Hibrus 2:1-18

  • Yumi mas tingting strong moa long ol samting ya (1-4)

  • Olgeta samting oli stap aninit long Jisas (5-9)

  • Jisas mo ol brata blong hem (10-18)

    • Nambawan Man ya blong sevem man (10)

    • Wan hae pris we i gat sore (17)

2  From samting ya, yumi mas tingting strong moa long ol samting ya we yumi harem finis, blong yumi no drif, nao yumi go longwe long bilif.  Tok ya we God i givim long ol olfala blong yumi bifo tru long ol enjel, hem i tru, mo evri man we oli mekem sin mo oli no obei, oli stap kasem panis we i stret long olgeta. Sipos samting ya i tru  ?bambae yumi ronwe long panis olsem wanem, sipos yumi no tinghevi long mesej ya we i tokbaot samting we God i mekem blong sevem yumi? Masta blong yumi hem i faswan blong talemaot tok ya long yumi, mo olgeta we oli harem hem, oli agri se tok ya i tru.  Mo God tu i soemaot se tok ya i tru taem hem i mekem ol saen, mo ol samting blong sapraes, mo ol merikel, mo hem i givim tabu spirit blong hem long ol man stret olsem we hem i wantem.  God i no putumap ol enjel blong oli rul long wol ya we i stap kam we yumi stap tokbaot.  Wan man i bin talemaot bifo se: “Man hem i nating nomo, taswe ?from wanem yu stap tingbaot hem mo yu stap lukaot gud long pikinini blong man?  Yu mekem hem i stap daon lelebet long ol enjel, yu leftemap hem, yu givim haenem long hem, mo yu putumap hem blong i lukaot long ol wok we han blong yu i mekem.  Yu putum olgeta samting oli stap aninit long leg blong hem.” From we taem God i letem hem i rul long olgeta samting, hem i no livim wan samting i stap, we hem i no rul antap long hem. Be i tru, tede yumi no luk yet se Jisas i rul antap long olgeta samting.  Be yumi luk hem we God i mekem hem i stap daon lelebet long ol enjel, mo biaen i leftemap hem, mo i givim haenem long hem from we hem i safa gogo i ded. Mo hem i ded long bihaf blong evri man, from we God i kaen tumas. 10  Olgeta samting oli stap blong leftemap nem blong God, mo hem nao i mekem se oli stap. Blong mekem se plante pikinini oli kasem haenem, i stret we hem i mekem Nambawan Man ya blong sevem man, i safa, blong hem i naf gud blong sevem olgeta. 11  Hem i stap mekem olgeta oli tabu, mo hem wetem olgeta we hem i mekem olgeta oli tabu, olgeta evriwan oli kamaot long wan papa nomo. Taswe hem i no sem blong singaot olgeta se brata, 12  taem hem i talem se: “Bambae mi talemaot nem blong yu long ol brata blong mi, mo bambae mi singsing blong presem yu long kongregesen.” 13  Mo i talem se: “Bambae mi trastem hem.” Mo bakegen se: “!Yu luk! Mi stap wetem ol smol pikinini we Jehova* i givim long mi.” 14  Ol “smol pikinini” ya, oli man nomo we oli gat mit mo blad. From samting ya, hem tu i kam man, stret olsem olgeta. Hem i mekem olsem blong bambae i save ded, nao ded blong hem bambae i save finisim Setan,* hemia man ya we i gat paoa blong mekem man i ded. 15  Hem i mekem olsem blong mekem evri man oli fri. Hemia ol man ya we long ful laef blong olgeta oli slef from we oli fraet long ded. 16  Hem i no mekem samting ya blong givhan long ol enjel, be hem i stap givhan long pikinini* blong Ebraham. 17  From samting ya, hem i mas kam olsem “ol brata” blong hem long evri samting, blong hem i save kam hae pris we i gat sore long ol man mo i obei taem hem i mekem wok blong God. Hem i mekem olsem blong hem i save givim wan sakrefaes blong sin* blong ol man. Sakrefaes ya i save mekem ol man oli fren wetem God. 18  Mo naoia, hem i naf blong givhan long olgeta we ol samting oli stap traem olgeta, from we hem tu i harem nogud finis, mo ol samting ya oli traem hem finis.

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
PT: “Devel.” Yu luk Diksonari.
PT: “laen.”
NT: “wan sakrefaes blong stretem sin.”