Hechos 26:1-32

26  Mobebʉrʉ rey Agripabara Pabloa mawũãsia: Bʉzhikusa zhi kʼareba bedʼearua. Mawũãĩ Pablora juwua jirabʼari izhikusa zhi kʼareba mawũãsia:  Rey Agripa, mʉrã sobiabʉrʉa idʼi bʉ kĩrãbita mʉzhikusa zhi kʼareba bedʼeai baera ne jõmaʉ̃ne mʉ jirpanʉta judíorãba.  Zhi audrera bʉara jõma kʼawua bʼʉa sãwũã kʼawa bʼeta kʼãrẽ bedʼeata bʼʉta judíorãne edʼara, mawũẽ mʉ biata odua mʉ bedʼeata ũrĩdua sẽ ẽã. Pablo naara sãwũã bʼadʼa  Mʉrã zhi zake wedʼauba jẽde wedʼauba mʉzhi druadʼe Jerusalénne sãwũã bʼadʼata kʼawua bʼea judíorã jõmaʉ̃ba.  Ãzhara dewara kʼawua bʼea jara krĩñanarã jẽdeuba mʉãrã dazhirã ũrãgʼata aribʼae bʼʉba mʉrã fariseota bʼʉa.  Idʼibaira Daizezeba dazhirã zhibarirã bʼeadʼaa jaradʼara izhara aribʼaeita mʉã ĩjã bʼʉ kʼarea mʉrã trʉ̃sidʼa kʼawua odʼaita.  Mawũã jaradʼara aribʼaeita ĩjã bʼea dazhirã Israel warrarã docedʼebemata bʼebara, mawũẽ Daizezeba jara bʼʉta aribʼae bʼea diamase ewaridʼe. Maʉ̃ta ĩjã bʼʉdʼeba rey Agripa, mʉrã ji panʉã judíorãbara.  ¡Sãwũãpe! ¿Marãma ĩjãĩne bʼʉ ẽka Daizezeba beudʼata piradrʉbigaira? Pablo zhãrã pẽwã bʼadʼa  Wãrãnebai mʉãrã ne jõma oita krĩchasia Jesús Nazaredʼebemane ĩjã bʼera kiaweita. 10  Mʉãrã maʉ̃ta osia Jerusalénne. Mʉãrã Jesúsdʼebema ĩjã bʼera bio cárceldʼe bʼʉkuasia mawũã oi zareata diabʉdaba nokʼorã sacerdoterãba, beakuabʉdara mʉma biga basia. 11  Mʉãrã de zhi jʉrebadata nʉme maẽ ubima bio ukuabisia ĩjãbiga ẽã Jesúsdʼebema zareadʼe ikʼazhirua jarabigaita. Aramaʉ̃ne ãzhi ʉ̃rʉ̃ kʼãbãẽã kĩrũ bʼʉba pẽwãkua bʼasia pʉwʉrʉ ãĩbemata tabʼeidʼubidʼa. Pabloba jaradʼa izha ĩjãnata 12  Maʉ̃ kʼaudʼa bʼʉdʼeba mʉrã Damasco pʉwʉrʉedʼa wã basia mawũã oi zareata diadʼape zokʼabʉdaba nokʼorã sacerdoterãba. 13  Maʉ̃ne ʉ̃matipa rey Agripa, mʉ odʼe wãne ʉ̃nata bãjãne mʉã ũdusia audre ʉ̃nata ʉ̃madau urua kʼãñabara. Maʉ̃ mʉ pʉrra tẽũsia, mʉ kʼaidʼu wãbʉdasidʼa pʉrra tẽũsia. 14  Dai jõma egorodʼe bʼaebʉdadʼera mʉã nemita ũrĩsia hebreo bedʼeadʼe mʉãã mawũãbʉrʉta: Saulo, Saulo, ¿bʉa mʉrã kʼãrẽã pẽwã bʼʉ? Bʉra kʼãwũãrã dobʼa pugabʉrʉa sumiãta ne kĩrãkʼa. 15  Mawũãĩ mʉãrã mawũãsia: ¿Bʉra kʼaipe Nokʼó? Mʉã mawũãĩ Nokʼobara mawũãsia: Mʉrã Jesúa, maʉ̃ta bʉa pẽwã bʼʉa. 16  Piradrʉrua, ʉ̃ta nʉmedua, mʉrã bʉaa zhi ũdubibʉrʉa mʉnebemata jarabarita bʼʉita, aramaʉ̃ne bʉa ũdudʼata jaramarẽã, mʉ bʉaa zhi ũdubi nʉmaĩnebemata jaramarẽã. 17  Mʉã bʉra ẽdrʉbi bʼaya bʉzhirã juwuadʼeba, judíorã ẽã juwuadʼeba. Kʼõbebʉrʉ mʉã bʉra maʉ̃rãma zokʼaya. 18  Aramaʉ̃ne mʉ bedʼea wãrãta kʼawuabʉdaba dabʉ ewekuamarẽã, pãrĩguadʼe bʼeadʼata aramaʉ̃ne bʼeaya ʉ̃nane, ãtõmiã zarea edre bʼeadʼata aramaʉ̃ne zedʼaya Daizezema. Aramaʉ̃ne mʉnebemata ĩjãbʉdaba Daizezebara bedʼea ne ẽã duanebiya kʼazhiruata biodʼeba, aramaʉ̃ne bʼeaya izhidʼeta bʼedʼebemata. Pabloba aribʼaedʼa Jesúsba jarabʉrʉta 19  Mawũẽ rey Agripa, mʉãrã aribʼae ẽã nʉma ẽbasia mʉãã jarabʉrʉra Ʉ̃trebemaba. 20  Awuarabʉrʉ naara jarasia Damascodʼe bʼea, Jerusalénne bʼea, Judea drua jõmaʉ̃ne bʼea, judíorã ẽãta bʼea. Mawũã jarasia kʼazhiruara ãmape Daizezeta pẽwãnamarẽã, aramaʉ̃ne biata odʼamarẽã dajada kʼazhiruara ãmape bʼeba. 21  Maʉ̃ kʼarea judíorãbara mʉrã Daizeze dedʼa jidadʼape beadʼai basia. 22  Mawũãmina Daizezeba kʼareba nʉmʉba idʼi basiidʼu jara nʉmʉã zhi zroma ẽãta bʼea, zhi zromata bʼea, aramaʉ̃ne mʉãrã jãpe jara nʉmʉ ẽã Daizezeba bedʼeata jarabibarirãba dewara Moiséba sãwũã berabʼariita jaradʼapeadʼara: 23  Jarasidʼa zhãrã Ẽdrʉbira beui barata, beudʼara naara izhita piradrʉita, aramaʉ̃ne Daizeze bedʼeata ʉ̃nata jaraita judíorãta bʼea, judíorã ẽãta bʼea. Pabloba Agripaa jaradʼa ĩjãmarẽã 24  Izhikusa zhi kʼareba maʉ̃ta jarabʉrʉdʼera Festobara nemi jĩgua mawũãsia: Pablo, bʉra kĩrãne bʼʉ ẽã. Estudiota maʉ̃tua kʼawua bʼʉba kĩrãdua bʼidʼa. 25  Mawũãĩ izhara mawũãsia: Mʉrã kĩrãdua bʼidʼa ẽã zhi zroma Festo. Awuarabʉrʉ bedʼeara wãrãta jara bʼʉa kĩrãẽpadʼebemata. 26  Rey Agripa mʉrã bʉ kĩrãbita adu-a bedʼea kʼobʼʉa. Maʉ̃ mʉã jarabʉrʉdʼebema bʉara kʼawua bʼʉa, mʉãrã krĩcha ẽã maʉ̃ẽnabema bʉara kʼawua ẽãta, maʉ̃ berabʼarisi ẽbaera dau peratʉdʼe. 27  ¿Rey Agripa, bʉara ĩjã bʼʉka Daizezeba bedʼeata jarabibarirãba jaradʼapeadʼara? Mʉãrã kʼawua bʼʉa bʉara ĩjã bʼʉta. 28  Mawũãĩ Agripabara Pabloa mawũãsia: Bʉa mʉrã Cristodʼebema babidea. 29  Mawũãĩ Pablobara mawũãsia: ¡Daizezeba krĩñabʉrʉ dããrãne o dããrã ẽãne mʉãrã bari bʉta sãwũã bʼaita krĩña bʼʉ ẽã, awuarabʉrʉ jõma idʼi mʉ bedʼeata ũrĩ kʼobʼesidʼa mʉãrã mʉ kĩrãkʼa bʼeaita krĩña bʼʉa naʉ̃ cadena ne ẽã! 30  Mawũãĩ rey Agripata, nokʼo Festota, Bereniceta piradrʉsidʼa ãzhi bawara jewedʼa duanena bawara. 31  Mobe jãpe wãnape ãzhirãĩnu mawũãsidʼa: Izhi beadʼaidʼebema miã cárceldʼe bʼaidʼebema o ẽbasia naʉ̃bara. 32  Agripabara Festoa mawũãsia: Naʉ̃ ẽdrʉbidʼaidʼe bʼasia izha krĩñasi ẽbʉrʉ izhira kʼawua omarẽã rey Césarba.

Bed’ea biobʉbari