Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Mente Jesus i sin mønsterbøn at Guds vilje allerede på hans tid skete i himmelen selv om de frafaldne engle endnu ikke var blevet uddrevet fra den?

Som bønnen er gengivet i Mattæus 6:10, sagde Jesus: „Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ Denne anmodning kan forstås på to måder. For det første som en bøn om at Guds vilje må ske på jorden sådan som den allerede skete i himmelen, eller, for det andet, som en bøn om at den må ske fuldt ud både i himmelen og på jorden. * De forudgående ord i bønnen, „lad dit rige komme“, tyder på at den anden af de to nævnte forståelser er den der stemmer bedst med Bibelen. Den er i overensstemmelse med situationen som den var på Jesu tid og i det lange tidsrum der fulgte efter. Hvordan kan vi sige det?

Åbenbaringens Bog viser at Guds riges oprettelse i himmelen vil resultere i to forskellige ting. Den første vil berøre selve himmelen, den anden, jorden. Åbenbaringen 12:7-9, 12 siger: „Der udbrød krig i himmelen: Mikael og hans engle kæmpede mod dragen, og dragen og dens engle kæmpede, men den fik ikke overtaget, og der fandtes heller ikke mere noget sted for dem i himmelen. Så blev den store drage kastet ned, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord; han blev kastet ned til jorden, og hans engle blev kastet ned sammen med ham. Derfor, glæd jer, I himle og I som bor i dem! Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer og har stor harme, da han ved at han kun har en kort tidsperiode.“

At Satan og hans dæmoner blev kastet ned fra himmelen efter Rigets oprettelse i 1914, betød at himmelen blev renset for alle oprørske åndeskabninger til stor glæde for Jehovas loyale engle — som udgør langt de fleste af alle åndeskabninger. (Job 1:6-12; 2:1-7; Åbenbaringen 12:10) Således blev anmodningen i Jesu bøn opfyldt med hensyn til himmelen. Alle som var tilbage i det himmelske domæne, var nu loyale engle som helt underordnede sig Jehovas suveræne herredømme.

Man bør gøre sig klart at selv før dette fandt sted og de frafaldne engle stadig havde adgang til himmelen, var de udelukkede fra samfund med Gud og hans familie og underlagt tydelige begrænsninger. For eksempel viser Judas 6 at de i det første århundrede var „forvaret med evige lænker under tæt [åndeligt] mørke til dommen på den store dag“. Ligeledes siges der i Andet Petersbrev 2:4 at „Gud ikke skånede de engle som havde syndet, men kastede dem i Tartaros [en tilstand af den dybeste fornedrelse]“ og „overgav dem til det tætte [åndelige] mørkes gruber for at de skulle bevogtes til dom“. *

Men i modsætning til at de frafaldne engle har været udelukkede fra samfund med Gud endnu  mens de befandt sig i himmelen, har de udøvet stor magt over jorden. Bibelen kalder Satan for „denne verdens hersker“, og den omtaler dæmonerne som „verdensherskerne i dette mørke“. (Johannes 12:31; Efeserne 6:11, 12; 1 Johannes 5:19) Det er grunden til at Djævelen kunne tilbyde Jesus „alle verdens riger og deres herlighed“ til gengæld for en eneste tilbedelseshandling. (Mattæus 4:8, 9) Så når Guds rige ’kommer’ for jordens vedkommende, er det klart at det vil medføre store forandringer.

Her på jorden vil Guds riges ’komme’ medføre en helt ny tingenes ordning. Riget vil knuse alle menneskeskabte regeringer og blive den eneste regering der udøver herredømme over jorden. Samtidig vil dets gudfrygtige jordiske undersåtter komme til at udgøre „en ny jord“. (2 Peter 3:13; Daniel 2:44) Riget vil også fjerne synden fra den lydige menneskehed og med tiden gøre jorden til et paradis der omspænder hele jorden. På den måde vil ethvert spor af Satans styre være udslettet. — Romerne 8:20, 21; Åbenbaringen 19:17-21.

Når tusindårsriget er til ende og Guds vilje er gennemført ved hjælp af det messianske rige, vil „Sønnen selv underlægge sig Ham der har underlagt ham alt, for at Gud kan være alt for alle“. (1 Korinther 15:28) Derefter kommer den sidste prøve, hvorefter Satan, hans dæmoner og alle jordiske oprørere som han har vildledt, vil blive udslettet for bestandig i „den anden død“. (Åbenbaringen 20:7-15) Da vil alle fornuftbegavede skabninger i himmelen og på jorden for evigt og med glæde underordne sig Jehovas suveræne og kærlige herredømme, og Jesu ord i mønsterbønnen vil i enhver henseende være endeligt og fuldstændigt opfyldt. — 1 Johannes 4:8.

[Fodnoter]

^ par. 3 De danske autoriserede oversættelser af 1948 og 1992 synes at støtte hver sin af de to forståelser. Oversættelsen af 1948 siger: „Komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen.“ (Den første forståelse) Oversættelsen af 1992 siger: „Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden.“ (Den anden forståelse) Ny Verden-Oversættelsen siger det samme som oversættelsen af 1992.

^ par. 6 Apostelen Peter kaldte denne åndelige tilstand hvori de var udelukkede fra samfund med Gud, for „et fængsel“. Hermed mente han ikke den ’afgrund’ som dæmonerne til sin tid vil blive kastet i, og hvor de vil være indespærrede i de tusind år. — 1 Peter 3:19, 20; Lukas 8:30, 31; Åbenbaringen 20:1-3.