Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Semitrepa 2017

Nyitipune Jë La Utipine i Iehova

Nyitipune Jë La Utipine i Iehova

“Iehova, Iehova Akötesie, ate utipine me ka ihnim.” —ESODO 34:6.

NYIMA: 142, 12

1. Nemene la aqane amamane Iehova la sipu pengöi Nyidrë koi Mose? Pine nemene matre ka nyipiewekë catre lai?

AME la ketre ijin, hnei Akötresieti hna amamane la pengö i Nyidrë koi Mose, lo Nyidrëti a qaja la ëje i Nyidrë me itre xa thiina i Nyidrë. Ngacama meköt koi Iehova troa qaja atrune la mene me inamacane i Nyidrë, ngo hnei Nyidrëti hna pane qaja la utipine i Nyidrë. (E jë la Esodo 34:5-7.) Nyipiewekë koi Mose troa atre ka hape, tro Iehova a xatua angeic. Matre, hnei Iehova hna qaja atrune la itre thiina i Nyidrë matre mama pi la aja i Nyidrë, ene la troa xatuane la itre hlue i Nyidrë. (Esodo 33:13) Hapeu, hna ketri eö kö hnene la mekune celë? Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce wange la utipin, thiina ka upe la atr troa mekune la atr ka akötr, me ajane troa xatua angeic.

2, 3. (a) Pine nemene matre qaja jë së ka hape, hetrenyi thene la atr la utipin? (b) Pine nemene matre loi e tro sa nyipiewekëne la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göne la utipin?

2 Ka utipine Iehova, nge hna xupe la itre atr hnaiji Nyidrë. Matre, hetrenyi la utipin thene la itre atr asë, ene mina fe thene la itre ka thatre Iehova. (Genese 1:27) Ame e hnine la Tusi  Hmitrötr, hetrenyi la itre hna melën ka amamane la utipine thene la itre atr. Hnei Solomona hna thele troa atre la thinene la medreng, ame hnei angeic hna iup troa thupaluë nyën, ke, kola isipi nyën hnene la lue föe. Hnene la sipu thin hna utipine la medreng, me sipon iele Joxu troa nue pe la nekönatr kowe la ketre föe. (1 Ite Joxu 3:23-27) Mekune fe hi së lo nekö i Farao jajiny ka amamane la utipine i angeic. Ame la angeic a öhne la neköi medreng, Mose, mekuhni ju hi angeic ka hape, neköne la ketre atre Heberu, nge nyine tro fe a humuth. “Ame hnei [angeic] hna [utipi] nyën,” me mekune troa hetru nyën, kösë sipu nekö i angeic.—Esodo 2:5, 6.

3 Pine nemene matre nyipiewekë tro sa utipin? Pine laka, aja i Iehova tro sa xome la tulu i Nyidrë. (Efeso 5:1) Ngacama, hna xupi së cememine la utipin, ngo ame pe, itre atr ka tha pexeje kö së, matre tro së lai a ketre meku së kö. Ame itre xa ijin, maine jë easa thele ka hape, tro jë kö sa hane xatuane la itre xan, maine tro hi sa meku së hi. Nemene la ka troa xatua së matre tro sa wangatrun la itre atr? Ame la hnapan, tro sa pane ce wange la aqane utipine Iehova memine la aqane utipine la itre atr. Ame la hnaaluen, easa troa ce wange la aqane tro sa nyitipune la utipine Iehova memine la kepine matre nyine loi lai koi së.

IEHOVA LA TULU KA PEXEJE GÖI UTIPIN

4. (a) Pine nemene matre upe pi Iehova la lue angela a tro Sodoma? (b) Nemene la hne së inin qa ngöne la hna melën hnene la hnepe lapa i Lota?

4 Nyimutre la itre ijine Iehova a amamane la utipine i Nyidrë. Hanawange la hnei Nyidrëti hna kuca koi Lota. Ketre atr ka meköt angeic, nge “hna ahace hnine” hnene la itre huliwa ka sis hna kuca hnene la itre atr ne Sodoma me Gomora. Pëkö ca metrötre i angatr koi Akötresie, ame hnei Iehova hna amekötin troa lep apatrenyi angatr. (2 Peteru 2:7, 8) Hnei Iehova hna upe la lue angela troa thuemacanyi Lota ka hape, tro ha lep apatrenyi Sodoma me Gomora. Nge, loi e tro angeic a kötr qa lai. Öni Tusi Hmitrötr: “Nge hmite kö [Lota], ame hnene la lue [angela] hna ea la ime i angeic, me ime ne la ifënekö i angeice, me ime ne la lue nekö i angeice jajiny ; Iehova a [“utipi,” MN] angeic ; nge nyidoti a tro sai angeice pi, me ami angeice töne lapa.” (Genese 19:16) Öhne hnyawa hi Iehova la hna melën hnei Lota, haawe, tha luelue kö së laka, tha sihngödri kö koi Nyidrë la nöjei jol hne së hna cile kow.—Isaia 63:7-9; Iakobo 5:11; 2 Peteru 2:9.

Tha sihngödri kö koi Iehova la nöjei jol hne së hna cile kow

5. Kola ini së tune kaa hnene la Wesi Ula i Akötresie troa hetre utipin?

5 Hnei Iehova fe hna inine la itre hlue i Nyidrë troa hetre utipin. Hanawange la ketre wathebo hnei Nyidrëti hna hamën kowe la angetre Isaraela. Maine ka hetre gufa i ketre koi ketre, tro la ka hamë manie a xome la ixetre ne lai ka hetre gufa nyine anyipicine laka, tro angeic a nyithupene la gufa i angeic. (E jë la Esodo 22:26, 27.) Ngo, tro la ka hamë mani a bëeke fë kowe la atr trene gufa la ixetre i angeic e tha lö pala kö la  jö, matre lapa keukawa angeic e jidr. Ame la atr ka pë utipin, tha tro kö angeice lai a bëeke fë la ixetre ne lai atr. Ngo, tha hnei Iehova kö hna upe la itre hlue i Nyidrë troa ujë tune lai. Nemene la trepene meköt ka mama ngöne la wathebo cili? Loi e tro sa wangatrune la itre hna ajan hnene la itre trejin. The cile kö së xatuane la trejin ka akötr!—Kolose 3:12; Iakobo 2:15, 16; e jë la 1 Ioane 3:17.

6. Nemene la ini hne së hna xome qa ngöne la aqane catre Iehova xatuane la angetre Isaraela troa saze?

6 Hetre utipine i Iehova kowe la angetre Isaraela ngacama kuca ju hë angatr la ngazo. Öni Tusi Hmitrötr: “Hnei Iehova Akötesi ne la ite keme i angate hna upe koi angate jëne la ite maca i nyidë kola ilë e sine jid, me iup ; ke hnei nyidëti hna hnime la nöje i nyidë, me hnamunë i nyidë.” (2 Aqane lapa ite Joxu 36:15) Ketre tune mina fe, loi e tro sa utipine la itre atr ka thatre Iehova, ke, ijine petre kö la koi angatre troa ietra me nyisinee Iehova. Tha ajane kö Iehova troa mec la ketre atr ngöne la iameköti Nyidrë elany. (2 Peteru 3:9) Haawe, catre jë së thuemacane la nöjei atr hne së hna iöhnyi memin, me xatua angatr troa hane kepe thangane la utipine i Iehova, e ijine petre kö.

7, 8. Pine nemene matre xecie hnyawa kowe la ketre hnepe lapa laka, hnei Iehova hna utipi angatr?

7 Alanyimu enehila la itre hlue i Iehova ka utipine la itre atr. Ame lo itre macatre 1990 e Bosnie, nyimu nöj ka itö isi me ihumuth. Hanawange la ewekë ka traqa kowe la ketre hnepe lapa. Kola qeje Milan, nekönatr trahmany ka 12 lao macatre me trejin me angeic, me kem me thine i angeic. Hnei angatr me itre xa Atre Anyipici Iehova ju kö hna ti kar qa Bosnie a tro Serbie. Angatr a tro kowe la hna asabele, nge kola troa xomi bapataiso e cili hnene la kem me thine i Milan. Ame la kola traqa ngöne la ifego ne la nöj, mama ju hi kowe la itre soc laka, itre atr ne ketre nöje kö lai hnepe lapa, ame hna autinyi angatr qa hnine la kar. Itre soc a nue pi pe la kar memine la itre xa trejin troa sisedrëne la gojenyin ej. Thupene hë la lue drai, hnene la tane isi hna hnyingëne kowe la hene i angeic la nyine troa kuca koi angatr. Nge, angatr a cile qëmeke i angeic me drenge la kola sa koi angeic, kola hape, “Alö angatre pi qa lai, nge kuqanyi angatre pi!”

8 Kola ithanata hnene la tane isi kowe la itre soc, nge kola tro hnene la lue trenyiwa kowe la hnepe lapa. Nyidroti a uliline koi angatr ka hape, lue Atre Anyipici Iehova fe nyidro, nge hna qejepengöne koi nyidro la ewekë ka traqa koi angatr hnene lo itre trejin ka lapa pe ngöne lo kar. Hnene la lue trejin hna upi Milan me trejin me angeic troa të hnine la loto i nyidro matre sasaithe pi la ifego ne la nöj, ke, tha kolo fe kö a goeëne la pepa ne la itre nekönatr. Nyidroti a upe jë la kem me thin troa kanoth la uma ne amamai pepa, me itronyi me angatr ngöne lai ketre pala gojeny. Tru catr la xou ka ej thei Milan, nge tha nyipi trotrohnine kö angeic la mekuna ne la lue trejin matre angeic a pi hnyima fë, ngo kolo fe a traqa la pi treij thei angeic. Öni kem me thine jë hi: “Tro nyio a tro qëmeke i angatr?” Ngo ame hë la nyidroti a nango tro, tha öhnyi nyidroti pi kö hnene la itre soc. Matre hna itronyi hë hnei angatr, ha trenekön, ngöne la ketre pala gojenyi ne la ketre nöje hë. Ame hnei angatr hna tro jë kowe la hna asabele. Tha luelue kö angatr laka, hnei Iehova hna sa la itre thithi angatr! Ngo, hetre itre ijin laka, Iehova a nue tro la itre hlue i Nyidrëti a akötr. (Ite Huliwa 7:58-60) Ngo  ame ngöne la hna melëne celë, öni Milan: “Ame koi ni, hnene la itre angela hna thinge la lue meke ne la itre soc, nge hnei Iehova hna amele hun.”—Salamo 97:10.

Hetre aja i epuni kö, tui Iesu, troa xatuane la itre atr troa atre Iehova?

9. Nemene la ka ej e kuhu hni Iesu la nyidrëti a goeëne la itre atr ka xötrethenge nyidrë? (Wange ju la pane iatr.)

9 Iesu la ketre tulu ka tru göi utipin. Tru la utipine i nyidrë kowe la itre atr, ke, nyidrëti a öhne laka, “kucakuca ha angat, me isa ije hë, tune la nöjei mamoe ka pa ate thupën.” Matre, nemene hë la hnei nyidrëti hna kuca? “Ame hnei nyidëti hna qane troa ini angate la nöjei ewekë ka nyimute.” (Mataio 9:36; e jë la Mareko 6:34.) Ame pena ha la itre Faresiao, pëkö ca utipine i angatr, nge pëkö aja i angatr troa xatuane la itre atr. (Mataio 12:9-14; 23:4; Ioane 7:49) Hapeu, hetre aja i epuni kö tui Iesu, troa xatuane la itre atr troa atre Iehova?

10, 11. Tro kö sa utipine la itre atr e nöjei ijin? Qejepengöne jë.

10 Ngo hetre itre ijine laka, tha ijije së kö tro sa utipine la itre atr. Hanawange la tulu i Saulo Joxu: Ame koi angeic, hnei angeic hna utipi Agaga, Joxu ne Amaleka, lo ithupëjia memine la nöje i Akötresie, matre tha humuthi Agaga ju kö. Ketre, tha hnei Saulo kö hna humuthe asë la itre öni ne la itretre Amaleka. Ngo, hnei Iehova pe hna upi Saulo troa humuthe asë la itretre Amaleka me itre öni angatr asë. Hnene la tha idrei Saulo, ame hnei Iehova hna nuetriji angeic matre tha tro hmaca kö a joxu. (1 Samuela 15:3, 9, 15) Iehova la Atre Amekötin ka sisitria, nge ka atre la sipu aliene hni ne la atr. Nge atre kö Nyidrëti la ijine troa utipine la itre atr. (Ite Teije i Ieremia 2:17; Ezekiela 5:11) Easenyi hë matre amekötine jë Nyidrëti la nöjei atr asë ka xele ma drengethenge Nyidrë. (2 Thesalonika 1:6-10) Tha ijine tro hmaca kö Iehova lai a utipine la itre atr ka ngazo. Ngo, ame la kola lep apatrenyi angatr elany, Nyidrëti hi lai a utipine la itre atr ka meköt, ene lo itre hnei Nyidrëti hna troa amelen.

11 Eje hi laka, tha easë kö la ka amekötin ka hape, troa mel maine mec la ketre atr. Ngo, qa së pe troa xatuane la itre atr enehila. Tro sa amamane tune kaa la utipine së? Hanawange la itre mekune nyine xatua së.

AQANE TROA AMAMANE LA UTIPINE SË

12. Nemene la aqane tro sa amamane la utipine së ngöne la aqane imelekeu së me itre atr?

12 Hamë ixatua jë e nöjei drai ne la mele i eö. Iehova a ajane tro la keresiano a utipine la itre atr ka lapa easenyi angeic, me itre trejine me angeic. (Ioane 13:34, 35; 1 Peteru 3:8) Ame la ketre aliene la “utipin,” tre, kola hape, “ce akötr.” Ame la atr ka hetre utipin, tro angeice lai a thele troa xatuane la itre ka akötr. Matre, loi e tro sa thele la itre ijine troa xatuane la itre atr ka akötr, ene la troa xatua angatr troa kuca la itre hnepe jol ngöne la hnalapa i angatr maine komisio i angatre pena.—Mataio 7:12.

Xatuane jë la itre atr matre troa mama la utipine së (Wange ju la paragarafe 12)

13. Nemene la hna kuca hnene la itre hlue i Iehova thupene la hna traqa la ketre hulö e Zapo?

13 Ixatua jë ngöne la itre ijine hulö. Hetre aja së troa amamane la utipine së la easa  goeëne la itre atr a akötr thupene la hna traqa koi angatr la ketre hulö. Hlemu hë la itre hlue i Iehova hnene la ixatua hnei angatre hna hamën ngöne la itre ijine cili. (1 Peteru 2:17) Hanawange la hna qaja hnene la ketre trejine föe ne Zapo. Ka mel angeic ngöne la götran nöj hna lep hnene la sa me gejë madra lo 2011. Öni angeic, hna xatua angeic me akeukawanyi angeic la kola öhne la itre ka traqa ne ixatua qa ngöne la itre götrane ka nyimutre ne Zapo matre troa nyihnyawane la itre uma me Uma Ne Baselaia. Öni angeice fe: “Hnene la ewekë cili ka traqa, matre öhne jë ni laka, tru la hnei Iehova hna nyipiewekë hun. Nge, ame la Itretre Anyipici Iehova tre, itre atr ka meku ketre me ketre. Nge the qaja kö la itre trejin ka alanyim e cailo fen, kola thith thatraqai hun.”

14. Nemene la aqane tro epuni a xatuane la itre ka wezipo me itre qatr?

14 Xatuane jë la itre ka wezipo me itre qatr. Hetre utipine së la easa goeëne la atr, kola akötre fë la itre ethane la ngazo, tune la itre sine mec, memine la kola utipië trootro. Easa ajane catrën la ijine troa patr la itre ewekë cili, celë hi matre easa thith matre traqa pi la Baselaia i Akötresie. Ngo ame enehila, easa isine troa xatuane la itre ka wezipo, me itre qatr. Hnene la ketre atre cinyihan hna qaja ka hape, ame la ketre ijin, hnene la thine i angeic ka qatre föe hë, nge ka meci fë thëthëhmi, hna adrone la iheetre i eahlo. Eahlo petre kö a köle hnyawan, nge fenafena jë hi la qëhnelö. Kolo lue Atre Anyipici Iehova ka majemine wai eahlo. Hnene la lue trejin föe hna sipon matre  tro nyidroti a xatua eahlo. Öni eahlo jë hi: “Öö! Ngo ma eni a ajolë epon.” Hnene la lue trejin hna xatua eahlo troa nyihnyawa eahlo. Thupene lai, hnei angatr hna iji tri, me ce porotrik. Tru la ole ne la nekö i eahlo trahmany, matre öni angeic, Itretre Anyipici Iehova a “trongëne la hnei angatre hna cainöjën.” Hapeu, tro kö la utipine i epun a upi epun troa catr xatuane la itre ka wezipo me itre qatr?—Filipi 2:3, 4.

15. Kola xatuane tune kaa la itre atr hnene la hulwa ne cainöj?

15 Xatuane jë la itre atr troa atre Iehova. Ame la aqane troa xatuane la itre atr nge ka sisitria catr, tre ene la troa qejepengöi Iehova koi angatr memine la Baselaia. Ame la ketre, tre ene la troa amamane la kepine matre nyine loi koi angatr la troa drengethenge la itre trepene meköti Iehova. (Isaia 48:17, 18) Ame la huliwa ne cainöj, tre, ketre aqane tro së lai a atrunyi Iehova, me utipine la itre atr. Hapeu, ijije kö tro epuni a akökötrene la huliwa i epun ngöne la hna cainöje trootro?—1 Timoteo 2:3, 4.

UTIPIN—NYINE LOI KOI EPUNI FE!

16. Nemene la itre eloin koi së e tro sa hetre utipin?

16 Önine la itre ka inamacan, e tro sa utipine la itre atr, kola egöcatre la mele së, nge lolo la aqane imelekeu së me itre atr. E tro epuni a xatuane la itre ka akötr, tro epuni lai a hetre madrin, me hetre mejiun, nge patre kö la itre mekune ka iajolë, tune la troa —mekun ka hape, pëkö sinee. Matre, nyine loi koi epun la troa amamane la utipine i epun. (Efeso 4:31, 32) Ame la atr ka ihnim me ka xatuane la itre atr, tre, lolo la mekuthetheu i angeic, ke atre hnyawa hi angeic laka, angeic a kuca la hna ajan hnei Iehova. Tro la utipin a upi së troa ketre kem maine thin ka lolo, me ketre trahmany maine föe ka lolo, me ketre sinee ka lolo. Ketre, ame la atr ka hetre utipin, tro fe lai a hane xatua angeic e itre xa ijin.—E jë la Mataio 5:7; Luka 6:38.

17. Pine nemene matre hetre aja së troa utipine la itre atr?

17 Maine nyipici laka, nyine loi koi së la troa hetre utipin, ngo ame la sipu kepine matre easa utipine la atr, tre, ene la aja së troa nyitipu Iehova me atrunyi Nyidrë. Nyidrëti hi la qaane la ihnim me utipin. (Ite Edomë 14:31) Hnei Nyidrëti hna hamëne la tulu ka pexeje koi së. Matre catre pi së troa nyitupu Iehova, me amamane la utipine së. Ame hë e cili, tro hë sa easenyi catre kowe la itre trejin me easë, me lolo la aqane imelekeu së me itre atr.—Galatia 6:10; 1 John 4:16.