Hechos 13:1-52

13  Mebẽrã Antioquía pʉwʉrʉdʼe bʼe maẽ bʼeasia Daizezeba bedʼeata jarabibarirãta, miã ũrãgʼabadata: Ãzhira bʼeasia Bernabéta, Simónta, Simón abʼaʉta Níger basia, Lucio Cirene pʉwʉrʉdʼebemata, Manaén rey Herode ũme waridʼata, Saulota bʼeasia.  Ewari abʼa mebẽrã Daizeze ibia jara nekʼo ẽã zhiwidʼi tabʼʉdʼe Jawurebiaba mawũãsia: Bernabéta, Saulota mʉĩta bʼʉudua, kʼãrẽ obigaita mʉã jʉrʉkuabʉrʉa.  Aramaʉ̃ne nekʼo ẽã zhiwidʼi tabʼape ãzhi ʉ̃rʉ̃ juwua bʼʉkua zhiwidʼisidʼa, mobe buegasidʼa. Daizeze bedʼeata jaradʼapeadʼa Chipredʼe  Ãzhira aramaʉ̃ne Jawurebiaba zokʼakuabʉrʉba edʼaa wãsidʼa Seleucia pʉwʉrʉedʼa. Mamaʉ̃ba barcodʼe kĩrãrã wãsidʼa dodʼu Chipreidʼu.  Pʉwʉrʉ Salaminaĩnu jũẽbʉdadʼera Daizeze bedʼeata jarasidʼa de zhi jʉrebadata nʉme maẽ judíorãneta. Maʉ̃nerã Juan erupanasia ãzhi kʼarebata.  Maʉ̃ dodʼuta jõma berabʼari Pafo pʉwʉrʉidʼu jũẽbʉdadʼera ũdusidʼa jaibanata, sewata Daizezeba bedʼeata jarabibaridʼe bʼʉta judíota Barjesús basia.  Izhira bʼasia nokʼo Sergio Paulo ũme, nokʼora krĩcha maẽ bigau basia. Maʉ̃bara Bernabéta, Saulota trʉ̃pe ũrĩ krĩña kʼobʼasia Daizeze bedʼeata.  Mawũãmina idaribiga ẽbasia Elima jaibanaba. Griego bedʼeadʼera maʉ̃ basia izhi trʉ̃rã. Aramaʉ̃ne ĩjãbi ẽbaita nʉmasia nokʼoa.  Mawũẽ Saulo abʼaʉta Pablobara Jawurebiaba bira bʼʉba akʉ, 10  mawũãsia: ¡Bʉra ne jõmaʉ̃ne zhãrã sewamiã, ne jõmaʉ̃ne bia ẽã omiã, bʉra ãtõmiã warra, bʉara jõma krĩña ẽã biara! ¿Bʉara idaribi ẽã nʉmaĩka wãrã bedʼeata Daizezedʼera? 11  Kʼõbebai bʉra Daizezeba jidabʉrʉa, bʉra daʉbʼerreaya, aramaʉ̃ne ʉ̃madaura ũdu ẽbaya ewari ʉ̃kʉrʉ. Aramaʉ̃ta izhima pãrĩgu paisosoa totosia. Mawũẽ aribai bʉrga jʉrʉsia iabʼaʉba erbʼari edemarẽã juwuadʼeba. 12  Nokʼobara mawũã berabʼaribʉrʉta ũdupe ĩjãsia bigadʼeba ũrãgʼa Nokʼo Jesúsdʼera. Daizeze bedʼea jaradʼapeadʼa Antioquíadʼe 13  Pafo pʉwʉrʉdʼeba barcodʼe bʼarikuape Pablora izhi kʼaidʼu bʼe bawara jũẽkuasia Perge pʉwʉrʉedʼa, maʉ̃ pʉwʉrʉra Panfilia druadʼebema. Mawũãmina Juanbara ãzhira ãmaẽkuabʉrʉta jẽrũya zesia Jerusalénʉẽna. 14  Jarirã Pergedʼebara jũẽkuasia Antioquía pʉwʉrʉedʼa, maʉ̃ pʉwʉrʉra Pisidia druadʼebema. Ãzhira de zhi jʉrebada maẽ ẽnaʉ̃bada ewade edʼa wãpe jewedʼasidʼa. 15  Moisé ũrãgʼata ledʼape, Daizezeba bedʼeata jarabibarirã bedʼeata ledʼape, de zhi jʉrebada maẽ nokʼorãbara zhãrãta zokʼasidʼa mawũãnamarẽã: Mebẽrã, marãba zhãrã ũrãgʼai bedʼeata erupanʉbʉrʉ bedʼeaudua. 16  Mawũãnaĩ Pablobara piradrʉpe chupeadʼamarẽã juwuaba jarape mawũãsia: Marã israelitarãba ũrĩũdua, judío ẽãta Daizeze wawia bʼeba ũrĩũdua: 17  Daizeze za Israel bʼedʼebara dazhirã zhibarirã bʼeadʼara jʉrʉkuasia, mobe Egipto druadʼe ãĩbemata bʼedʼe eababipe izhi zareaba ãĩ edekuasia mamaʉ̃bara. 18  Kĩrãẽpa duanu ẽã bʼeta Daizezebara cuarenta año zrogʼasia drua drudrua tabʼʉ maẽ. 19  Mobe zhãrã bedʼea awuara bʼeta siete nʉmʉta beakuasia Canaán druadʼe, aramaʉ̃ne dedʼekasia maʉ̃ druata. 20  Egiptoedʼa wãnapeadʼadʼeba mawũã drua jidasidʼaidʼura basia cuatrociento cincuenta año, mobebʉrʉ Daizezebara nokʼorãta dedʼeka nʉmʉkʼãrĩsia Samuel izha bedʼeata jarabibari bitabai. 21  Maʉ̃ tẽã widʼisidʼa reyta, mawũẽ Daizezebara dedʼekasia Saúl Cis warrata, Benjamínneba uruta reyta bʼamarẽã cuarenta año. 22  Maʉ̃ ãĩ bʼʉpe reyta bʼʉsia Davita, maʉ̃nebema izhara mawũãsia: Mʉãrã ũdubʉrʉa David Isaí warra mʉ soba krĩñane bʼʉta, naʉ̃bara jõma oya mʉã krĩñata. 23  Davidʼeba uruta izha jaradʼadʼe Daizezebara Jesús bʼʉsia Israel bʼe Ẽdrʉbita. 24  Jesús zei nawedʼa Juanbara jarasia buru kʼoebʉdaba kʼazhiruara ãmape Daizezeta pẽwãnamarẽã, mawũã jarasia Israel bʼe jõmaʉ̃ã. 25  Juanbara izha onʉmʉta jõbibodʼodʼera mawũãsia: ¿Marãbara mʉrã kʼaita krĩcha bʼe? Mʉrã zhãrã Ẽdrʉbita bʼʉ ẽã. Mawũãmina iabʼa mʉ kʼaidʼu urua, nezokʼaba obari kĩrãkʼara mʉãrã ẽnaĩne bʼʉ ẽã maʉ̃ba jẽrũne jʉ̃ bʼʉra. 26  Mebẽrã, marã Abrahamneba uruta bʼema, judío ẽãta marãne edʼa bʼeta Daizeze wawia bʼema maʉ̃ bedʼeata zokʼasia ẽdrʉidʼebemata. 27  Jerusalénne bʼebara nokʼorã ãzhidʼe bawarauba kʼawuadʼa ẽbasia Jesúsdʼebema sãwũãta, Daizezeba bedʼeata jarabibarirãba Jesúsdʼebema jaradʼapeadʼata ewari ẽnaʉ̃badaza le bʼesidʼa sãwũãta kʼawuadʼa ẽbasia. Aramaʉ̃ne maʉ̃rãba jaradʼapeadʼata arimaẽ berabʼaribisidʼa beabibʉdaba. 28  Kʼãrẽã beadʼaira ne ẽãne Pilatoa jarasidʼa beabimarẽã. 29  Izhi ʉ̃rʉ̃bemata bʼʉ tabʼeta jõma arimaẽ berabʼaribʉrʉdʼera, cruzdʼebara udʼaa bʼaebidʼape tabʼʉsidʼa peña zobʼeata beuwãrã wuagʼaita nʉmʉ maẽ. 30  Mawũãmina Daizezebara beudʼata piradrʉbisia. 31  Izhira ewari bio zhi ũdubigasia izhi bawara wãrĩzekuadʼaa Galileadʼeba Jerusalénʉẽna, idʼira maʉ̃rãba izhidʼebemata jara bʼea zhãrã bʼea. 32  Daibidʼa maʉ̃ bedʼea biata marãã jara panʉã Daizezeba jaradʼata dazhirã zhibarirã bʼeadʼaa. 33  Maʉ̃ Daizezebara dazhirã ãzhi warrarãĩta aribʼaebʉrʉta beudʼata piradrʉbisia Jesúra. Maʉ̃ta zhi bʼʉmata Salmo ũmene mawũã bʼʉa: Bʉra mʉ Warra, mʉã bʉra bʼidʼapʉa idʼi. 34  Beudʼata piradrʉbibʉrʉba bʼerawakʼata bʼaira mawũãsia: Mʉã marã sozuburiaya mʉã sozuburiaita jaradʼa kĩrãkʼa Davita. 35  Maʉ̃neba dewara Salmo awʉrʉdʼe mawũã bʼʉa: Mʉrã bʉ nezokʼa kĩrãẽpa bʼʉra bʼerawabi ẽã. 36  Wãrãnebai Davidbara zhãrã izhi ewaridʼebema aribʼaesia Daizezeba krĩñane, maʉ̃ne beupe wuagʼasidʼa zhibarirã bʼeadʼa bawara, aramaʉ̃ne bʼerawasia. 37  Mawũãmina jari beudʼata Daizezeba piradrʉbidʼara bʼerawa ẽbasia. 38  Mawũẽ mebẽrã naʉ̃ta kʼawuaudua: Marãã jara panʉã Daizezebara Jesúsdʼeba bedʼea ne ẽã bʼʉita kʼazhiruata biodʼeba. 39  Moisé ũrãgʼadʼebara bedʼea ne ẽã duane bʼe ẽãta, Jesúsdʼebara bedʼea ne ẽã duaneña jõma izhidʼebemata ĩjãbʉdara. 40  Mawũẽ kĩrãkuitaudua marã ʉ̃rʉ̃ ze ẽbamarẽã Daizezeba bedʼeata jarabibarirãba mawũãnapeadʼata: 41  Kĩrãkuitaudua marã Mʉta seribidʼa ẽãrã, peraudua, marã nebaya, marã bʼe ewade Mʉã kʼãrẽ obʉrʉra marãbara ĩjãna ẽbaya iabʼaʉba marãã jarabʉrʉra.* 42  Pablota Bernabéta de zhi jʉrebadata judíorãne maẽba wãbʉdadʼera, zhãrã zuburia bedʼeasidʼa dewara ewari ẽnaʉ̃badata zeidʼebidʼa jaradʼamarẽã maʉ̃nebemata. 43  Ãba nʉmanata ẽzoabʉdadʼera, judíorãnebema bioba dewaraurã judío bape bʼeba pẽwã jʉ̃drʉsidʼa Pablora Bernabéra. Mawũẽ ãzhara jarasidʼa ĩjã bʼeamarẽã izhi biaba ãzhi kʉãgʼata Daizezebara. 44  Dewara ewari ẽnaʉ̃badadʼera pʉwʉrʉdʼebema jõma ãba zedʼade basia bedʼeata ũrĩnaĩta Daizezedʼeta. 45  Mawũãmina judíorã nokʼorãba kʼabanata ũdudʼai kʼãbãẽã bĩ ẽãbʉdaba jarasidʼa Pabloba jarabʉrʉra mawũã ẽãta, aramaʉ̃ne bĩ ẽã jarasidʼa. 46  Mawũẽ Pablobara, Bernabébara wãnigua mawũãsidʼa: Wãrãnebai marãã naara jaradʼaita bara basia Daizeze bedʼeara. Mawũãmina seribidʼa ẽãba marãĩtabemata krĩchadʼa ẽã Daizeze ũme bʼai jõ ẽãrã, mawũẽ daira wãnaña judío ẽãta bʼema. 47  Dai maʉ̃ kʼaudʼa panaĩrã Daizezebara mawũãsia: Mʉã bʉra ʉ̃nata bʼidʼapʉa mʉnebemata kʼawuadʼamarẽã judío ẽãta bʼeba, bʉra aramaʉ̃ne ẽdrʉdʼaidʼebemata nʉmaña drua jõmaʉ̃ maẽ.* 48  Judíorã ẽãba maʉ̃ta ũrĩnaĩ sobia biga asidʼa Daizeze bedʼeara, aramaʉ̃ne jõmaʉ̃ba ĩjãsidʼa Daizeze ũme bʼai jõ ẽã bʼeaita bʼeadʼabara. 49  Aramaʉ̃ne Daizeze bedʼeara jarasidʼa maʉ̃ drua jõma. 50  Mawũãmina judíorã wũẽrãrãã bedʼeasidʼa judío bape zhi zromata bʼe bawara, bedʼeasidʼa nokʼorã pʉwʉrʉdʼebema bawarabidʼa. Aramaʉ̃ne Pablo ʉ̃rʉ̃, Bernabé ʉ̃rʉ̃ bedʼeata obibʉdaba maʉ̃rã jʉretasidʼa ãzhi druadʼebara. 51  Mawũẽ ãzhi Daizezeba pua kʼawua oidʼebemata maʉ̃rãbara egoro jarra ãzhi jẽrũnebema niãwesidʼa, mobe zesidʼa Iconio pʉwʉrʉedʼa. 52  Jesúsdʼebema ĩjã bʼera kʼãbãẽã sobia bʼeta erunʉmasia Jawurebiaba.

Bed’ea biobʉbari

13:41 (Habacuc 1:5)
13:47 (Isaías 42:6; 49:6)