Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Loi e Hetrenyi The Së La Xomehnöth

Loi e Hetrenyi The Së La Xomehnöth

“Ame la wene ne la ua, tre, . . . xome hnöth.” GALATIA 5:22, 23.

NYIMA: 83, 52

1, 2. (a) Nemene la ewekë ka traqa e patre kö la xomehnöth? (b) Pine nemene matre loi e tro sa ce ithanatane la thiina, ene la xomehnöth?

IEHOVA Akötresie la ka xatua së troa melëne la thiina celë, ene la xomehnöth. (Galatia 5:22, 23) Pëkö ejolene koi Nyidrë, ke ka pexeje Nyidrë, ngo jole catre pi hë koi së, ke itre atr ka ngazo së. Eje hi laka, nyimutre catre la itre jole thene la itre atr enehila pine laka, patre kö la thiina cili thei angatr. E patre kö la thiina cili thene la atr, tro angeic lai a wangacone la itre huliwa ka nyipiewekë catr, maine tha huliwa hnyawa ngöne la hna ini, maine thei maseta. Ketre, tro fe angeic a ithanata akökötreny, maine iji menu la kahaitr, maine isi pena, maine troa seihnacil, maine xomi gufa menu, maine kuca la itre hna majemine ka ngazo, maine troa lapa kalabus, me hleuhleu, maine hetre mec ka solesol, maine upune ngo tha ajane pe.—Salamo 34:11-14.

2 Tru catre la itre jol ka traqa, e patre kö la xomehnöth thene la atr, nge tro lai a hetre ethane fe kowe la itre xa atr. Nge kola mama laka, patre kö la xomehnöthe thene la itre atr enehila. Ngo, tha sesëkötre kö së, ke, hnei Tusi Hmitrötre hna perofetane hë ka hape, ketre hatrene lai laka, easa melëne la itre drai tixenuë.—2 Timoteo 3:1-3.

3. Pine nemene matre nyipiewekë tro sa atreine xomehnöthe la itre ewekë ka ej e kuhu hni së?

 3 Pine nemene matre loi e tro sa thele troa xomehnöth la itre ewekë hna lapa fë e kuhu hni së? Hanawange la pane kepin: Ame la atr ka xomehnöthe la itre ewekë ka ej e kuhu hni tre, tha tru menu kö la itre jol hnei angeic hna cile kow. Nge ka lolo la aqane imelekeu i angeic me itre xan, nge angeic a thelejën matre tha tro kö angeic a wesitr, maine hleuhleu menu palaha. Ame la hnaaluen: Maine easa ajane tro palahi sa nyisinee i Akötresie, nyipiewekë tro sa cile catr ngöne la itupath, me xomehnöthe la itre aja së ka ngazo. Tha celë kö hna kuca hnei Adamu me Eva. (Genese 3:6) Tui nyidro, hetrenyi fe la itre jole ka tru ka ej thene la itre atr enehila, ke, tha hnei angatre kö hna xomehnöthe la itre sipu aja i angatr.

4. Nemene la ka xatuane la atr ka isin troa xomehnöthe la itre aja i angeic ka ngazo?

4 Trotrohnine hnyawa hi Iehova laka, itre atr ka tha pexeje kö së, matre jole koi së troa hetrenyi la xomehnöth. Hetre aja i Nyidrëti troa xatua së matre tro sa atreine xomehnöthe la itre aja së ka ngazo. (1 Ite Joxu 8:46-50) Tune la ketre sinee ka ihnim, Nyidrëti a xatuane la itre atr troa xomehnöthe la itre aja i angatr ka ngazo. Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce wange la tulu i Iehova göi xomehnöthe. Tro fe sa ce wange la itre tulu ka loi me ka ngazo qa hnine la Tusi Hmitrötr, me ce wange la itre xa mekune nyine xatua së.

IEHOVA A AMAMANE LA TULU

5, 6. Nemene la tulu ne xomehnöth hna amë hnei Iehova thatraqai së?

5 Ka pexeje la nöjei jë i Iehova, matre pëkö ejolen koi Nyidrë troa hetrenyi la xomehnöth. (Deuteronomi 32:4) Ngo, itre atr ka tha pexeje kö së; matre nyipiewekë tro palahi sa waipengöne hnyawa la tulu i Nyidrë göi xomehnöth, matre atreine së troa nyitipu Nyidrë. Tro ha mama koi së e cili la aqane tro sa ujë e traqa ju koi së la ketre ewekë ka akötrë së. Eue la itre ijine Iehova a amamane laka, hetrenyi Nyidrëti la xomehnöth?

Ka pexeje la nöjei jë i Iehova, matre pëkö ejolen koi Nyidrë troa hetrenyi la xomehnöth

6 Pane mekune jë së la aqane ujë Iehova la kola icilekeu hnei Satana ngöne la hlapa e Edena. Hnene la itre hlue i Iehova e hnengödrai hna wesitr, me ngazo fë la itre ithanata hna sil hnei Satana. Maine jë, aqane mekune i epuni fe hi lai la epuni a goeëne la nöjei akötr hna axulune hnei Satana. Ngo, lolo la aqane ujë me tulu ewekë i Nyidrë. Hnei Nyidrëti hna hmitr elëhni, nge meköt la aqane nyinyine Nyidrë la icilekeu i Satana. (Esodo 34:6; Iobu 2:2-6) Pine nemen? Hnei Iehova hna nue ijin, ke, tha ajane kö Nyidrëti tro la itre atr a mec, “loi pe tro angat’ asëjëihë a ietra.”—2 Peteru 3:9.

7. Nemene la hne së hna inin qa ngöne la tulu i Iehova?

7 Kola amamane koi së hnene la tulu i Iehova laka, nyipiewekë tro sa pane mekune hnyawa la itre ithanata me aqane ujë së la kola traqa koi së la ketre jol. Haawe, e traqa ju epuni axeciëne la ketre mekune ka tru, xomi ijine jë troa pane mekune hnyawa. Thithi  jë koi Iehova matre troa hetrenyi la itre ithanata me aqane ujë ka loi. (Salamo 141:3) E ka wesitre së, maine hna akötrë së pena, canga tro hi së lai a qaja me kuca la itre ewekë nge tha hna mekune kö. Alanyimu la itre atr ka ujë tune lai, nge angatre pë hë a ietra e thupen!—Ite Edomë 14:29; 15:28; 19:2.

ITRE TULU KA LOI ME KA NGAZO

8. (a) Tro sa öhne ekaa la itre tulu ka lolo ne xomehnöth? (b) Nemene la ka xatua Iosefa troa cile catr la kola iaö angeic hnene la föi Potifara? (Wange ju la pane iatr.)

8 Drei la ka öhne la enyipiewekëne troa hetrenyi la xomehnöth? Iosefa la ketre, lo nekö i Iakobo. Hnei angeic hna cile catr la kola tupathi angeic ngöne la uma i Potifara, lo tane la itretre thupe i Farao. “Lolo [pi] hë la ngönetei Iosefa nge shemingepi hë troa goeën,” matre hna pi angeic hnene la föi Potifara. Hnei eahlo hna anyimua thele troa iatre me angeic. Nemene la ka xatua Iosefa troa cile catr? Hnei angeic hna xomi ijine troa pane mekune hnyawa la itre ethan la tro angeic a kei kowe la aja i föe. Matre, ame la eahlo a ea la iheetre i Iosefa, tre, angeice hi lai a kötre. Öni angeic: “Tro ni a kuca tune ka la ngazo atraqate cili, nge ngazo koi Akötesie ?”—Genese 39:6, 9; e jë la Ite Edomë 1:10.

Sipo Iehova jë troa hamëne la inamacan, memine la xomehnöth matre troa cile catr ngöne la itupath

9. Nemene la aqane tro eö a hnëkë eö kö kowe la itre itupath?

9 Nemene la hne së hna inin qa ngöne la tulu i Iosefa? Maine kola tupathi së hnene la ngazo, nyipiewekë tro sa cile catr. Qëmekene troa xome la bapataiso, hnene la itre xa trejin hna isi memine la elëelëhni, me iji gorok, me ufi sixa, me xomi dorog, me kuci ngazo, me itre xa hna majemine ka ngazo. Nge ame itre xa ijin, kola tupathi angatre hnene la itre ewekë cili thupene la hna bapataiso. Maine celë hi ka traqa koi eö, pane lapa ju me mekune hnyawa la ethan kowe la aqane imelekeu i eö me Iehova e traqa ju eö kei kowe la ngazo. Thele jë la itre ewekë ka troa tupathi eö, nge axeciëne jë la aqane troa neëne itre ej. (Salamo 26:4, 5; Ite Edomë 22:3) Maine traqa ju eö cile kowe la itupath ka tune lai, sipo Iehova jë troa hamëne la inamacan, me hetrenyi la xomehnöth matre troa atreine cile catr ngöne la itupath.

10, 11. (a) Nemene la ewekë ka traqa kowe la itre thöth ngöne la hna ini? (b) Nemene la ka xatuane la itre thöth troa cile catr ngöne la kola tupathi angatr hnene la ngazo?

10 Hetre hna melëne hnene la itre thöth enehila, nge ka ceitu memine la hna melëne hnei Iosefa ekö. Hanawang la hna melën hnei Kim, ketre trejin jajiny. Hnene la itre sine ini angeic hna majemine selëne la itre huliwa ka sis hnei angatr hna kuca e mecixen me sabath. Ngo, ame Kim, pë fe kö nyine tro angeic a hane qaja. Ame koi angeic, “pëkö ka hnimi angeic, me ka pi porotrik me angeic.” Nge, ame pena kowe la itre sine ini angeic, ka hmo angeic ke, pëkö hnei angeic hna iatre memin. Ngo, ka inamacan la aqane ujë i Kim. Atre hnyawa hi angeic laka, ame la ijine thöth tre, kolo ijine lai kola catrehnine catr la aja ne troa kuci ngazo. (2 Timoteo 2:22) Hna  hnying koi angeic hnei itre xan ka hape, “Nyipi jajinyi pala kö eö?” Angeice hi lai a qaja jë koi angatr la kepine matre tha ka ce meköle trefëne kö angeic. Easa madrin kowe la itre thöth ka nyihlue i Iehova. Ka xecie hnyawa koi angatr troa cile catr ngöne la ihuline troa kuci ngazo. Nge, ka madrine fe Iehova koi angatr!

11 Tusi Hmitrötre fe a qaja la itre atr ka kei kowe la kuci ngazo, me amamane la itre ethanyine la hna thatreine xomehnöthe la itre aja ka ngazo. Maine troa traqa koi epun la ewekë ka traqa koi Kim, loi e troa pane mekune hnyawa lo thöth ka hmo hna qejepengöne ngöne la tusi Ite Edomë mekene 7. Nge, mekune ju fe lo hna kuca hnei Amona, memine la itre ethanyine la aqane ujë i angeic. (2 Samuela 13:1, 2, 10-15, 28-32) Loi e tro la keme me thin a ce ithanatane memine la itre nekö i nyidro la itre hna melën celë ngöne la ijine hmi hnepe lapa. Tro lai a xatua nyudren troa hetrenyi la xomehnöth, me inamacan.

12. (a) Nemene la aqane xomehnöth Iosefa la itre aliene hni angeic qëmekene la itre trejin me angeic? (b) Eu la itre ijine tro sa xomehnöth la itre aliene hni së?

12 Ame ngöne la ketre ijin, hnei Iosefa hna xomehnöth la itre aliene hni angeic. Kolo ijine traqa la itre trejin me angeic e Aigupito troa itö xen. Tha hnei Iosefa pi kö hna qeje angeic koi angatr göne hi matre troa mama koi angeic la sipu pengöi angatr. Ame hë la kola elë catr la trenge ihnimi angeic koi angatr, ame hnei angeic hna trotriji angatr troa treij ngöne la gaa co. (Genese 43:30, 31; 45:1) E akötrë së jë hnene la ketre trejin, nyitipu Iosefa jë, ene la troa hetrenyi la xomehnöth. Tha tro kö së lai a qaja me kuca la ketre ewekë hne së hna troa hace fë e thupen. (Ite Edomë 16:32; 17:27) Maine jë, hetre sinee i epun hna upetröneën. Nyipiewekë e cili tro epuni a xomehnöth la itre aliene hni epun, matre tha tro kö epuni a thel troa easenyi angeic. Ngacama jole pi hë koi epun, ngo e tro epuni a mekun laka, epuni a xötrethenge la tulu i Iehova me kuca la aja i Nyidrë, tha tro kö lai a jole koi epun.

Tha tro kö sa mejiun kowe la sipu inamacane së, me mekun laka, tha tro pi kö sa kei kowe la ngazo

13. Nemene la itre ini hne së hna xom qa ngöne la itre ewekë ka traqa koi Davita joxu?

13 Hanawange fe la tulu i Davita joxu nyine tro sa xomi ini qa ngön. Ame la Saulo me Simei a thele iwesitrë me Davita, tha hnei angeice kö hna wesitr me huliwane menune la musi angeic. (1 Samuela 26:9-11; 2 Samuela 16:5-10) Ngo, tha kolo kö lai a hape, hetrenyi palahi thei Davita la xomehnöth. Easa qaja tun ke, hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr la ngazo i angeic me Batheseba, memine fe la aqane ujë i angeic kowe la pi aja mo i Nabala. (1 Samuela 25:10-13; 2 Samuela 11:2-4) Hetre ini fe hne së hna xome qaathei Davita. Ame la hnapan, nyipiewekë troa hetrenyi la xomehnöth thene la itretre thupëne la ekalesia matre tha tro kö angatr a huliwane menune la mus ka ej thei angatr. Ame la hnaaluen, tha tro kö sa mejiun kowe la sipu inamacane së, me mekun ka hape, tha tro pi kö së a hane kei kowe la ngazo.—1 Korinito 10:12.

 ITRE HULIWA NYINE TROA KUCA

14. Qejepengöne jë la hna melëne hnene la ketre trejin. Nge, pine nemene matre ka nyipiewekë catr la aqane ujë së ngöne la itre ijine cili?

14 Nemene la nyine tro epuni a kuca matre tro palahi a hetrenyi la xomehnöth? Hanawang la hna traqa koi Luigi, ketre trejin. Hnene la loto ne la ketre trahmanyi hna jeng la ipune loto i Luigi. Ame hnei angeic hna nyiqaane sue me thele isi me Luigi, ngo zö i angeice pe. Ame hnei Luigi hna thithi koi Iehova matre tha tro kö angeic a elëhni, me nango ithanata amenyikenyi kowe lai atr. Ngo, kolo palahi a sue hnei angeic. Matre, hnei Luigi hna fejane la aqane traqa la akesida, me nue pe lai atr. Ca wiik thupene lai, hnei Luigi hna wang hmaca la ketre föe ka ithanata Tusi me angeic. Nge, föi eahlo hi lo atr ka jenge lo loto i angeic. Hmahma pi hë lai trahmany, ame hna qeje menu koi Luigi. Hnene lai trahmanyi hna qaja koi Luigi ka hape, tro pë hë angeic a hëne la assurance i angeic matre troa canga nyihnyawane la loto i Luigi. Hnei Luigi e cili hna nyiqaane porotrikë Tusi Hmitrötr me angeic, nge madrine pi hë angeic. Kola mama hnyawa koi Luigi,  jëne la ewekë ka traqa, la enyipiewekëne tro angeic a xomehnöth la trenge hni angeic. Nge, kolo fe a amamane la itre ethane e troa elëelëhni.—E jë la 2 Korinito 6:3, 4.

Troa hetre thangane la aqane ujë së kowe la huliwa ne cainöj (Wange ju la paragarafe 14)

15, 16. Nemene la aqane tro la ini Tusi Hmitrötr a xatua epun, me hnepe lapa i epun troa hetrenyi la xomehnöth?

15 E ka ini Tusi Hmitrötr palahi la keresiano, tro angeice lai a hetrenyi la xomehnöth. Mekune ju lo hnei Akötresie hna qaja koi Iosua: “Tha tro kö a pate la tusi wathebo celë qa ngöne la qe i ’ö, ngo tro eö a mekune ngön’ ej’ e lai me jid, mate thupëne me kuca asë tune la hna cinyihane ngön’ ej ; ame hnei ’ö hna troa loi xölene ngöne la jë i ’ö, me manathith.” (Iosua 1:8) Nemene la aqane tro la ini Tusi Hmitrötr a xatua epun troa hetrenyi la xomehnöth?

E ka ini Tusi Hmitrötr palahi epun, tro hë epuni lai a hetrenyi la xomehnöth

16 Kola mama hnene la itre hna melën e hnine la Tusi Hmitrötre laka, hetre eloine maine hetre ethan hne së hna kapa thenge la aqane ujë së. Hetre kepine matre cinyihane jë Iehova la itre tulu celë. (Roma 15:4) Loi e tro sa e itre ej, me inin, me mekun ajuin. Thele jë troa xötrethenge itre ej, epun, me hnepe lapa i epun. Sipo Iehova jë troa trongëne la itre eamo qa hnine la Tusi Hmitrötr. E öhne hi epuni laka, hetre götrane la mele i epun nyine tro epuni a huliwan, thithi jë thatraqane lai, nge thele jë la aqane troa amekötine lai. (Iakobo 1:5) Nge, ithele jë ngöne la itre itusi së matre troa öhne la itre eamo ka troa xatua epun.

17. Nemene la aqane tro la keme me thin a inine la nekö i nyidro troa hetrenyi la xomehnöth?

17 Nemene la aqane tro epuni a xatuane la nekö i epun troa hetrenyi la xomehnöth? Keme me thine fe, atre hi epon laka, tha hna hnaho nyudreni kö memine la thiina cili. Matre, loi e tro epon a ini nyudreni la thiina cili jëne la aqane ujë i epon. (Efeso 6:4) E patre kö la xomehnöthe thene la nekö i epon, isa thele jë ka hape, ‘Eni kö a amamai tulu?’ Tro epon a nyi tulu ka loi, e hnei epon hna majemine cainöje trootro, me sine la itre icasikeu, me kuca la hmi hnepe lapa. Nge, e meköt koi epon, the cile kö troa thipëne la itre sipo i nyudren. Hnei Iehova hna acili ifego koi Adamu me Eva. Jëne la itre ifego cili, kola ini nyidro troa metrötrëne la musi Iehova. Ketre tune mina fe, ame la keme me thine a hajine la nekö i nyidro, me amamai tulu, nyidroti hi lai a ini nyën troa hetrenyi la xomehnöth. Loi e tro nyën a ajane catrëne la musi Iehova, me metrötrëne la itre trepene meköti Nyidrë. Celë hi lue ewekë lai ka tru nyine tro epon a ini nyën.—E jë la Ite Edomë 1:5, 7, 8.

18. Pine nemene matre loi e tro sa inamacan la easa ië sinee?

18 Hetrenyi ju hë maine pëkö nekö i epun, ngo loi e tro asë hi së a inamacan la easa ië sinee. E ka hnimi Iehova la itre sinee i epun, tro hë angatre lai a xatua epun troa hetre mekun ka loi nyine eatrën, nge tha tro kö a hetre ejolen. (Ite Edomë 13:20) Tro la aqane mele i angatr a hetre thangane ka loi kowe la mele së, tune la troa hetrenyi la xomehnöth. Tro fe la aqane ujë së ka loi a xatuane la itre sinee së. E tro sa hetrenyi la xomehnöth, tro së lai a amadrinë Akötresie. Nge, tro fe sa mele madrin, me ce thawa la itre ewekë ka loi memine la itre atr hne së hna hnim.