Hechos 15:1-41

15  Maʉ̃nerã ʉ̃kʉrʉ Judea druadʼeba zebʉdabara mebẽrã judíorã ẽãta ũrãgʼa mawũãsidʼa: Moisédʼeba nʉmʉ kĩrãkʼa zhũmakĩrã kʼakua eta kʼõ ẽbʉrʉ marã ẽdrʉ bʼe ẽã.  Maʉ̃ kʼarea Pablo Bernabé ũme kʼaikʼaiasidʼa ãzhi bawara. Mawũẽ Pablo Bernabé ũme mebẽrã ʉ̃kʉrʉ bawara Jerusalénʉẽna wãrĩzebisidʼa Jesúsba zokʼakuadʼama, nokʼorã mebẽrãnema, aramaʉ̃ne bedʼeadʼamarẽã maʉ̃nebemane.  Ãzhita mebẽrãba mawũã wãbibʉdadʼera Fenicia druadʼe Samaria druadʼe jara berabʼarisidʼa judíorã ẽãba Jesúsdʼebema ĩjãnapeadʼata, maʉ̃neba kʼãbãẽã sobiasidʼa mebẽrã jõma.  Jerusalénʉẽna jũẽbʉdadʼera bia edasidʼa mebẽrãba, Jesúsba zokʼakuadʼaba, nokʼorã mebẽrãneba. Aramaʉ̃ne jõma jarasidʼa Daizezeba kʼãrẽ odʼata ãzhi bawara.  Mawũãmina ʉ̃kʉrʉ fariseorãnebemaba Jesúsdʼebema ĩjãnapeadʼata piradrʉdʼape mawũãsidʼa: Judíorã ẽãta bʼera zhũmakĩrã kʼakua eta kʼõĩbara, jaradʼaibara aribʼaedʼamarẽã ũrãgʼa Moisédʼeta.  Mawũãnaĩ Jesúsba zokʼakuadʼata, nokʼorã mebẽrãneta zhi jʉresidʼa bedʼeadʼaita maʉ̃nebemane.  Dããrã bedʼeabʉdadʼe Pedrota piradrʉpe mawũãsia: Mebẽrã, sãwũã dããrã bata marãbara kʼawua bʼea, mʉrã Daizezebara jʉrʉsia judíorã ẽãba mʉ idʼeba Jesúsdʼebema bedʼea biata ũrĩnape ĩjãnamarẽã.  Daizezebara jõmaʉ̃ sota ũdukʼawua bʼʉba mawũã ĩjãnaĩrã bigata kʼawuabibʉrʉba Jawurebiata dedʼekasia dazhirãã diadʼa kĩrãkʼa.  Aramaʉ̃nerã awuara eda ẽbasia dazhirãta miã jarirãta, ĩjãbʉdaba kʼazhirua ne ẽã osia ãzhi sora. 10  Mawũẽ ¿Daizezera kʼãrẽã bĩ ẽãbidʼaipe, Jesúsdʼebema ĩjã bʼea kʼãrẽã aribʼaebidʼaipe miã dazhirã zhibarirã bʼeadʼaba miã dazhirãba aribʼae bʼedʼa ẽãrã? 11  Awuarabʉrʉ dazhirãbara ĩjã bʼea Nokʼo Jesúsba sozuburiabʉrʉba dazhirã ẽdrʉdʼata ãzhi kĩrãkʼa. 12  Pedroba mawũãĩ kʼabanata kʼobʼera jõma chupeasidʼa. Mobe ũrĩsidʼa Bernabéba Pabloba jarabʉdata ũdudʼakʼa zromata Daizezeba ãzhidʼeba odʼata judíorã ẽãne edʼa. 13  Ãzhi chupeadʼai Jacoboba mawũãsia: Mebẽrã, mʉ bedʼeata ũrĩũdua. 14  Simónbara jarabʉrʉa Daizezeba jẽdeubara sãwũã edabʉrʉta judíorã ẽãta bʼera, aramaʉ̃ne ãzhira izhidʼe babigaita. 15  Aramaʉ̃nerã Daizezeba bedʼeata jarabibarirãba jaradʼapeadʼa kĩrãkʼa bʼʉa, maʉ̃ zhi bʼʉmata mawũã bʼʉa: 16  Naʉ̃ tẽã mʉrã wakusa zepe David reyta bʼʉdʼebemata edʼa bʼae nʉmʉta araa oya, mawũã araa obʉrʉba edʼa bʼae nʉmʉta wakusa piradrʉbiya. 17  Aramaʉ̃ne wuaabemaba jʉrʉdʼamarẽã mʉta Nokʼota, judíorã ẽãba jõmaʉ̃ba jʉrʉdʼamarẽã mʉã jʉrʉkuadʼata bʼebara. 18  Mʉta Nokʼoba maʉ̃ta jarabʉrʉa, mʉãrã maʉ̃ jõma kʼawuabibʉrʉa ewari dããrã wedʼauba.* 19  Maʉ̃neba mʉã jaraya, judíorã ẽãta idu bʼʉ ẽã jirpanarãũdua Daizezedʼebema ĩjãbʉdata. 20  Awuarabʉrʉ ãzhiitara jara bʼʉdʼaibara kʼãrẽ zhi zromarãne erubʼeiita ne beadʼata kʼodʼa ẽbamarẽã, kĩma ẽãta erukʼãĩna ẽbamarẽã, ne ojũẽbʼari bea kʼodʼa ẽbamarẽã, ne wata kʼodʼa ẽbamarẽã. 21  Maʉ̃nebema ũrãgʼa Moisédʼera pʉwʉrʉza jara panʉã de zhi jʉrebadata nʉme maẽ, mama le panʉã ewari ẽnaʉ̃badaza. 22  Mobebʉrʉ Jesúsba zokʼakuadʼama, nokʼorã mebẽrãnema, mebẽrã jõmaʉ̃ma bia zesia ʉ̃kʉrʉ jʉrʉdʼape zokʼadʼaita Antioquíaedʼa Pablo bawara Bernabé bawara: Aramaʉ̃ne jʉrʉsidʼa Juda abʼaʉta Barsabáta, Silata, maʉ̃rãta zhi zromata panasia mebẽrãne edʼa. 23  Bedʼeata maʉ̃rãba ededʼamarẽã mawũã bʼʉsidʼa: Dai Jesúsba zokʼakuadʼaba, Nokʼorã mebẽrãneba, mebẽrãba, marã dai mebẽrã judíorã ẽãta Antioquía pʉwʉrʉdʼe, Siria druadʼe, Cilicia druadʼe bʼea: Diabuebʉda saludota. 24  Daibara ũrĩsidʼa ʉ̃kʉrʉ daidʼebemata marãma wãnapeadʼata, maʉ̃rã daiba wãbidʼa ẽbasia, maʉ̃rãbara bedʼeaba marã idu bʼʉ ẽã jirpanʉba kʼawua ẽã krĩchabi jirpanʉã, jara jirpanʉã zhũmakĩrã kʼakua eta kʼõmarẽã, jara jirpanʉã aribʼaedʼamarẽã Moisé ũrãgʼata. 25  Mawũẽ krĩcha abʼarika zekuape daima bia zesia mebẽrãta jʉrʉdʼape marãma zokʼakuadʼaita dazhirãba Bernabé Pablo kʉãgʼade bawara. 26  Bernabébara Pablobara bebudʼe jara panʉã dazhirã Nokʼo Jesucristodʼebemata. 27  Aramaʉ̃ne daibara zokʼabʉda Judata Silata, ãzhabidʼa bedʼeara marãã kʼawuabidʼaya abʼaʉta. 28  Jawurebiama, daima bia zesia ne ãmaña jaradʼa ẽbaita naʉ̃ta aribʼaeita baradʼebara: 29  Kʼãrẽ zhi zromarãne erubʼeiita ne beabadata kʼorãũdua, ne wata kʼorãũdua, ne ojũẽbʼari bea kʼorãũdua, kĩma ẽãta erukʼãĩrãũdua. Marãba maʉ̃ta aribʼaedʼara bia nʉmeãña. Bia bʼeaudua. 30  Aramaʉ̃ne zokʼakuadʼapeadʼara edʼaa wãsidʼa Antioquíaedʼa. Mobe mebẽrãta ãba jʉredʼape diasidʼa kʼartara. 31  Ledʼape sobiasidʼa aramaʉ̃ne adu-a bʼeabibʉdaba. 32  Judara Silara Daizezeba bedʼeata jarabibarirãta panʉba soidʼu bʼeamarẽã mebẽrã ũrãgʼasidʼa bedʼeata bioba. 33  Mama ewari ʉ̃kʉrʉ berabʼaribʉdadʼera mebẽrãbara adu-a buegasidʼa jẽrũya wãbibʉdata jarirã ãzhi zokʼakuadʼama. 34  Mawũãmina Silama biga basia mama bʼeita. 35  Pablora Bernabéra ari Antioquíadʼe panʉba Nokʼo Daizeze bedʼeata, Jesúsdʼebema bedʼea biata jara panasia awʉrʉrã bio bawarauba. Pabloba ãĩ tʉdʼa Bernabé 36  Ewari ʉ̃kʉrʉ babʉrʉdʼe Pablobara Bernabéa mawũãsia: Jẽrũya mebẽrãta akʉkuadʼe wãnaña, pʉwʉrʉza Nokʼo Daizeze bedʼeata dazha jaradʼapeadʼa maẽ wãnaña kʼawuadʼaita sãwũã bʼeta. 37  Bernabébara ãzhi bawara ede krĩñasia Juan abʼaʉta Marcota. 38  Mawũãmina ãzhi bawara edeira Pabloma biga ẽbasia Panfilia druadʼe ãzhita ãĩ tʉdʼaba, aramaʉ̃ne ãzhi bawara wã ẽbadʼaba miã ũrãgʼadʼe. 39  Aramaʉ̃ne ãzhirãĩnu krĩcha abʼarika zedʼa ẽãba zhiya zhi tʉsidʼa. Bernabébara Marco edebʉrʉta barcodʼe wãsia dodʼu Chipreidʼu. 40  Waya Pablobara Silata jʉrʉ edape wãbʉrʉdʼera, izhi biaba ãzhi akʉmarẽã mebẽrãbara chãbʼarisidʼa Daizezea Nokʼoa. 41  Aramaʉ̃ne Siria druadʼe, Cilicia druadʼe berabʼarisia soidʼu bʼeamarẽã ũrãgʼa mebẽrãta.

Bed’ea biobʉbari

15:18 (Amós 9:11-12)