Hechos 25:1-27

25  Aramaʉ̃ne Festora nokʼota bʼadʼe zesia Judea druadʼe, ewari ũbeadʼe Cesarea pʉwʉrʉdʼeba wãrĩzesia Jerusalén pʉwʉrʉedʼa.  Mawũẽ nokʼorã sacerdoterãta, judíorã zhi zromarãta izhi kĩrãbita zedʼape Pablora jisidʼa.  Sewa ãzhi biata omarẽã widʼisidʼa Pablo webimarẽã Jerusalén pʉwʉrʉedʼa, aramaʉ̃ne beabidʼai basia odʼe.  Mawũãmina Festobara jarasia Pablora cárceldʼe bʼʉta Cesarea pʉwʉrʉdʼe, jarasia maĩnu izhira dããrã ẽãne wãĩta.  Mobe mawũãsia: Marãnebemata wãsia bʼʉra mʉ ũme bʼaekuaudua. Mobe maʉ̃ba bia ẽãta osibʉrʉ jiudua.  Festora Jerusalénne ewari ocho o ewari diez bʼape wãsia Cesarea pʉwʉrʉedʼa. Nrũẽma zhãrã kʼawua obari maẽ jewedʼape wedʼamarẽã jarasia Pablora.  Pablo zebʉrʉdʼera judíorã Jerusalénneba zedʼapeadʼabara bʉredrʉdʼape bia ẽã zromata bio osidʼe jisidʼa, mawũãmina jara bʼedʼa ẽbasia maʉ̃ sãwũã wãrĩnuta.  Maʉ̃nerã Pablobara izhikusa zhi kʼareba mawũãsia: Judíorã ũrãgʼa ʉ̃rʉ̃rã, miã Daizeze de ʉ̃rʉ̃rã, miã rey César ʉ̃rʉ̃rã mʉrã kʼazhiruara o ẽã miã kʼãrẽne.  Mawũãmina Festo judíorã bawara bia bʼa krĩñaba Pabloa widʼi mawũãsia: ¿Bʉra Jerusalén pʉwʉrʉedʼa wãrĩzeika naʉ̃ẽnabemata mama kʼawua odʼamarẽã mʉ kĩrãbita? 10  Mawũãĩ Pablobara mawũãsia: Zhãrã kʼawua obadata rey Césardʼe maẽ kʼobʼʉa mʉrã, mʉ kʼawua odʼaidʼe bʼʉ maẽ kʼobʼʉa. Judíorã mʉãrã bĩ ẽã o ẽbadʼata bʉara bia kʼawua kʼobʼʉa. 11  Bia ẽãta mʉã osibʉrʉ, o mʉ beadʼaidʼebemata mʉã osibʉrʉ mʉrã beuama ẽã. Mawũãmina naʉ̃rãba mʉ jirpanʉnebemata miã kʼãrẽta ne ẽbʉrʉ, mʉrã miõba chãbʼari bʼe ẽã ãzhaara. Mʉãrã krĩña bʼʉa mʉrã rey Césarba kʼawua oita. 12  Mawũãĩ Festora krĩcha diabada bawara bedʼeape panaʉ̃ mawũãsia: Bʉara Césarba kʼawua oita krĩñabʉrʉba bʉra rey Césarma wãña. Pablo wedʼapeadʼa Agripa kĩrãbita 13  Ewari ʉ̃kʉrʉ berabʼaridʼa tẽã rey Agripa zhi nawekʼau Berenice ũme Cesarea pʉwʉrʉedʼa zesidʼa nokʼo Festo saludʼaita. 14  Mama ewari bio panebʉdaba Festobara rey Agripaa Pablodʼebemata jara mawũãsia: Iabʼa cárceldʼe ãmaẽsia Félixba. 15  Maʉ̃ne jirpanʉta mʉ Jerusalén pʉwʉrʉedʼa jũẽsidʼe mʉma zesidʼa nokʼorã sacerdoterãta nokʼorã judíorãne bawara, mobe jarasidʼa beabimarẽã. 16  Mawũãnaĩ mʉãrã panaʉ̃ maʉ̃rãã jarasia Roma bidʼarãbara zhãrã beadʼamarẽã chãbʼari kʼawa duanu ẽãta zhi ji kʼobʼeta kĩrãbita kʼopanʉ ẽãrã, aramaʉ̃nerã izhikusa zhi kʼareba bʼeya jibʉdadʼera. 17  Ãzhi ãba naĩnu zebʉdadʼera mʉrã aramaʉ̃ta nrũẽma zhãrã kʼawua obada maẽ jewedʼape jarasia maʉ̃ wedʼamarẽã. 18  Zhi ji bʼeta kĩrãbita kʼobʼebara bia ẽãta odʼata jarabʉda ẽãba mʉã krĩcha kʼobʼadʼa kĩrãkʼa ẽbasia. 19  Awuarabʉrʉ jirpanasia ãzha ĩjã bʼedʼebema kʼarea, Jesús apanʉ kʼarea, maʉ̃ beudʼata Pablobara jara bʼʉa zokʼai bʼʉta. 20  Mʉãrã maʉ̃ sãwũãta kʼawua ẽãba widʼisia Jerusalén pʉwʉrʉedʼa wã krĩña kʼawuaita maĩnu kʼawua odʼamarẽã maʉ̃ẽnabemane. 21  Mawũãmina Pablobara krĩñasia izhira kʼawua omarẽã rey Augusto Césarba. Mawũẽ mʉãrã cárceldʼe bʼʉdʼamarẽã jarasia mʉã zokʼayeedʼa rey Césarma. 22  Mawũãĩ rey Agripabara nokʼo Festoa mawũãsia: Mʉãbidʼa ũrĩkʼausia maʉ̃ bedʼeara. Mawũãĩ jaribara mawũãsia: Bʉara nu ũrĩña. 23  Nrũẽma rey Agripa zhi nawekʼau Berenice ũme zebʉdadʼera dajada panasia zhi zromarãta. Ãzhira zhãrã kʼawua obada maẽ edʼa wãsidʼa soldaorã nokʼorãta wagʼaurã bawara, nokʼorãta pʉwʉrʉdʼebema bawara, mawũẽ nokʼo Festobara webisia Pablora. 24  Mobebʉrʉ Festobara mawũãsia: Rey Agripaba dewara ũmakĩrãrã jõma dai bawara ãba kʼobʼeba za erukʼopanʉã ũmakĩrã naʉ̃ta, judíorã kʼabanaba jirpanʉta mʉãã jisidʼa Jerusalénne, dewara nama Cesareadʼebidʼa. Maʉ̃nerã nemi jĩgua jarasidʼa wueta bʼaidʼe bʼʉ ẽãta. 25  Mawũãmina mʉãrã kʼawuasia izhi beadʼaidʼebema o ẽãta, izhira rey Augusto Césarba kʼawua omarẽã krĩña bʼʉba mʉãrã ya krĩchasia zokʼaita izhima. 26  Rey mʉ nokʼoa kʼãrẽ wãrãta jara bʼʉ diabueita ne ẽãba mʉãrã webʉrʉa marã kĩrãbita, zhi audrera bʉ kĩrãbita webʉrʉa rey Agripa, aranaʉ̃nerã sãwũãta kʼawuabʉrʉba bʼaya mʉã kʼãrẽ bʼʉita. 27  Mʉma biga ẽã jida erupanʉrã kʼãrẽã jirpanʉta jara ẽã zokʼaira.

Bed’ea biobʉbari