Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO March 2014

Muli ino magazine twalasambilila ifyo twingacita pa kuti tuleba no mutima wa kuipeelesha no kulaimona abacindama. Kuti twasakamana shani balupwa lwesu na ba bwananyina abakalamba?

Ifyo Mwingafika pa Mitima ya Balupwa Abashili ba Nte

Finshi twingasambilila ku fyo Yesu acitile kuli balupwa? Kuti twacita shani pa kuti tushimikile balupwa abapepa kumbi nelyo abashipepa?

Ifyo Mwingacita pa Kuti Muleba no Mutima wa Kuipeelesha

Kwaliba umulwani uufwaya twiba no mutima wa kuipeelesha. Cino cipande calalanda pali uyu mulwani ne fyo twingabomfya Baibolo pa kupwisha bukaitemwe.

Ifyo Twingatwalilila Ukuimona Ukuti Twalicindama

Finshi filenga ukuti abengi baleimona ukuti tabacindama? Cino cipande calatwafwa ukumona ifyo Baibolo ingatwafwa ukulaimona abacindama.

Amapepo ya Lupwa—Ifyo Mwingacita pa Kuti Yalewama?

Sambilileni ku fyo bamo bacita pa kutungulula amapepo ya lupwa.

Mulecindika Abakalamba

Moneni ifyo Lesa amona abakote. Milimo nshi abana bakwata ku bafyashi babo abakalamba? Bushe icilonganino kuti ca-afwa shani?

Mulesakamana Abafyashi Abakalamba

Abafyashi na bana abakalamba kuti baipekanishisha kabeela ilyo “inshiku sha bubi” tashilaisa. Finshi ifyo bengacita?

Bushe Ifyo Mulanda—E fyo Mucita?

Abena Kristu bafwile ukucita ifyo balanda, tabafwile ukuleka ‘ee’ wabo aba ‘iyo.’ Inga ca kuti tufwile ukwalula ifyo twapangene? Sambilileni kuli Paulo.