Přejít k článku

Přejít na obsah

Modlitba – Pomůže?

Modlitba – Pomůže?

MOHOU nám modlitby vůbec nějak prospět? Bible ukazuje, že ano. Božím věrným služebníkům přinášejí modlitby opravdu velký užitek. (Lukáš 22:40; Jakub 5:13) Mohou nám velmi pomoci, a to v duchovním, citovém i tělesném ohledu. Jak to?

Představte si, že vaše dítě dostane dárek. Řekli byste mu, že stačí, aby pociťovalo vděčnost? Anebo byste mu vysvětlili, že by mělo vděčnost projevit? Když důležité pocity vyjádříme slovy, víc si je uvědomíme, a dokonce je posílíme. Platí to i v případě, že mluvíme s Bohem? Určitě ano. Podívejme se na několik příkladů.

Děkovné modlitby. Když našemu Otci děkujeme za všechny dobré věci, více si uvědomujeme, jak nám žehná. V důsledku toho cítíme větší vděčnost a jsme šťastnější a pozitivnější. (Filipanům 4:6)

Příklad: Ježíš vyjadřoval vděčnost za to, že jeho Otec naslouchá jeho modlitbám a že je vyslýchá. (Jan 11:41)

Modlitby o odpuštění. Tím, že Boha prosíme o odpuštění, tříbíme své svědomí, prohlubujeme své pokání a více si uvědomujeme, že hřích je závažná věc. Také nás přestane tížit pocit viny.

Příklad: David vyjadřoval v modlitbě pokání a lítost. (Žalm 51)

Modlitby o vedení a moudrost. Když Jehovu prosíme o vedení a o potřebnou moudrost, abychom se dokázali správně rozhodovat, rozvíjíme tím opravdovou pokoru. Připomínáme si tím, že máme určitá omezení a svému nebeskému Otci více důvěřujeme. (Přísloví 3:5, 6)

Příklad: Šalomoun pokorně prosil o vedení a moudrost, aby v Izraeli dobře vládl. (1. Královská 3:5–12)

Modlitby v tísni. Jestliže Bohu vyléváme své srdce ve chvílích citového rozrušení, uklidníme se a spolehneme se na Jehovu, a ne sami na sebe. (Žalm 62:8)

Příklad: Král Asa se modlil, když čelil nepřátelské přesile. (2. Paralipomenon 14:11)

Modlitby za ty, kdo to potřebují. Takové modlitby nám pomáhají bojovat proti sobectví a prohlubovat soucit a empatii.

Příklad: Ježíš se modlil za své následovníky. (Jan 17:9–17)

Modlitby chvály. Jestliže Jehovu budeme chválit za jeho nádherná díla a vlastnosti, poroste naše úcta a vděčnost k němu. Takové modlitby nám také mohou pomáhat, abychom se k našemu Bohu a Otci přiblížili.

Příklad: David upřímně chválil Boha za jeho stvořitelská díla. (Žalm 8)

S modlitbou je spojeno ještě další požehnání, totiž „Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení“. (Filipanům 4:7) Najít pokoj v tomto neklidném světě je skutečně vzácným požehnáním. Takový pokoj má příznivý vliv dokonce i na zdraví. (Přísloví 14:30) Je ale výsledkem pouze naší snahy? Nebo je k jeho získání potřeba ještě něco důležitějšího?

Modlitba přináší velký užitek v tělesném, citovém a především duchovním ohledu