Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA August 2015 | Bushe Umuntu nga Afwa Kuti Abuuka?

Baibolo ilasuka ici icipusho kabili ilatweba ne fingalenga twacetekela ifyo ilanda.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bushe Umuntu aba Shani nga Afwa?

Mu Baibolo mwaliba amalyashi ayalanda pa bantu 8 ababuushiwe. Finshi balandilepo ilyo babuushiwe?

ICIPANDE ICIKALAMBA

Isubilo Twakwata pa Bafwa

Cinshi Lesa akabuushisha abantu abashalungama?

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bushe Mwalishininkisha Ukuti Abafwa Bakabuuka?

Baibolo yalilanda pa fintu fibili ifingalenga twacetekela ukuti abafwa bakabuuka

UBUMI BWABO

Yehova Alimpeela Ifintu Ifingi Ifyo Nshaleenekela

Ba Félix Alarcón balyalwile ubumi bwabo ilyo bali mu busanso bwa pa musebo ubwabipisha ubwalengele umubili wabo ukuleka ukubomba ukufuma mu mukoshi ukufika ku molu.

PASHANYENI ICITETEKELO CABO

“Naima ne Nyina mu Israele”

Finshi ilyashi lya mu Baibolo pali Debora litusambilisha pa citetekelo na pa kuba abashipa?

Amasuko ku Mepusho ya mu Baibolo

Bushe Abantu Bakatwalilila fye Ukwikala ifi Fine? Cinshi Lesa abumbiile abantu