Hechos 11:1-30

11  Jesúsba zokʼakuadʼabara mebẽrã Judea druadʼe bʼebara ũrĩsidʼa mawũã judío ẽãta bʼebidʼa ĩjãbʉdata Daizeze bedʼeara.  Maʉ̃ba Pedro Jerusalénʉẽna wãrĩzebʉrʉdʼera, izhi bawara bĩ ẽã bedʼeasidʼa judíorã kʼakua eta kʼõ bʼeta,  mawũãsidʼa: ¿Judío ẽãta kʼakua eta kʼõ ẽã bʼe maẽ bʉra kʼãrẽã deidʼu wãpe nekʼosi ãzhi bawara?  Mawũãnaĩ Pedrobara sãwũã berabʼaridʼata jẽdeba nebʉrʉ mawũãsia:  Mʉrã Jope pʉwʉrʉdʼe zhiwidʼi nʉmasia, maʉ̃ne kʼãĩmokʼaradʼe kĩrãkʼa mʉã ne ũdusia: Burubʼa zroma kĩrãkʼa bʼʉta i kĩmarẽneba tãjʉ̃ ʉ̃treba uru basia mʉĩnu.  Mʉã maʉ̃ta akʉbʉrʉdʼera ũdusia nendʉwʉrʉ jẽrũ kĩmarẽ bʼeta druadʼebemata, nendʉwʉrʉrã meũsiata, nendʉwʉrʉ jãne wã bʼeta, ibanarã ewaradʼebemata.  Maʉ̃ne mʉã nemita ũrĩbʉrʉdʼera mawũãsia: ¡Pedro, piradrʉrua, beape kʼorua!  Mawũãĩ mʉãrã mawũãsia: Nokʼó, mʉãrã kʼo ẽã, ne mitiata daia kʼobidʼa ẽãrã mʉãrã kʼokʼa.  Mʉã mawũãĩ ʉ̃treba mʉãã bedʼeama ũmeta mawũãsia: Daizezeba nene ẽã obʉrʉta bʉa ne mitia arãrũã. 10  Mawũã jarasia jarama ũbea, aramaʉ̃ne wakusa jõma edesia ʉ̃taa. 11  Maʉ̃nerã audre ẽãne ũmakĩrãrã ũbea zesidʼa mʉ bʼadʼa dedʼa, mʉma zokʼakuadʼapeadʼata Cesarea pʉwʉrʉdʼeba. 12  Maʉ̃ne Jawurebiaba mʉãã jarasia ãzhi bawara wãmarẽã ne krĩcha ẽã. Mʉ bawara seis wãsidʼa mebẽrã naʉ̃rãsidʼa, daira aramaʉ̃ne deidʼu wãsidʼa Cornelio dedʼa. 13  Maʉ̃bara daia nebʉrʉsia ángel izhi dedʼa sãwũã ũdudʼata, edau nʉmepe mawũãsibidʼa: Ũmakĩrãrãta zokʼakuadua Jope pʉwʉrʉedʼa, aramaʉ̃ne zebirua Simónta, maʉ̃ abʼaʉta Pedroa. 14  Maʉ̃bara bedʼeata bʉaa jaraya bʉ ẽdrʉita jõma bʉzhi dedʼabema bawara. 15  Mʉta bedʼea nʉmebʉrʉdʼera Jawurebiara ãzhidʼe zesia dazhirãne zedʼa kĩrãkʼa jẽdeuba. 16  Mawũẽ mʉãrã bude basia Nokʼo Jesúsba mawũãnata: Juanbara wãrãnebai zhãrã buru kʼoesia baniãba, mawũãmina Daizezebara marãã diaya Jawurebiata. 17  Aramaʉ̃nerã Daizezebara abʼaʉta dedʼekata Nokʼo Jesucristodʼebema dazhirãba ĩjã bʼea diadʼata dedʼekasia, ¿mawũẽ mʉrã kʼaibasi maʉ̃ta idaribi ẽã nʉmaĩrã Daizezea? 18  Maʉ̃ta ũrĩbʉdadʼera chupeadʼape Daizeze ibia jara mawũãsidʼa: ¡Mawũẽ Daizezebara idaribibʉrʉa judío ẽãta bʼebidʼa kʼazhiruara ãmape izhita pẽwãnamarẽã, aramaʉ̃ne jidadʼamarẽã izhi ũme bʼai jõ ẽãta! Mebẽrã jũẽkuadʼa Antioquíaidʼu 19  Esteban beasidʼadʼe Jesúsdʼebema ĩjã bʼera zuburia odʼaita pẽwãsidʼadʼera zhi jãrãzoabʉrʉra wãsidʼa Fenicia druaidʼu, Chipre dodʼuidʼu, Antioquía pʉwʉrʉidʼu. Maʉ̃nerã awʉrʉa jaradʼa ẽbasia Jesúsdʼebema bedʼeara, awuarabʉrʉ jarasidʼa judíorãta bʼea. 20  Mawũãmina ãzhirãnebema ʉ̃kʉrʉ bʼeasia Chipredʼebemata, Cirene druadʼebemata, maʉ̃rãta Antioquíaidʼu jũẽkuabʉrʉdʼera griegorããbidʼa bedʼea biata jarasidʼa Nokʼo Jesúsdʼebemata. 21  Maʉ̃nerã Nokʼo Daizeze zareara nʉmasia ãzhi bawara, mawũẽ ne awʉrʉdʼebemata ĩjã bʼera ãmanape bioba ĩjãsidʼa Jesúsdʼebemata. 22  Maʉ̃ta ũrĩsidʼa mebẽrã Jerusalénne bʼeba. Mawũẽ Bernabéta zokʼasidʼa wãmarẽã Antioquíaidʼu. 23  Maʉ̃ta jũẽbʉrʉdʼera ũdusia Daizezeba izhi biaba bia edakuata, mawũẽ sobiape jõmaʉ̃ã jarasia soidʼu bʼeamarẽã Daizeze ũme. 24  Izhira biata bʼʉta Jawurebiaba bira soidʼu bʼasia. Mawũẽ kʼabanaba ĩjãsidʼa Nokʼo Jesúsdʼebema. 25  Maʉ̃ tẽã Bernabé Tarso pʉwʉrʉedʼa wãsia Saulo jʉrʉdʼe. Ũdui edesia Antioquíaedʼa. 26  Mama año abʼa zhi jʉre bʼeasia mebẽrã bawara, aramaʉ̃ne zhãrã bio ũrãgʼasidʼa. Maʉ̃nerã Jesúsdʼebema ĩjã bʼera zhi trʉ̃gagʼaita cristorãta trʉ̃gasidʼa Antioquíadʼera. 27  Maʉ̃ ewadera Daizezeba bedʼeata jarabibarirãta ʉ̃kʉrʉ Jerusalénneba edʼaa wãsidʼa Antioquíaedʼa. 28  Mobe ãzhidʼebema abʼa Agabo abadata piradrʉpe Jawurebiadʼeba jarasia jarraba zromata zeita drua jõmaʉ̃ne bʼe maẽ. Mawũã zesia Claudio reyta bʼadʼa ewade. 29  Maʉ̃nerã Jesúsdʼebema ĩjã bʼebara ãzha dia bʼeita abʼa abʼaʉba ne erubʼera kʼarebata diabuedʼaita krĩchasidʼa mebẽrã bʼema Judeadʼe. 30  Mawũã obʉdara nokʼorã mebẽrãnema diabuebʉdata edebisidʼa Bernabéa, Sauloa.

Bed’ea biobʉbari