Hechos 8:1-40

8  Sauloma biga basia Esteban beabʉdara. Abʼaʉ ewade mebẽrã bĩ ẽã osidʼa Jerusalénne bʼeta. Mawũẽ Jesúsba zokʼakuadʼa wãna ẽãnerã ãzhira jõma jãrãzoa wãsidʼa Judea druadʼe, Samaria druadʼe.  Ũmakĩrãrã ʉ̃kʉrʉ Daizezedʼebemaba Esteban joudʼe edesidʼa. Kʼãbãẽã jẽgasidʼa izhi kʼarea.  Maʉ̃nerã Saulobara mebẽrã bĩ ẽã okua nʉmasia. Deza deidʼu wãpe jidakua nʉmasia zhũmakĩrãrãta, wũẽrãrãta, aramaʉ̃ne edebiga nʉmasia cárceldʼe edʼa. Bedʼea biata jaradʼapeadʼa Samariadʼe  Mawũãmina jãrãzoa wãnabara baridu maẽ jara wãsidʼa Jesúsdʼe bedʼea biara.  Felipera Samaria pʉwʉrʉedʼa wãpe jarakʼasia Jesúra zhãrã Ẽdrʉbita.  Zhãrãbara bʉredrʉ bia ũrĩ bʼeasia Felipeba ne jarabʉrʉra, ũrĩ akʉ bʼeasia ũdudʼakʼata okua nʉmʉrã.  Bioba jai abʼedʼebara jaira bʼia ãĩ wã nʉmasia. Kʼakua pira ẽã kʼaya bʼera, wã bʼe ẽã bʼera bʼe tupudʼeasia.  Mawũẽ kʼãbãẽã sobia nʉmeãsia maʉ̃ pʉwʉrʉdʼera.  Maʉ̃ne bʼasia Simón abadata, naara maʉ̃bara jaidʼeba kʼãrẽ obʼasia maʉ̃ pʉwʉrʉdʼera. Aramaʉ̃ne zhãrã Samariadʼebema sewakuasia izhira zhi zroma abʼʉba. 10  Maʉ̃ bedʼeara jõmaʉ̃ba bia ũrĩ bʼeasia, mawũẽ zuburia bʼeba bara bʼeba mawũã bazhidʼa: Naʉ̃ zareara Daizezedʼea. 11  Izhi bedʼeara bia ũrĩ bʼeasia jaidʼeba kʼãrẽ obʼʉba sewakuasi baera ewari bio. 12  Mawũãmina bedʼea biata Daizezeta Nokʼodʼebemata Jesucristodʼebemata Felipeba jarabʉrʉra ĩjãnape buru kʼoesidʼa zhũmakĩrãrãta, wũẽrãrãta. 13  Izhi Simónbidʼa ĩjãpe buru kʼoepe ewariza bʼasia Felipe ũme. Ũdudʼakʼa zromata ototobʉrʉta ũdubʉrʉdʼera bia akʉ bʼasia. 14  Jesúsba zokʼakuadʼata Jerusalénne bʼebara ũrĩsidʼa mawũã Samariadʼe Daizeze bedʼea ĩjãbʉdata, mawũẽ maĩĩnu zokʼasidʼa Pedrota Juanta. 15  Maʉ̃rã zedʼape ãzhibari zhiwidʼisidʼa jidadʼamarẽã Jawurebiata. 16  Wadʼi ãzhidʼe edʼa ze ẽbasia miã iabʼaʉdʼe, awuarabʉrʉ bari buru kʼoepe bʼeasia Jesús trʉ̃neba. 17  Mawũẽ juwua ʉ̃rʉ̃ bʼʉkuabʉdaba jidasidʼa Jawurebiara. 18  Maʉ̃ta Simónba ũdui, mawũã Jesúsba zokʼakuadʼaba juwua ʉ̃rʉ̃ bʼʉkua Jawurebia diabʉdaba edaita plata dedʼeka, 19  mawũãsia: Mʉããbidʼa diaudua kʼãʉ̃ zareata, mʉã juwuata ʉ̃rʉ̃ bʼʉbʉrʉbara jidamarẽã Jawurebiata. 20  Mawũãĩ Pedroba mawũãsia: Bʉ platara bʉzhi ũme tebʉdʼe wãña, zareata Daizezeba bari dia bʼʉta plataba edabadata krĩchabʉrʉdʼeba. 21  Bʉra naʉ̃ kʼaudʼa nʉmaĩnebema ẽã, bʉ sora jipa nʉmʉ ẽbaera Daizeze kĩrãbitara. 22  Maʉ̃ba bʉre bia ẽãrã ãmape zuburia bedʼearua Daizezea, baʉcha bedʼea ne ẽã bʼʉya mawũã krĩchabʉrʉta sodʼeba. 23  Daiba kʼãrẽ opanʉneba bʉra bĩ ẽã bʼʉa, mawũẽ bia ẽãba kʼabʼari bʼʉta mʉãrã kʼawua kʼobʼʉa. 24  Mawũãĩ Simónbara panaʉ̃ mawũãsia: Marãta mʉbari zuburia bedʼeaudua Daizezea. Marãba mawũã jarabʉdata ze ẽbamarẽã mʉ ʉ̃rʉ̃. 25  Ãzhara Jesúsdʼebemata zhãrãã nebʉrʉdʼape Daizeze bedʼeata jaradʼape wakusa Jerusalénʉẽna wãsidʼa. Maʉ̃nerã Samariadʼe pʉwʉrʉ zake tabʼe maẽ jarasidʼa Jesúsdʼe bedʼea biara. Felipeba jʉrʉ wãna Etiopíadʼebemata 26  Ángel Daizezedʼeta Felipea bedʼeabʉrʉta mawũãsia: Piradrʉpe wãrũã Jerusalénneba wãbada odʼe Gaza pʉwʉrʉedʼa, maʉ̃ ora wã bʼʉa drua drudrua tabʼʉdʼe. 27  Mawũãĩ izhira piradrʉpe wãsia. Maʉ̃ne ũdusia ũmakĩrã Etiopía druadʼebemata. Maʉ̃ nokʼota bʼʉkʼãrĩsia Candaceba, Candacera reina basia Etiopíadʼe. Maʉ̃bara maʉ̃ bʼʉkʼãrĩsia ne biata izha erubʼʉ jõmaʉ̃ ʉ̃rʉ̃. Maʉ̃ta Jerusalén pʉwʉrʉedʼa zesia Daizeze ibia jaradʼe. 28  Jẽrũya wãta jewedʼa bʼasia coche kʼawayoba erbʼari ededʼe. Daizezeba bedʼeata jarabibari librota le nʉmasia Isaíadʼeta. 29  Maʉ̃ne Jawurebiaba Felipea mawũãsia: Orradua kʼãʉ̃ cocheta. 30  Felipeba orrabʉrʉdʼera ũrĩsia Daizezeba bedʼeata jarabibari librota le nʉmʉta Isaíadʼeta, mawũẽ mawũãsia: ¿Ũrĩ bʼʉka bʉa le bʼʉra? 31  Mawũãĩ izhara mawũãsia: ¿Mʉã sãwũã ũrĩĩpe iabʼaʉba sãwũãta mʉãã jara ẽbʉrʉ? Mawũãpe Felipea jarasia ʉ̃tʉ zepe jewedʼamarẽã izhi ũme. 32  Bedʼeata zhi bʼʉmata le kʼobʼadʼara mawũã bʼasia: Iabʼa oveja kĩrãkʼa beadʼe edesidʼa. Izhi kʼara kʼõbari kĩrãbita oveja chupeabari kĩrãkʼa chupeasia izhira. 33  Zuburia osidʼa mawũã odʼa ẽbai bʼʉdʼe. Aramaʉ̃nerã izhi ewaridʼe bʼedʼebema, ¿kʼaiba ma jaraipe? Aramaʉ̃ne naʉ̃ druadʼe beasidʼa.* 34  Nokʼobara Felipea mawũãsia: Mʉ biata odua mʉãã jaradua: ¿Naʉ̃ kʼaidʼebemata jara bʼʉ Daizezeba bedʼeata jarabibarita bʼadʼabara, izhidʼebemakʼa o awʉrʉdʼebema? 35  Mawũãĩ Felipebara maʉ̃ta zhi bʼʉmaneba bedʼea biata jarasia Jesúsdʼebemata. 36  Odʼe wãne jũẽsidʼa baniãta bʼʉ maẽ, mawũẽ nokʼobara mawũãsia: Baniã za bʼʉa, ¿kʼãrẽba bʼe ẽbaipe mʉ buru kʼoeira? 37  Mawũãĩ Felipebara mawũãsia: Soidʼu ĩjãbʉrʉra buru kʼoesia bʼʉa. Mawũãĩ izhara panaʉ̃ mawũãsia: Mʉãrã ĩjãbʉrʉa Jesucristora Daizeze Warrata. 38  Mawũãpe nʉmebisia coche kʼawayoba erbʼari edera. Mobe ũmewedʼa eidʼu wãsidʼa baniãĩnu, Felipebara aramaʉ̃ne buru kʼoesia. 39  Baniã maẽba wãrĩzebʉdadʼera Jawurebia Daizezedʼeba erujʉ̃drʉsia Felipera, mawũẽ nokʼobara wueta ũdu ẽbasia. Aramaʉ̃ne sobia wãsia odʼe. 40  Maʉ̃ne Felipera Azoto pʉwʉrʉidʼu basia. Izhi berabʼari wã maẽ Jesúsdʼebema bedʼea biata pʉwʉrʉ jõmaʉ̃ maẽ jarakʼa wãsia jũẽñeẽna Cesarea pʉwʉrʉidʼu.

Bed’ea biobʉbari

8:33 (Isaías 53:7-8)