Hechos 9:1-43

9  Saulobara Jesús pẽwã bʼera beakuaita waragʼa nʉmʉba zesia sacerdote wagʼauma.  Mobe kʼarta widʼisia de zhi jʉrebadata Damasco pʉwʉrʉdʼe nʉmeza wãĩta, aramaʉ̃ne zhũmakĩrãrãta, wũẽrãrãta, Jesús pẽwã bʼeta ũdura jidakua weita Jerusalénʉẽna.  Mawũãmina odʼe wãne Damasco kʼaita babʉrʉdʼe aritiaudʼe izhita pʉrra urua tẽũsia bãjãneba.  Mawũẽ egorodʼe bʼaebʉrʉdʼe nemita ũrĩbʉrʉdʼera izhaa mawũãsia: Saulo, Saulo, ¿bʉa mʉrã kʼãrẽã pẽwã bʼʉ?  Mawũãĩ izhara mawũãsia: ¿Bʉra kʼaipe Nokʼó? Mawũãĩ mawũãsia: Mʉrã Jesúa, bʉara mʉta pẽwã bʼʉa, bʉra kʼãwũãrã dobʼa pugabʉrʉa sumiãta ne kĩrãkʼa.  Mawũãĩ Saulobara peraba ure mawũãsia: Nokʼó, ¿bʉara mʉã kʼãrẽta oita krĩñape? Mawũãĩ Nokʼobara mawũãsia: Piradrʉpe pʉwʉrʉedʼa wãrũã, mama jaradʼaya bʉa kʼãrẽ oita.  Ũmakĩrãrã Saulo bawara wãbʉdara pera kʼopanasia wãrãne nemita ũrĩbʉdadʼe miõ ũdudʼa ẽãba.  Saulo egorodʼeba piradrʉpe dabʉ ogʼabʉrʉdʼera ne ũdu ẽbasia. Mawũẽ juwuadʼeba erbʼari ededʼape edʼa wãbisidʼa Damasco pʉwʉrʉdʼe.  Mama ewari ũbea bʼasia ne ũdu ẽã, nekʼo ẽã, baniã do ẽã. 10  Maʉ̃ne Damascodʼe bʼasia Jesúsdʼebema ĩjã bʼʉta Ananía abadata. Nokʼobara kʼãĩmokʼaradʼe kĩrãkʼa maʉ̃ã mawũãsia: Ananía. Mawũãĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉrã za bʼʉa Nokʼó. 11  Mawũãĩ Nokʼobara mawũãsia: Piradrʉpe wãrũã pʉwʉrʉdʼe o Jipata jarabadaidʼu. Mobe Juda dedʼa jʉrʉdua iabʼa Saulo abadata Tarso pʉwʉrʉdʼebemata, izhira zhiwidʼi nʉmʉã. 12  Izhara kʼãĩmokʼaradʼe kĩrãkʼa ũdusia ũmakĩrã Ananía abadata, ũdusia deidʼu zepe juwua ʉ̃rʉ̃ bʼʉ kʼobʼʉta wakusa ne ũdumarẽã. 13  Mawũãĩ Ananíabara panaʉ̃ mawũãsia: Nokʼó, mʉãrã biodʼeba ũrĩbaria maʉ̃nebemata, zuburia okua bʼʉbidʼa bʉdʼebema ĩjã bʼeta Jerusalénne. 14  Namabidʼa nokʼorã sacerdoterãneba zarea bʼʉa jidakuaita jõma bʉdʼebema ĩjã bʼeta. 15  Mawũãĩ Nokʼobara mawũãsia: Wãrũã, maʉ̃ mʉã jʉrʉsia mʉnebemata jarakʼa wãmarẽã judío ẽãta bʼea, reyrãta bʼea, Israel bʼea. 16  Mʉã izhaa kʼawuabiya izhi sãwũã zuburiai barata mʉnebemata jara bʼʉdʼera. 17  Mawũãĩ Ananía wãpe deidʼu wãsia, mobe juwua izhi ʉ̃rʉ̃ bʼʉpe mawũãsia: Mebea Saulo, Nokʼo Jesús bʉ zedʼa odʼe bʉaa zhi ũdubidʼaba mʉta zokʼasia bʉta wakusa ne ũdumarẽã, Jawurebiaba bira bʼamarẽã. 18  Audre ẽãne izhi dabʉdʼeba bʼeda kʼara kĩrãkʼa ogʼa bʼaebʉrʉba wakusa ne ũdusia. Aramaʉ̃ne piradrʉpe buru kʼoesia. 19  Mobebʉrʉ nekʼobʉrʉba kʼakua zareasia. Aramaʉ̃ne Saulora ewari ʉ̃kʉrʉ bʼesia Jesúsdʼebema ĩjã bʼeta Damascodʼe bʼe bawara. Saulo miã ũrãgʼadʼa Damascodʼe 20  Maʉ̃nerã de zhi jʉrebada nʉmeza jarakʼasia Jesúra zhãrã Ẽdrʉbita Daizeze Warrata. 21  Izhi bedʼeata ũrĩbʉdabara jõmaʉ̃ba kʼawua ẽã krĩcha mawũãsidʼa: ¿Naʉ̃ ẽka Jesúsdʼebema ĩjã bʼeta Jerusalénne zuburia okua nʉmanarã, maʉ̃ kʼarea naĩnu zesi ẽka jidakuape edeita nokʼorã sacerdoterã kĩrãbita? 22  Saulora wuaabʉrʉ wãnigua bedʼea nʉmʉba kʼawua ẽã okua nʉmasia Damascodʼe judíorã bʼeta, aramaʉ̃ne dajada kʼawuabiga nʉmasia Jesúra zhãrã Ẽdrʉbita. Saulo ẽdrʉdʼa judíorã juwuadʼeba 23  Ewari bio babʉrʉdʼera judíorã bedʼea ausidʼa Saulo beadʼaita. 24  Mawũãmina maʉ̃ta kʼawuasia Saulobara. Ãzhara pʉwʉrʉdʼera o abʼaʉdʼe puertaza ewaridʼe diamase kʼawua duanasia beadʼaita. 25  Mawũẽ Jesúsdʼebema ĩjã bʼebara pʉwʉrʉta muroba pʉrra nʉmʉ audʼu diamase edʼaa ʉra bʼaebisidʼa jirabʼʉdʼape jamaradʼe. Saulo zedʼa Jerusalénʉẽna 26  Saulo Jerusalénʉẽna zebʉrʉdʼera ãba bʼa krĩñasia Jesúsdʼebema ĩjã bʼe bawara. Mawũãmina jõmaʉ̃ba wawiabʉdaba ĩjãna ẽbasia izha ĩjã bʼʉra. 27  Mawũẽ Bernabéba wesia Jesúsba zokʼakuadʼama, mobe maʉ̃rãã nebʉrʉsia odʼe sãwũã Sauloba Nokʼo Jesús ũdudʼata sãwũã bedʼeadʼata. Aramaʉ̃ne sãwũã Damascodʼe wãnigua bedʼeadʼata Jesús jara. 28  Aramaʉ̃ne Saulora ãzhi bawara Jerusalénne bʼesia, ãĩ wãnata zepe wakusa wã bʼesia. 29  Maʉ̃nerã Jesús jara wãnigua bedʼea bʼesia griegorãã, mawũãmina maʉ̃rãbara bea krĩña jirpanesia. 30  Mebẽrãbara maʉ̃ta kʼawuadʼape edesidʼa Cesarea pʉwʉrʉidʼu, mobe zokʼasidʼa Tarso pʉwʉrʉedʼa. 31  Aramaʉ̃ne mebẽrã adu-a duanesia Judea druadʼe bʼera, Galileadʼe, Samariadʼe bʼera. Maʉ̃nerã soidʼu duane wãta Daizeze wawia duane wãsia. Aramaʉ̃ne eaba wãsia Jawurebia kʼarebadʼeba. Enea bʼedʼa 32  Pedrora jõmaʉ̃ma wã bʼʉba zesia mebẽrã bʼema Lida pʉwʉrʉdʼe. 33  Mawũẽ mama ũdusia iabʼa Enea abadata, maʉ̃ kʉdʼadʼe tabʼʉta ocho año bata kʼaya bʼasia kʼakua pira ẽã. 34  Pedrobara mawũãsia: Enea, Jesucristobara bʉra bʼebiya. Piradrʉpe bʉzhi estera bʉratʉrua. Mawũãĩ aramaʉ̃ta piradrʉsia. 35  Maʉ̃ta jõmaʉ̃ba ũdusidʼa Lida pʉwʉrʉdʼe bʼeba, Sarón pʉwʉrʉdʼe bʼeba, mawũẽ maʉ̃rãbara ĩjãsidʼa Jesúsdʼebema. Dorca beudʼata piradrʉdʼa 36  Jope pʉwʉrʉdʼe Jesúsdʼebema ĩjã bʼʉta bʼasia Tabita abadata, maʉ̃bara jara krĩña bʼʉa Dorcata. Maʉ̃ wũẽrãbara biata obʼʉba kʼãrẽ dia bʼasia zuburia bʼea. 37  Maʉ̃ta maʉ̃ ewade kʼayape beusia. Beudʼata okʼawa bʼedʼe kʼakuara sʉgʉdʼape tabʼʉsidʼa kʉdʼadʼe. 38  Lida pʉwʉrʉra Jope pʉwʉrʉ kʼaitaba Jesúsdʼebema ĩjã bʼebara Pedro mama kʼobʼʉta ũrĩnaĩ, ũmakĩrãrã ũme zokʼasidʼa zuburia bedʼea mawũãnamarẽã: Dããrã barãrũã daima zeita. 39  Mawũẽ Pedrora piradrʉpe wãsia ãzhi bawara. Jũẽbʉrʉdʼera beuwãrã tabʼʉidʼu edesidʼa kʉdʼa ʉ̃rʉ̃bemaĩnu, mama wũẽrãrã pẽdrarãba jõmaʉ̃ba jẽgabi bʉredrʉbʉdata wuata ũdubisidʼa Dorcaba okua bʼadʼata ãzhi bawara bʼasidʼe. 40  Jõma ãĩ wãbigape Pedro sãkʼokʼodʼe kʼobʼepe zhiwidʼisia. Mobe beuwãrãta akʉ mawũãsia: ¡Tabita, piradrʉrua !Dabʉ ogʼabʉrʉdʼe Pedrota ũdui jewedʼasia. 41  Pedrobara juwuadʼe jidape piradrʉbisia. Mobebʉrʉ trʉ̃sia Jesúsdʼebema ĩjã bʼeta, dewara trʉ̃sia pẽdrarãta, aramaʉ̃ne ũdubigasia zokʼai. 42  Maʉ̃ta trʉ̃poasia Jope pʉwʉrʉ jõma, mawũẽ bioba ĩjãsidʼa Jesúsdʼebema. 43  Pedrora Jope pʉwʉrʉdʼe ewari bio bʼesia Simón abada dedʼa, ne eta bi-ia obari maẽ.

Bed’ea biobʉbari