Hechos 2:1-47

2  Pentecosté ewarita araa zebʉrʉdʼera Jesúsdʼebema ĩjã bʼera jõma ãba duanasia.  Maʉ̃ne aritiaudʼe ʉ̃treba nangu kĩrãkʼa uga zesia, de jõma maʉ̃ba uga nʉmesia ãzhi duanu maẽ.  Maʉ̃ne tebʉ kĩrãkʼa eradrʉ ũdubʉdata eradrʉsia ãzhi buruza.  Aramaʉ̃ne Jawurebiaba birabʉdaba bedʼea awuara bedʼeasidʼa, Jawurebiaba jarabibʉrʉta jara bedʼeasidʼa.  Maʉ̃ne judíorã Daizezedʼebema aribʼae bʼeta Jerusalénne duanasia drua jõmaʉ̃nebemata.  Mawũã uga bʉsita ũrĩnaĩ kʼabanata nʉmʉrã bʉredrʉsidʼa. Kʼawua ẽã krĩchasidʼa abʼa abʼakʼa ãzhi bedʼeadʼe bedʼeabʉdata ũrĩ kʼopanʉba.  Mawũẽ ãzhara bia akʉdrua mawũãsidʼa: Akaudua, ¿Galileadʼebema ẽka naʉ̃rã jõma za bedʼea kʼobʼera?  ¿Sãwũẽrã dazhirãbara ũrĩ kʼobʼe abʼa abʼakʼa dazhirã bedʼeadʼe bedʼea kʼobʼeta?  Dazhirã ʉ̃kʉrʉ Parto druadʼebema, Medo druadʼebema, Elamita druadʼebema, Mesopotamia druadʼebema, Judea druadʼebema, Capadocia druadʼebema, Ponto druadʼebema, Asia druadʼebema, 10  Frigia druadʼebema, Panfilia druadʼebema, Egipto druadʼebema, África drua Cirene audre wawaraidʼubema, dewara Romanebemata nama bʼea, judíorãta bʼea, judío ẽãta judío bape bʼea. 11  Dazhirã ʉ̃kʉrʉra Creta druadʼebema, Árabe druadʼebema. Maʉ̃ta dazhirãbara ũrĩ kʼobʼea dazhi bedʼeadʼe jara kʼobʼeta ne bia Daizezedʼebemata. 12  Maʉ̃nerã jõmaʉ̃ba bia akʉdrua ãzhirãĩnu mawũãsidʼa: ¿Kʼãrẽpe kʼãwũãrã? 13  Waya ʉ̃kʉrʉma sewakʼau bʼedʼeba mawũãsidʼa: Beu nʉmeã. Miã ũrãgʼadʼa Pedro 14  Maʉ̃nerã Pedrora dewaraurã once bawara ʉ̃ta nʉmepe nemi jĩgua mawũãsia: Judíorãta bʼeba, dewara jõma Jerusalénne bʼeba naʉ̃ta kʼawuadʼaita ũrĩũdua mʉ bedʼeata. 15  Dai za kʼobʼera beu nʉme ẽã marãba krĩcha kʼobʼe kĩrãkʼa, ewarira wadʼi diapedʼa nʉmʉã. 16  Naʉ̃ẽnabema Daizezeba bedʼeata jarabibariba Joelba jaradʼata mawũãsia: 17  Daizezebara mawũãsia: Ewari jõĩta nʉmebʉrʉdʼera mʉ Jawurebiara mʉãrã diaya zhãrã jõmaʉ̃ã. Mawũẽ marã warrarãbara marã kʼaurãbara jaradʼaya mʉã jarabibʉrʉta. Kũrãrã marãneã mʉãrã ne ũdubiya kʼãĩmokʼaradʼe kĩrãkʼa, zõrãrã marãneã mʉãrã ne ũdubiya kʼãĩmokʼaradʼe. 18  Zhũmakĩrãrã mʉ nezokʼarãã, wũẽrãrã mʉ nezokʼarãã maʉ̃ ewadera mʉãrã wãrãne diaya mʉ Jawurebiata. Mawũẽ jaradʼaya mʉã jarabibʉrʉta. 19  Ũdudʼakʼata ũdubigaya ʉ̃tʉ bãjãne, ũdudʼakʼata ũdubigaya udʼa druadʼe, ũdubigaya wata, tebʉta, narĩ kʼougata. 20  Ʉ̃madaura pãrĩguya, jedʼekʼora wa baya, Daizezeba kʼawua okuai ewarita zei nawedʼa mawũã totoya, maʉ̃nerã ewarira zhi zromata kĩrãwãrẽ baya. 21  Nokʼo Jesúa zuburia bedʼeabʉdara ẽdrʉdʼaya.* 22  Israelitarã, bedʼeata mʉã za jaraita ũrĩũdua: Jesús Nazaredʼebema Daizezebara izhidʼeba nʉmʉta kʼawuabibʉrʉta marãne edʼa ũdudʼakʼata bio osia izhidʼeba, maʉ̃ marãbara kʼawua bʼea. 23  Maʉ̃ Jesús izha nawedʼa krĩchadʼadʼe chãbʼarisia Daizezebara, mawũẽ marãbara jidadʼape bia ẽãta bʼea beabisidʼa cruzdʼe kʼachi. 24  Maʉ̃ta Daizezeba beudʼata piradrʉbibʉrʉba bebuta puadʼebara ẽdrʉbisia, bebuba kʼabʼariita bʼasi ẽbaera. 25  Rey Davidbara Jesús jarabʉrʉta mawũãsia: Mʉãrã Nokʼora ewariza ũdu bʼʉa mʉ kĩrãbita, mʉ juwua araare bʼʉba mʉrã bʼae ẽã. 26  Maʉ̃ba mʉrã sobia bʼʉa, bʼʉsridʼa trʉ̃ã bʼʉa, adu-a bʼʉa. 27  Bʉara mʉ jawurera ãmaẽ ẽã beudʼata bʼe maẽrã, mʉrã bʉ nezokʼa kĩrãẽpa bʼʉra bʼerawabi ẽã. 28  Bʉara mʉãã kʼawuabisia mʉrã wakusa zokʼai bʼaita, bʉa mʉrã sobia bʼabiya mʉ ũme bʼʉba.* 29  Mebẽrã, mʉã marãã jipa jaraya, zõrã dazhirãta rey David beubʉrʉdʼera wuagʼasidʼa, izhi wuagʼadʼapeadʼara peña zobʼeara dazhirãne edʼa nʉmʉã idʼi basiidʼu. 30  Davira Daizezeba bedʼeata jarabibarita bʼadʼaba kʼawua bʼasia Daizezera wãrĩnu bedʼeadʼata, jarasia izhidʼeba uruta zhãrã Ẽdrʉbita piradrʉbiita, aramaʉ̃ne reyta bʼʉita izhi kĩrãkʼa. 31  Mawũã na wedʼauba kʼawua bʼʉba jarasia beudʼata piradrʉita zhãrã Ẽdrʉbira, aramaʉ̃ne izhi jawurera ãmaẽna ẽãta beudʼata bʼe maẽrã, miã izhi kʼakuara bʼerawa ẽãta. 32  Maʉ̃ Jesúra beudʼata piradrʉbisia Daizezeba, maʉ̃ dai jõmaʉ̃ba ũdusidʼa. 33  Daizezebara izhi juwua araare Jesús zhi zromata bʼʉsia, zhi Zezeba Jawurebia diaya adʼata jidape dedʼekabʉrʉta marãba kʼãwũã ũdubʉda, ũrĩbʉda. 34  David ẽbasia ʉ̃taa wãrĩzedʼara, maʉ̃neba izhara Jesústa jara mawũãsia: Daizezebara mʉ Nokʼoa mawũãsia: Mʉ juwua araare jewedʼarua, 35  bʉ jura bʼeta jõma mʉã bʉ jẽrũ edre bʼʉyeedʼa.* 36  Maʉ̃neba Israel bʼebara jõmaʉ̃ba wãrĩnuta kʼawuaudua, maʉ̃ Jesús marãba cruzdʼe kʼachidʼapeadʼara Daizezebara Nokʼota bʼʉsia zhãrã Ẽdrʉbita. 37  Maʉ̃ta ũrĩnaĩ sopuadʼape Pedroa dewaraurã Jesúsba zokʼakuadʼarãã mawũãsidʼa: Mebẽrã, ¿daibara kʼãrẽta odʼaipe? 38  Mawũãnaĩ Pedrobara mawũãsia: Kʼazhiruara ãmape Daizezeta pẽwãũdua, mobe Jesucristo trʉ̃neba buru kʼoeudua kʼazhiruata biodʼeba Daizezeba bedʼea ne ẽã duanebimarẽã, mawũãrã jidadʼaya Jawurebiata. 39  Daizezeba Jawurebia diaya adʼara marãĩtabema, marã warrarãĩtabema, zhãrã wawara bʼeitabema, Daizezeta Nokʼoba trʉ̃kuabʉrʉitabema. 40  Pedrobara dewara bedʼea bio jarakʼa ũrãgʼa mawũãsia: ¡Marã Daizezea ẽdrʉbiudua kʼãwũã bia ẽãta bʼedʼebara! 41  Aramaʉ̃ne Pedro bedʼeata ĩjãnapeadʼara buru kʼoesidʼa. Maʉ̃ ewadera Jesúsdʼebema ĩjãbʉdara edʼa zesidʼa tres mil. 42  Mobe Jesúsba zokʼakuadʼa ũrãgʼadʼe duanesia, aramaʉ̃ne zhiya ãba duane bʼʉta Jesús bebu krĩcha pan pewa kʼo duanasia, zhiwidʼi duanasia. Sãwũã bʼeadʼa naara zhi ĩjãnapeadʼata 43  Zhãrã jõma pera jirpanesia ũdudʼakʼata bio obʉdaba Jesúsba zokʼakuadʼaba. 44  Jesúsdʼebema ĩjãnapeadʼara ãba bʼeba ne jõma erubʼeasia jõmaʉ̃ĩta. 45  Ẽjũã ãzhidʼera, ne ãzhidʼera nendodʼape platara abʼa abʼaʉa dra bʼeasia zhi nesidʼa kʼawua. 46  Ewariza ãba duane bʼasia Daizeze dedʼa ewara maẽ, ãzhi dedʼara zhiko ãbaʉba kʼo bʼeasia bʼʉsridʼa sobia. 47  Daizezera ibia jara bʼeasia, ãzhira kʉãgʼade basia zhãrã jõmaʉ̃ba. Maʉ̃nerã Nokʼo Jesúsbara izhidʼebema ĩjã bʼedʼe edʼa ewariza zebi nʉmasia zhi ẽdrʉdʼaita bʼera.

Bed’ea biobʉbari

2:21 (Joel 2:28-32)
2:28 (Salmos 16:8-11)
2:35 (Salmos 110:1)