Přejít k článku

Přejít na obsah

Modlitba – Jak?

Modlitba – Jak?

MNOHÉ náboženské tradice se zaměřují na vnější aspekty modlitby, například v jaké pozici se modlit, co říkat a jaký rituál při tom vykonávat. Bible nám však pomáhá, abychom se zaměřovali na důležitější stránky toho, jak se máme modlit.

Bible ukazuje, že věrní Boží služebníci se modlili na různých místech a v různých pozicích. Podle okolností se modlili v duchu nebo nahlas. Dívali se přitom k nebi nebo se skláněli k zemi. Nepoužívali obrazy, sochy, růžence ani modlitební knížky, ale modlili se ze srdce svými vlastními slovy. Jak to, že Bůh jejich modlitbám naslouchal?

Jak bylo ukázáno v předcházejícím článku, své modlitby adresovali pouze jednomu Bohu — Jehovovi. O další důležité stránce modlitby čteme v 1. Jana 5:14: „To je důvěra, kterou k němu máme: že nás slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle.“ Naše modlitby musí být v souladu s Boží vůlí. Co to znamená?

Máme-li se modlit v souladu s Boží vůlí, musíme ji znát. Je tedy nezbytné studovat Bibli. Bude však Bůh naslouchat našim modlitbám jen v případě, že budeme znalci Bible? To ne, ale očekává, že se budeme snažit jeho vůli poznávat, rozumět jí a jednat podle ní. (Matouš 7:21–23) Naše modlitby by měly být v souladu s tím, co se učíme.

Bůh naslouchá modlitbám, které jsou v souladu s jeho vůlí, jsou pronášeny s pevnou vírou a v Ježíšově jménu.

Když poznáváme Jehovu a jeho vůli, roste naše víra, a to je další důležitá stránka modlitby. Ježíš řekl: „Jestliže budete mít víru, dostanete všechno, oč prosíte v modlitbě.“ (Matouš 21:22) Víra je něco jiného než lehkověrnost. Je to přesvědčení o něčem, co sice není vidět, ale co je podepřeno pádnými důkazy. (Hebrejcům 11:1) Bible je plná důkazů, že Jehova, i když ho nemůžeme vidět, je skutečný, spolehlivý a ochotný vyslýchat modlitby těch, kdo v něj věří. Kromě toho můžeme vždycky prosit o více víry a Jehova nám rád dá, co potřebujeme. (Lukáš 17:5; Jakub 1:17)

Povšimněme si ještě jednoho důležitého aspektu, který souvisí s tím, jak se modlit. Ježíš řekl: „Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6) K Otci, k Jehovovi, se tedy přibližujeme prostřednictvím Ježíše. Proto Ježíš řekl svým následovníkům, aby se  modlili v jeho jménu. (Jan 14:13; 15:16) To neznamená, že bychom se měli modlit k Ježíšovi. Modlíme se ve jménu Ježíše, a tím si připomínáme, že právě díky němu se můžeme přibližovat k našemu dokonalému a svatému Otci.

Ježíšovi nejbližší přátelé ho jednou poprosili: „Pane, nauč nás, jak se modlit.“ (Lukáš 11:1) Asi se ho neptali na takové základní věci, o jakých jsme právě uvažovali. Chtěli vědět něco o obsahu modliteb. Vlastně je zajímalo, o co by se měli modlit.