• 240​—La etrune la itre nöj hna cainöje ngön hnene la Itretre Anyipici Iehova

  • 8 457 107​—La itre ka ini Tusi Hmitrötr koi itre atr

  • 10 071 524​—La itre ka hamë ini qa hnine la Tusi Hmitrötr

  • 20 175 477​—Lao atr ka sine la itre icasikeu hun maine itre asebele hun

  • 120 053​—Lao ekalesia