiewekë catre kö troa nue la trengecatr, me mo së troa xatuane la itre nekö së troa eatrën la itre aja i nyudreni ngöne la huliwa i Akötresie. Celë hi ka troa aijiji nyudren troa amadrinë Iehova. Ketre madrin ka tru koi së troa goeëne la itre nekö së la kola eatrëne la itre aja i angatr ngöne la huliwa i Akötresie.” Eje hi laka, kola amadrinë Iehova hnene la keme me thin ka xatuane la itre nekö i nyidro troa hnëkën amë, me eatrën la itre aja i nyudren ngöne la huliwa i Akötresie.

TROA CATR E HNINE LA EKALESIA

17. Qaja jë la itre xa aqane troa amamane la catre së e hnine la ekalesia.

17 Loi e tro fe sa catr e hnine la ekalesia. Nyipiewekë tro la itre qatre thup a catr ngöne la angatr a ce waipengöne la itre ngazo hna kuca hnene la itre trejin, maine ngöne la angatr a xatuane la itre trejin e traqa ju la ketre mec ka tru. Itre xan a wang la itre atr ka ajan ngöne la itre kalabus matre troa ini Tus me angatr, maine troa kuca la itre icasikeu. Nge, tune kaa la itre trejin föe ka pë föen? Nyimu aqane tro angatr a amamane la catre i angatr, me huliwa i Iehova. Kola qaja la troa xome la huliwa ne pionie, maine feke kowe la ketre götrane gaa aja ka cainöj, maine saen troa huliwa ngöne la hnë xupi uma (Volontaires Locaux Développement/Construction), maine sipone troa sine la Ini Koi Itre Ka Cainöj. Ame itre xan e angatr, hna hane hën troa sine la Ini Ne Gileada.

18. Nemene la aqane tro la itre trejin föe ka qatre hë a amamane la catre i angatr?

18 Ka tru koi së la itre trejin föe ka qatre hë, nge tru la madrine së koi angatr! Ngacama thatreine hë angatr kuca la huliwa i Akötresie tune ekö, ngo ijije pala hi tro angatr a amamane la catre i angatr me kuca la huliwa. (E jë la Tito 2:3-5.) Maine jë, tro la qatre thup a sipone kowe la trejin föe ka qatre hë troa ithanata memine la ketre trejin jajinyi göi aqane heetr. Tha tro kö eahlo lai a wesitrëne lai jajinyi pine la aqane heetr, ngo tro eahlo lai a ithanata amenyikeny me angeic, matre tro angeic a trotrohnine la thangane  koi itre xan, la aqane ië hna heetre i angeic. (1 Timoteo 2:9, 10) E tro angatr a amamane la ihnimi angatr tune lai, tro angatre lai a sajuëne la ekalesia.

19. (a) Nemene la aqane tro la trejin trahmanyi a amamane la catre i angeic? (b) Nemene la aqane tro Filipi 2:13 me 4:13 a xatuane la trejin trahmanyi troa catr?

19 Loi e tro fe la itre trejin trahmanyi a catr. Ame hë la angatr a xome la huliwa ne drikona me qatre thup, hetre thangane catre kowe la ekalesia. (1 Timoteo 3:1) Ngo, alanyimu la itre ka xou troa xome la lue hnëqa celë. Maine jë, hetre ngazo hnei angatr hna kuca ekö, matre ame koi angatr, tha ijiji angatr kö enehila troa hane drikona maine qatre thup. Maine pena, tro la ketre trejin a mekune ka hape, angeic la atr ka thatrein. Maine aqane mekuna i epuni hi lai, tro Iehova a hamë epuni la catr. (E jë la Filipi 2:13; 4:13.) Pane mekune jë la tulu i Mose. Ame koi angeic, tha ijiji angeice kö troa kuca la aja i Iehova. (Esodo 3:11) Ngo, hnei Iehova hna xatua angeic troa hetrenyi la catr, me kuca la ka ijij. Nemene la aqane tro la ketre trejin trahmanyi a hetrenyi la catr? Loi e tro angeic a thithi koi Iehova me e Tusi Hmitrötr o drai. Loi e tro fe angeic a mekun ajuine la itre tulu ne la itre ka catr ekö e hnine la Tusi Hmitrötr. Ketre, tro fe angeic a sipo ixatua kowe la itre qatre thup matre troa hnëkë angeic göne la itre hnëqa elany. Tro hë angeic e cili a xatuane la ekalesia. Haawe, kola thuecatre kowe la itre trejin trahmanyi troa catr, me huliwa catr kowe la ekalesia!

“TRO IEHOVA . . . A CE ME EÖ”

20, 21. (a) Nemene la hnei Davita hna amexeje koi Solomona? (b) Nemene la ka xecie koi së?

20 Hnei Davita joxu hna amexeje koi Solomona ka hape, tro pala kö Iehova a ce me angeic uti hë la troa umuthe la huliwa ne xup la uma ne hmi. (1 Aqane lapa ite Joxu 28:20) Hna lapa hut e kuhu hni angeic la trengewekë ne la keme i angeic. Nyipici laka, thöthi angeic me ka thatrein, ngo hnei angeice kö hna thel troa kuca la huliwa. Hnei angeic hna amamane la catre i angeic. Jëne la ixatua i Iehova, hnei angeic hna afenesine la uma ne hmi ka mingöminge catr ngöne la 7 lao macatre, nge sin.

21 Hnei Iehova hna xatua Solomona, haawe, the luelue kö, tro fe Nyidrëti a xatua epun troa hetrenyi la catr, me kuca la hnëqa i epun ngöne la hnepe lapa, me ngöne la ekalesia. (Isaia 41:10, 13) E tro sa amamane la catre së ngöne la huliwa i Iehova, tro Nyidrëti lai a amanathithi së enehila, me elanyi fe. Haawe, “catejë . . . nge kucajë.”

^ par. 9 2 Timoteo 1:7, MN: “Jëne la uati hmitrötr hna hamë së hnei Akötresie, tha itre atre ka xoue kö së, ngo hetrenyi hë së la men, me ihnim, me atreine waiewekë.”

^ par. 12 Hetrenyi la itre xa mekun ka troa xatua epun göi aqane troa hnëkën amë la itre mekun nyine troa eatrën ngöne la huliwa i Akötresie. Itre ej a mama ngöne la tane mekun “Glorifiez votre Créateur en vous fixant des objectifs spirituels,” ngöne la Ita Ne Thup ne 15 Julai 2004.