Hibrus 8:1-13

  • Haos tapolen hem i pija blong heven (1-6)

  • Olfala kontrak mo niu kontrak, tufala i defren (7-13)

8  Nao bigfala poen blong ol tok ya blong mifala i olsem: Yumi gat wan hae pris olsem, mo hem i stap long heven, i stap sidaon long raet saed blong jea blong God Ya We i Hae Olgeta,  hem i mekem wok blong givhan long ol man* long ples ya we i tabu mo long haos tapolen ya we i tru, we Jehova* nomo i stanemap, i no man.  Nao ol hae pris ya, God i putumap olgeta blong oli stap givim presen long hem, mo blong oli stap bonem sakrefaes. Mo long sem fasin, hae pris ya tu i mas gat samting blong givim i go long God.  Sipos hem i stap long wol, bambae hem i no save kam wan pris, from we i gat ol man finis we oli stap givim ol presen olsem we Loa i talem.  Tabu wok ya we ol man ya oli stap mekem, hem i olsem wan sado nomo mo wan pija we i soemaot ol samting we oli stap long heven. Hemia i tru from we taem God i talem long Moses blong i stanemap haos tapolen, hem i talem se: “Yu mas lukaot gud blong mekem olgeta samting ya, stret olsem plan ya we mi mi soemaot finis long yu, antap long bigfala hil.”  Be naoia Jisas i kasem wan nambawan wok* i bitim wok blong ol pris bifo, from we hem i givhan blong mekem wan kontrak i stanap. Kontrak ya i sem mak long narawan, be hem i gud moa, from we promes blong kontrak ya i folem loa mo i gud moa i bitim ol promes ya bifo.  Sipos faswan kontrak ya i gud nomo, bambae i no nidim wan narafala kontrak.  Be hem i luk we ol man oli mekem plante samting we i no stret, from we “Jehova* i talem se: ‘!Yufala i luk! I gat ol dei i stap kam we mi bambae mi mekem wan niufala kontrak wetem ol man Isrel mo ol man Juda.’  Jehova* i talem bakegen se: ‘Kontrak ya bambae i no olsem kontrak ya we mi mekem wetem ol olfala blong olgeta bifo, long taem ya we mi mi holem han blong olgeta, mi lidim olgeta oli kamaot long Ijip, from we olgeta oli no holemtaet kontrak ya we mi mekem wetem olgeta. From samting ya, mi mi no moa tingbaot olgeta.’ 10  “Jehova* i talem bakegen se: ‘Afta long ol dei ya, kontrak we bambae mi mekem wetem ol man Isrel i olsem: Mi bambae mi putum ol loa blong mi long tingting blong olgeta, mo bambae mi raetemdaon long hat blong olgeta. Mo mi bambae mi kam God blong olgeta, mo olgeta bambae oli kam ol man blong mi. 11  “‘Mo bambae i no gat wan long olgeta we i save go tijim man ples blong hem mo brata blong hem se: “!Yu mas save Jehova!”* Hemia from we bambae olgeta evriwan oli save mi, i stat long olgeta we oli no gat nem i go kasem ol haeman. 12  Mi bambae mi fogivim olgeta from ol samting nogud we oli mekem, mo bambae mi no moa tingbaot sin blong olgeta bakegen.’” 13  Nao taem hem i talem tok ya “wan niufala kontrak,” hem i mekem faswan kontrak ya i kam olfala. Mo samting we i olfala mo i stap kam nogud, klosap i lus.

Ol futnot

NT: “hem i wan minista.”
Yu luk Diksonari.
NT: “kasem wan wok blong givhan long narafala we.”
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.