Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO December 2015

Muli ino magazini muli ifipande fya kusambililamo ukutampa February 1 ukushinta ku February 28, 2016.

Yehova ni Lesa Uulanda na Bantu

Ifi Lesa abomfya indimi ishalekanalekana pa kulanda ku bantunse, tulasambililako isambililo ilyacindama.

Baibolo Iyapilibulwa Bwino Kabili Iilenga Abantu Baleumfwikisha Icine

Ifintu fitatu aba muli Komiti balekonka pa kupituluka muli Baibolo ya Amalembo ya Calo Cipya.

Muletasha Yehova pa fyo aba Kapekape

Babolo yalilanda pa milandu iisuma ne milandu iibi iyo twingapeelelapo inshita yesu, amaka e lyo ne fyo twakwata.

Mulebomfya Bwino Ululimi

Bushe ifyo Yesu alecita kuti fyamwafwa shani ukwishiba inshita ya kulanda, ifya kulanda, e lyo ne nshila mufwile ukulandilamo?

Yehova Akamwafwa

Bushe tulingile ukulamona shani ukulwala, kabili finshi tulingile ukucita?

UBUMI BWABO

Lesa ni Cibusa Wandi Kabili Nomba Tulomfwana na Bamayo

Ilyo ba Michiyo Kumagai balekele ukupepa ifikolwe fyabo, banyina balifulilwe sana. Bushe bacitile shani pa kuti batendeke ukumfwana na banyina?