ULUPUNGU LWA KWA KALINDA February 2014 | Inkondo Iyalengele Ifintu Ukubipa Sana mu Calo

Mulandu nshi Inkondo ya Calo iya Kubalilapo yalengele ifintu ukubipa sana mu calo? Bushe ifyasuko kuti fyalenga twaishiba ifikacitika ku ntanshi?

ICIPANDE ICIKALAMBA

Inkondo Iyalengele Ifintu Ukubipa Sana mu Calo

Bushe Inkondo ya Calo iya Kubalilapo, iyo beta no kuti “Inkondo Ikalamba,” yalengele shani ifintu ukubipa kabili yatukuma shani?

ICIPANDE ICIKALAMBA

Nani Alenga Inkondo no Kucula?

Bushe Baibolo ilanga shani ukuti inkondo iyali ku muulu e yalenga inkondo ne fyabipa ukulacitika pano calo?

BAIBOLO ILAALULA ABANTU

“Ubulayo bwa Kuti Kukaba Paradaise Bwalyalwile Ubumi Bwandi”

Ba Ivars Vigulis bali abalumbuka kabili balishibikwe sana mu kwensha amahonda. Bushe icine ca mu Baibolo ca-alwile shani ubumi bwabo?

Bushe Kuti Mwa-asuka Ifi Fipusho?

Ni aloye nshi balebomfya kale? Mituulo nshi iyo balesuminisha ukutuula pe tempele mu Yerusalemu?

ABABELENGA INO MAGAZINI BALEPUSHA UKUTI

Cinshi Lesa Alekela Aba Maka Ukulatitikisha Abashakwata Amaka?

Baibolo yalilanda ifyo Lesa acita ku bafyenga abanabo e lyo ne fyo akabacita ku ntanshi.

PASHANYENI ICITETEKELO CABO

Aleumfwa Ububi Ilyo Bambi Balebafyenga

Bushe na imwe balimufyengapo? Bushe mulafwaya ukumonako ilyo Lesa akafumyapo ulufyengo? Sambilileni ifyo mwingapashanya Eliya uwali ne citetekelo.

Amasuko ku Mepusho ya mu Baibolo

Bushe kwaliba ubushininkisho ubulanga ukuti Baibolo yafuma kuli Lesa? Cali shani pa kuti balembe Baibolo?

Na Fimbi Ifyo Mwingasanga pa Webu Saiti

Cinshi Abantu Baafililwa Ukuleta Umutende?

Abantu balifilwa ukuleta umutende pa calo. Moneni ifyalenga.