Hechos 19:1-41

19  Apolo Corinto pʉwʉrʉdʼe bʼʉdʼera Pablora drua kʼatuma bara nʉmene berabʼarikua zesia Éfeso pʉwʉrʉedʼa. Maʉ̃ne Jesúsdʼebema ĩjã bʼeta ũdukuai,  mawũãsia: ¿Marãbara Jawurebiara jidasidʼakʼa Jesúsdʼebema ĩjãsidʼadʼera? Mawũãĩ mawũãsidʼa: Daibara ũrĩnakʼa Jawurebiata bʼʉra.  Mawũãnaĩ mawũãsia: ¿Kʼaiba jarabʉrʉdʼeba buru kʼoesidʼa? Mawũãĩ ãzhara mawũãsidʼa: Buru kʼoesidʼa Juanba jaradʼadʼeba.  Mawũãnaĩ Pablobara mawũãsia: Juanbara zhãrã buru kʼoesia buru kʼoebʉdaba kʼazhiruara ãmape Daizezeta pẽwãnamarẽã, aramaʉ̃ne zhãrãã jarasia ĩjãnamarẽã izhi tẽã zeidʼebemata, maʉ̃ Jesústa zhãrã Ẽdrʉbia.  Maʉ̃ta ũrĩnape buru kʼoesidʼa Nokʼo Jesús trʉ̃neba.  Maʉ̃ne Pabloba juwua ãzhi ʉ̃rʉ̃ bʼʉbʉrʉdʼera ãzhidʼe zesia Jawurebiara. Mawũẽ bedʼea awuara bedʼeasidʼa, Daizezeba jarabibʉrʉsidʼa jarasidʼa.  Ãzhira jõmaʉ̃ne doce kʼopanasia zhũmakĩrãrãta.  De zhi jʉrebada maẽ Pablo edʼa wãpe wãnigua bedʼea bʼʉta jedʼekʼo ũbea basia. Ĩjãbigayidʼe jara bʼasia Daizezeta Nokʼodʼebemata.  Mawũãmina ʉ̃kʉrʉbara ĩjãna ẽãba Jesús pẽwã bʼera bĩ ẽã jara jirpanesia kʼabana kĩrãbita. Mawũẽ Pablora ãzhi maẽbara wãbʉrʉta Jesúsdʼebema ĩjã bʼera jʉre edepe ewariza bedʼea bʼasia escuelata Tiranno abadadʼe maẽ. 10  Aramaʉ̃ne bʼasia año ũme, mawũẽ Asia druadʼe bʼebara jõmaʉ̃ba judíorãba, griegorãba bedʼeara ũrĩkʼawasidʼa Nokʼo Jesúsdʼera. 11  Daizezebara ũdudʼakʼata okua nʉmasia Pablodʼeba. 12  Pañuelota o wuata Pablo kʼakuama tʉdʼape ede jirpanesia kʼayarãma, aramaʉ̃ne puara ãĩ wã nʉmasia ãzhidʼebara, jai kʼazhiruarãsidʼa ãĩ wã nʉmasia. 13  Maʉ̃nerã judíorãnebemata ʉ̃kʉrʉ pʉrrʉa bʼeasia jaita ãĩ jʉrekua bʼeta, maʉ̃rãbara Jesús trʉ̃ta zokʼa krĩñasidʼa, mawũẽ jai kʼazhiruarãta zhãrãne edʼa bʼea mawũãsidʼa: ¡Mʉã marãã jaraya, Jesús trʉ̃neba ãĩ wãũdua Pabloba jara bʼʉdʼeba! 14  Esceva abada warrarãta nʉmasia siete. Escevara judíota sacerdoterã nokʼo basia, maʉ̃neta maʉ̃ kʼaudʼa bʼeasia. 15  Ewari abʼa jai kʼazhiruabara mawũãsia: Jesúra mʉã ũdukʼawua bʼʉa, Pablora kʼaita mʉã kʼawua bʼʉa. Mawũãmina marã ¿kʼãrẽ ẽãta duanu ẽka? 16  Aramaʉ̃ne ũmakĩrã jai kʼazhirua abʼʉra ãzhi ʉ̃rʉ̃ pinandrʉpe poeakuasia. Mawũẽ maʉ̃ dedʼaubara ẽkʼadʼa wãẽbasidʼa zhara kʼõgʼozoa. 17  Maʉ̃ta Éfeso pʉwʉrʉdʼe bʼebara jõmaʉ̃ba kʼawuasidʼa judíorãba, griegorãba, ãzhira jõma perasidʼa. Aramaʉ̃ne bia jarasidʼa Nokʼo Jesúra. 18  Bioba Jesúsdʼebema ĩjãnapeadʼabara jaradʼe ze nʉmeãsia bia ẽãta ãzha obʼeadʼata. 19  Jaidʼebema kʼaudʼa bʼeadʼabidʼa libro jaidʼebemata wekuadʼape bakuasidʼa jõmaʉ̃ kĩrãbita. Maʉ̃ta sõmbe vale bʼʉta juachabʉdadʼera kʼãbãẽã vale bʼʉta kʼawuabʉdata ãzhi platadʼera vale bʼasia cincuenta mil. 20  Aramaʉ̃ne Jesúsdʼebema ĩjã bʼera eaba wãba zhi zromata trʉ̃poa wãsia bedʼeata Nokʼo Jesúsdʼera. 21  Maʉ̃ tẽã Pablora krĩchasia Jerusalén pʉwʉrʉedʼa wãĩta pʉrrʉadʼa tẽã Macedonia druadʼe, Acaya druadʼe. Maʉ̃nerã mawũãsia: Mʉrã Jerusalénne bʼape wãĩ baraya Roma pʉwʉrʉidʼubidʼa. 22  Aramaʉ̃ne Macedonia druaedʼa zokʼakuasia ũme izhi kʼareba panʉta, maʉ̃rã panasia Timoteota, Erastota. Izhira ewari ʉ̃kʉrʉ bʼesia Asia druadʼe. Kĩrũnapeadʼa Éfesodʼe 23  Maʉ̃ ewadera kʼãbãẽã kĩrũsidʼa Jesúsdʼebema pẽwã bʼedʼebemane. 24  Ne platadʼebemata obarita bʼasia Demetrio abadata, maʉ̃bara platadʼebemata de zakerãta o bʼasia Diana ne zhi zromane erubʼe de zata. Plata bio ganabiga bʼasia maʉ̃ obiga duanukʼãrĩrã. 25  Maʉ̃rãta jʉresia abʼarika maʉ̃ kʼaudʼa bʼe bawara, mobe mawũãsia: Marãbara kʼawua bʼea kʼãwũã naʉ̃ obʼeba dazhirã bara bʼeta. 26  Mawũãmina marãbara akʉ bʼea ũrĩ bʼea Pablobara kʼasia bʼʉta, bari Efeso pʉwʉrʉdʼebai ẽã, awuarabʉrʉ Asia drua jõma abʼae bodʼoa, aramaʉ̃ne zhãrã bioa kenabʼaribibʉrʉta jara nʉmʉã zhi zromarã ẽãta kʼãrẽ juwuaba obʼera. 27  Bari naʉ̃ dazhirã negociota aduai ẽã, awuarabʉrʉ Diana ne zhi zromane erubʼe desidʼa kʼãrẽ ẽãne nʉmʉnaña. Aramaʉ̃ne zhi zroma ẽãne edadʼaya zhi zromane erubʼeta Asia drua jõmaʉ̃ne ẽjũã jõmaʉ̃ne. 28  Maʉ̃ta ũrĩnaĩ kʼãbãẽã kĩrũ nemi jĩgua mawũãsidʼa: ¡Diana zhi zroma Efesio bidʼarãnerã! 29  Aramaʉ̃ne pʉwʉrʉdʼebema kʼawua ẽãkua dogʼoba zhi jʉrebadaidʼu piraposia jidadʼape Gayota Aristarcota, maʉ̃rã Macedonia bidʼarãta panasia Pablo kʼaidʼu. 30  Pablora bedʼeadʼe wã krĩñasia zhãrã kʼobʼea, mawũãmina Jesúsdʼebema ĩjã bʼeba buedʼa ẽbasia. 31  Nokʼorãnebema ʉ̃kʉrʉ Asia druadʼebemabidʼa izhi ũme biarãba bedʼeata jarabuebʉdata zuburia bedʼeasidʼa edʼa wã ẽbamarẽã zhi jʉrebadaidʼu. 32  Maʉ̃ẽna ʉ̃kʉrʉbara ne abʼaʉta jara bʼikua nʉmʉnerã, dewaraurãbidʼa ne awʉrʉta jara bʼikua nʉmasia zhi kʼabanabara kʼawuadʼa ẽãba kʼãrẽã zhi jʉredʼapeadʼata. 33  Kʼabanane edʼauba Alejandrota jiraedabʉdata bedʼeamarẽã edabʼarisidʼa judíorãba. Mawũẽ Alejandrobara chupeadʼamarẽã juwuaba jarape ãzhi kʼareba bedʼeai basia zhãrã kʼobʼe kĩrãbita. 34  Mawũãmina judíota kʼawuadʼape jõma hora ũme badea bʼikua mawũãsidʼa: ¡Diana zhi zroma Efesio bidʼarãnerã! 35  Maʉ̃ne kʼarta bʼʉbari zhi zromaba kʼabanata chupeabigape mawũãsia: Efesio bidʼarã, mʉã jaraita ũrĩũdua, ¿kʼawua duanu ẽka Efesio bidʼarãneta pʉwʉrʉta tabʼʉra Diana ne zhi zromane erubʼe deta akʉbari ẽka, izhira ʉ̃treba zesi ẽka Júpiter zhi zromane erubʼe zadʼe? 36  Maʉ̃nebema mawũã ẽã abʼedʼa ẽbaera marã kĩrãtũmaũdua, kʼãrẽ orãũdua bia krĩchadʼa ẽãrã. 37  Marãbara naʉ̃rã wesidʼa dazhirãba zhi zromane erubʼe dera bĩ ẽã opanʉ ẽãta, mitia jara panʉ ẽãta dazhirãne Diana ne zhi zromane erubʼera. 38  Demetriota kʼãrẽ obadata izhi ũme bʼe bawara iabʼaʉ bawara bedʼeata erubʼebʉrʉ nokʼorã bedʼea araa obadata kʼãma bʼea. Mawũẽ zhiya ji bedʼeaudua. 39  Ne awʉrʉta jaradʼaibʉrʉ nokʼorãta ãba tabʼʉdʼe krĩcha bʼedʼaya. 40  Bedʼeata bʼaya dazhirãta nokʼorãba jidadʼara idʼi kʼãwũã nʉme kʼarea, dazhirãbara jara bʼedʼa ẽã kʼãrẽã kʼãwũã kĩrũ nʉmerã. 41  Maʉ̃ta jarape buegasia ãba tabʼʉra.

Bed’ea biobʉbari