Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Tusi Hmitrötr ngöne ëternet

Hane ju e la Tusi Hmitrötr ngöne ëternet, maine xome jë pena kowe la ikaho maine ordinatöre i nyipunie. Ame la ëjen, tre Les Saintes Écritures — Traduction du monde nouveau, hna ujëne hnyawan nge hmaloi troa trotrohnin. Hna ujëne la Tusi Hmitrötre celë ngöne la ca hadredr nge hetre munën lao qene hlapa. Ame ngöne la itre xa qene hlapa, tre pexeje la Tusi Hmitrötr, nge ame ngöne itre xan, tre sine hi. Kola e enehila la 170 milio lao Tusi Hmitrötr hna hamëne hë.

 

Pëkö "Traduction Du Monde Nouveau" ngöne la qene hlapa i epun. Iëne jë la ketre qene hlapa.

Content is available in this language on the following pages: