Hechos 21:1-40

21  Daibara mebẽrã ãmaẽnape barcodʼe jipa wãsidʼa Cos dodʼuidʼu. Nrũẽma wãsidʼa Roda dodʼuidʼu. Mamaʉ̃ba wãsidʼa Pátara pʉwʉrʉidʼu.  Barcota Fenicia druaedʼa wãta ũdudʼape jizoasidʼa.  Wãne dodʼu Chipre dajadabʉrʉdʼera juwua ãkʼaare ãmaẽbʉdata zesidʼa Siria druaedʼa, aramaʉ̃ne Tiro pʉwʉrʉedʼa jũẽkuasia barcoba mama ne ãĩ jirakuaiba.  Jesúsdʼebema ĩjã bʼeta ũdudʼape daira mama duanesia ewari siete. Maʉ̃rãbara Jawurebiadʼeba Pabloa jarasidʼa wãrĩze ẽbamarẽã Jerusalén pʉwʉrʉedʼa.  Ewarita arabai dai wãbʉdadʼera jõmaʉ̃ba wũẽrãrã ãzhidʼe bawarauba, ãzhi warrarã bawarauba daira pʉwʉrʉ ãĩ kʼopayasidʼa. Aramaʉ̃ne ibudʼe sãkʼokʼodʼe bʼadape dai jõma zhiwidʼisidʼa.  Aramaʉ̃ne zhiya zhi burakuape dai barcodʼe ʉ̃tʉ wãbʉdadʼera ãzhira jẽrũya wãsidʼa ãzhi dedʼaa.  Daira pusadʼe wã taubʉdata Tiro pʉwʉrʉdʼeba jizoasia Tolemaida pʉwʉrʉedʼa. Mama mebẽrã saludʼadʼape ãzhi bawara duanesia ewari abʼa.  Nrũẽma Pablo dai izhi bawara bʼe bawara wãbʉrʉdʼera daira wãsidʼa Cesarea pʉwʉrʉedʼa. Mobe Felipe dedʼa wãsidʼa Jesúsdʼebema bedʼea biata jarabari maẽ. Izhira mebẽrã kʼarebaita jʉrʉdʼapeadʼata sietedʼebema basia, daira duanesia izhi maẽ.  Izhara miã zagʼairãta kʼaurãta kĩmarẽ erubʼasia Daizezeba bedʼeata jarabibarirãta. 10  Daira mama ewari ʉ̃kʉrʉ duanune Judea druadʼeba edʼaa zesia Daizezeba bedʼeata jarabibarita Agabo abadata. 11  Maʉ̃bara dai akʉdʼe zebʉrʉta jidasia correa Pablodʼeta, mobe izhi jẽrũta izhi juwuata tãjʉ̃pe mawũãsia: Naʉ̃ẽnabemata Jawurebiaba jara kʼobʼʉta: Jerusalénne judíorãba kʼãwũã tãjʉ̃naña naʉ̃ correa zhibarita, mobe chãbʼaridʼaya judíorã ẽãta bʼe juwuadʼe. 12  Maʉ̃ta ũrĩnaĩ daira mama bʼe bawara zuburia bedʼeasidʼa wãrĩze ẽbamarẽã Jerusalén pʉwʉrʉedʼa. 13  Mawũãmina Pablobara panaʉ̃ mawũãsia: ¿Kʼãrẽta odʼaipe jẽgabʉdaba mʉ sopuabi kʼobʼebara? Mʉrã bari zhi jʉ̃bigaidʼe bʼʉ ẽã, awuarabʉrʉ Jerusalénne beuisidʼa bʼʉa Nokʼo Jesús kʼarea. 14  Aramaʉ̃ne daibara tʉ bʼedʼa ẽãba idaribibʉdata mawũãsidʼa: Mobera odua Nokʼo Daizezeba krĩñata. 15  Maʉ̃ ewari tẽã aribʼaedʼape daira wãrĩzekuasia Jerusalén pʉwʉrʉedʼa. 16  Dai bawara Jesúsdʼebema ĩjã bʼeta ʉ̃kʉrʉ zesidʼa Cesareadʼebemata. Ãzhi bawara iabʼa wesidʼa Mnasón abadata Chipredʼebemata, Jesúsdʼebema ĩjãnata dããrã bʼasia, daira izhi maẽ duanesia. Pablo jidadʼapeadʼa Daizeze de maẽ 17  Jerusalén pʉwʉrʉedʼa zebʉdadʼera mebẽrãbara daira bia edasidʼa sobia. 18  Nrũẽma Pablo dai bawara wãsia Jacobo akʉdʼe. Mama jõma zhi jʉre duanasia nokʼorã mebẽrãneta. 19  Maʉ̃rã saludʼape abʼa abʼaʉdʼe nebʉrʉsia judíorã ẽãta bʼedʼe edʼa Daizezeba kʼãrẽ odʼata izhi miã ũrãgʼa wãne. 20  Maʉ̃ta ãzha ũrĩbʉdadʼera Daizezera ibia jarasidʼa. Mobe Pabloa mawũãsidʼa: Akʉbʼʉe mebea, judíorãnebema mil bio bʼʉa Jesúsdʼebema ĩjãbʉdata, jõmaʉ̃ba aribʼae bʼea Moisé ũrãgʼata. 21  Ãzhaara sewata jarasidʼa bʉdʼebemata, judíorãta judíorã ẽã maẽ bʼeta jõma ũrãgʼa bʼʉbidʼa aribʼaedʼa ẽbamarẽã ũrãgʼa Moisédʼeta, jara bʼʉbidʼa ãzhi warrarãne kʼakua era kʼõna ẽbamarẽã, miã odʼa ẽbamarẽã kʼãrẽ okʼawa bʼera. 22  ¿Maʉ̃ẽnabemanerã sãwũãnaĩpe? Kʼabanata wãrãne zhi jʉredʼaya ũrĩbʉdaba bʉ zedʼata. 23  Mawũẽ za daiba jaradʼaita odua: Daidʼebemata kĩmarẽ panʉã aribʼaedʼai barata Daizezea jaradʼapeadʼata kʼãrẽ odʼaita. 24  Maʉ̃rãta Daizeze deidʼu bʉzhi bawara ededua, mobe Daizeze kĩrãbita nene ẽã bʼeaidʼebemata ãzhi bawarauba odua. Ãzha Daizezea diaira bʉa diadua, aramaʉ̃ne budʼa wẽnamarẽã. Mawũãrã jõmaʉ̃ba kʼawuadʼaya bʉdʼebemata jaradʼapeadʼara sewata, awuarabʉrʉ kʼawuadʼaya bʉabidʼa kĩrãẽpa aribʼae bʼʉta Moisé ũrãgʼara. 25  Mawũãmina judíorã ẽãba Jesúsdʼebema ĩjãpe bʼeitara krĩchadʼape daibara jara bʼʉsidʼa kʼãrẽ zhi zromarãne erubʼeiita ne beabadata kʼodʼa ẽbamarẽã, ne wata kʼodʼa ẽbamarẽã, ne ojũẽbʼari bea kʼodʼa ẽbamarẽã, kĩma ẽãta erukʼãĩna ẽbamarẽã. 26  Mawũãnaĩ Pablobara maʉ̃rã kĩmarẽta jʉrebʉrʉta, nrũẽmarã Daizeze kĩrãbita nene ẽã bʼeaidʼebemata o jʉ̃drʉsidʼa. Aramaʉ̃ne Daizeze dedʼa edʼa wãsia jaraita Daizeze kĩrãbita nene ẽã bʼaidʼebema kʼãrẽ ewade ma aribʼaeita, sõmbedʼe Daizezeita nendʉwʉrʉ diadʼe zedʼaita ãzhi abʼa abʼaʉba. 27  Mawũãmina aramaʉ̃ne ewari siete babodʼodʼe, judíorã ʉ̃kʉrʉ Asia druadʼebemaba Pablo Daizeze dedʼa ewara maẽ ũdudʼai, kʼabanata jõma kĩrũbidʼape jidabʉdata, 28  nemi jĩgua mawũãsidʼa: Israelitarã, daita kʼarebaudua. Naʉ̃bara baridu maẽ jõmaʉ̃ã ãña jara bʼʉa dazhirã ʉ̃rʉ̃, Moisé ũrãgʼa ʉ̃rʉ̃, naʉ̃ Daizeze de ʉ̃rʉ̃. Maʉ̃ awuara griegorãta edʼa wãbisia Daizeze dedʼa ewara maẽ, aramaʉ̃ne mitia osia nene ẽãta naʉ̃ Daizeze dera. 29  Mawũãsidʼa naara ãzha pʉwʉrʉdʼe izhi ũme ũdusidʼa baera Trófimo Éfeso pʉwʉrʉ dʼebemata, ãzhara krĩchasidʼa Pabloba maʉ̃ta edʼa wãbisita Daizeze dedʼa ewara maẽ. 30  Aramaʉ̃ne pʉwʉrʉdʼebema jõma kĩrũ bʉredrʉsidʼa. Pablora jirtopota ãĩ ertasidʼa Daizeze dedʼa ewara maẽbara, mobe aramaʉ̃ta serrasidʼa puerta jirapanʉrã. 31  Beadʼadea jirkʼopanʉne soldaorã nokʼota wagʼaua jarasidʼa Jerusalén pʉwʉrʉdʼebema jõma kĩrũ nʉmeta. 32  Maʉ̃bara aramaʉ̃ta soldaorãta ãzhi nokʼorã bawara jʉre edape wãẽbasia ãzhima. Ãzha soldaorã nokʼo wagʼauta soldaorã bawara ũdudʼai jʉ̃ãkʼaea jirpanʉrã idaribisidʼa Pablora. 33  Aramaʉ̃ne soldaorã nokʼota wagʼaubara orrape jidabʉrʉta jarasia jʉ̃namarẽã cadena ũmeba. Mobe zhãrã kʼobʼea widʼisia kʼai kʼawuaita, kʼãrẽ odʼata. 34  Mawũãmina kʼabanane edʼara ʉ̃kʉrʉba ne abʼaʉta jara, waya dewaraurãba ne awʉrʉta jara bʼikua nʉmasia. Mawũã bʼʉgadrʉ nʉmʉba miã kʼãrẽta bia kʼawua ẽãba jarasia ededʼamarẽã soldaorã tabʼʉ dedʼa. 35  Aramaʉ̃ne dume maẽ zebʉdadʼera soldaorãbara Pablora jirabʼari ededʼai bara zesia kĩrũ kʼobʼeba kʼabanata. 36  Kʼabanata kʼaidʼu tẽã zebʉdabara nemi jĩgua mawũãsidʼa: ¡Beuibara! Pablo bedʼeadʼa zhãrã kĩrãbita 37  Soldaorã tabʼʉ dedʼa edʼa buedʼaidʼe Pablobara soldaorã nokʼota wagʼaua mawũãsia: ¿Bʉara mʉrã idaribiika bʉaa bedʼeata jaraira? Mawũãĩ jaribara mawũãsia: ¿Bʉara kʼãwũã kʼawua bʼʉka griego bedʼeara? 38  ¿Kʼõbera bʉ ẽka jari Egiptodʼebema naara naʉ̃ ewade zhãrã bawara zhõ piradrʉpe, drua drudrua tabʼʉedʼa cuatro mil jʉre ededʼara miã beamiãrãta? 39  Mawũãĩ Pablobara mawũãsia: Wãrãnebai mʉrã judíota Tarso pʉwʉrʉdʼebemata pʉwʉrʉ zroma maẽbema, maʉ̃ pʉwʉrʉra Cilicia druadʼebema. Mʉ biata odua mʉta idu bedʼeabirua zhãrã kʼobʼea. 40  Mawũãĩ jaribara idaribibʉrʉba Pablo dume maẽ ʉ̃ta nʉmepe chupeadʼamarẽã juwuaba jarasia zhãrã kʼobʼea. Aramaʉ̃ne chupeadʼai hebreo bedʼeadʼe bedʼea mawũãsia:

Bed’ea biobʉbari